regelbalk 

Canto 10

S'rîta Kamala

 

 

Hoofdstuk 34: Sudars'ana Verlost en S'ankhacûdha Gedood(1) S'rî S'uka zei: 'Op een dag gingen de gopa's vol van ijver voor God met ossenkarren op reis het Ambikâwoud in. (2) Daar namen ze een bad in de Sarasvatî en vereerden ze met de nodige hulpmiddelen toegewijd de machtige halfgod Pas'upati [S'iva als de heer der dieren] en de godin Ambikâ [*] o Koning. (3) Respectvol koeien, goud, kleding en zoete granen schenkend aan al de brahmanen baden ze: 'devo nah prîyatâm' ['moge de Here God behaagd zijn']. (4) Naar strikte geloften enkel water [zie 8.16] drinkend, brachten de hoogst gezegende Nanda, Sunanda [Nanda's jongere broer] en de anderen die nacht door aan de oever van de Sarasvatî. (5) Een of andere gigantische slang die erg hongerig was bleek daar in dat bos op zijn buik rond te kronkelen en begon de slapende Nanda te verzwelgen. (6) Gegrepen door de python schreeuwde hij: 'Krishna, o Krishna mijn beste jongen, red deze overgegeven ziel. Deze enorme slang is me aan het verslinden!' (7) De  gopa's die zijn kreten hoorden stonden onmiddellijk op en namen, toen ze zagen wat er gebeurde, onthutst fakkels ter hand om de slang aan te vallen. (8) Hoewel verschroeid door de toortsen, liet de slang hem niet gaan. Maar de Allerhoogste Heer, de Meester van de Toegewijden kwam eraan en beroerde hem met Zijn voet. (9) De goddelijke aanraking door de Opperheer Zijn voet maakte een einde aan zijn kwaad. Hij gaf zijn slangenlijf op en nam toen een door de Vidyâdhara's aanbeden gedaante aan [hij was hun leider]. (10) De Heer der Zinnen stelde toen vragen aan de persoonlijkheid die, zijn eerbetuigingen aanbiedend en met zijn lichaam opgesierd met een gouden halsketting, schitterend stralend voor Hem stond. (11) 'En wie mag u wel niet zijn die, zo mooi stralend, allerprachtigst bent om naar te kijken? Vertel Me wat tot dit akelige lot leidde van veroordeeld zijn tot het aannemen van een schrikwekkende gedaante als deze [zie ook 7.13: 11]?'

(12-13) Het [voormalige] serpent zei: 'Ik ben Sudars'ana, een bepaalde Vidyâdhara die bekend staat om zijn weelde en verschijning. Ik trok altijd overal rond met mijn hemelwagen. Omdat ik verwaand over mijn verschijning de wijzen die voortkwamen uit Angirâ heb uitgelachen, werd ik vanwege mijn zonde hen te minachten, ertoe gedwongen deze kwalijke gedaante aan te nemen. (14) Zij, zo vol van mededogen, hebben met het uitspreken van deze vloek daarbij de gunst inbegrepen dat al mijn slechtheid zou worden vernietigd als ik werd aangeraakt door de voet van de Meester van Alle Werelden. (15) Ik smeek U, diezelfde persoon die voor de overgegeven zielen de verdrijver van de angst van een materieel bestaan bent, , o U die door de aanraking van Uw voet me bevrijd heeft van de vloek, om Uw toestemming [terug te mogen keren naar mijn wereld] o Vernietiger van Alle Leed. (16) Ik  heb me aan U overgegeven o Grootste van Alle Yogi's, o Allerhoogste Persoonlijkheid, o Meester der Waarachtigen. AlstUblieft gebied mij, o Heer, o Meester van alle Meesters van het Universum. (17) Toen ik U zag raakte ik terstond bevrijd van de straf van de brahmanen o Acyuta, o U wiens naam eenmaal gezongen ogenblikkelijk een ieder die het hoort zuivert alsmede de zanger zelf. Hoeveel te meer zou het dan niet betekenen om te worden aangeraakt door Uw voet?'

(18) Hem aldus omlopend met het brengen van zijn eerbetuigingen nam Sudars'ana afscheid. Hij keerde naar de hemel terug en Nanda was bevrijd uit zijn benarde positie. (19) De mannen van Vraja getuige van dat persoonlijke machtsvertoon van Krishna stonden versteld. Daarop rondden ze ter plekke hun religieuze plicht [jegens S'iva] af en keerden ze terug naar het koeherdersdorp, o Koning, vol eerbied [onderweg] besprekend wat zich had  afgespeeld.

(20) Op een dag daarna [op Gaura-pûrnimâ naar verluid] waren Govinda en Râma, wiens daden zo wonderbaarlijk zijn, in het holst van de nacht in het bos aan het spelen met de meisjes van Vraja. (21) Hun roem werd charmant bezongen door het vrouwvolk in liefde met Hen verbonden, wiens leden fraai waren opgesierd en ingesmeerd, naast de bloemenslingers en de onberispelijke kleding die ze droegen. (22) Getweeën eerden ze [samen met hen] het vallen van de nacht met de opkomende maan en de sterren, de jasmijnknoppen die met hun geur de genietende bijen bedwelmden en het briesje dat de geur meevoerde van de lotussen. (23) De twee bezongen het geluk voor de oren en geesten van alle levende wezens, gezamenlijk van hoog naar laag alle tonen voortbrengend die de toonladder maar te bieden had. (24) De gopî's die naar hun gezang luisterden hadden in hun fascinatie niet in de gaten, o heerser der mensen, dat hun kleren losgleden en dat hun haar en bloemen in de war raakten. (25) Terwijl de twee zich aldus naar hartelust vermaakten, zingend tot in het extatische, verscheen er een dienaar van Kuvera ter plekke die de naam S'ankhacûdha droeg ['weelde-kruin']. (26) Recht voor Hun ogen, o Koning, dreef hij brutaal de verzameling vrouwen in de richting van het noorden, terwijl ze noodkreten slaakten naar de twee die ze tot hun Heren hadden verkozen. (27) Toen Ze zagen dat zij die Hen toebehoorden door een dief werden ingepikt als een stelletje koeien en uitriepen 'O Krishna, o Râma, help ons!', haastten de twee broers zich achter hen aan. (28) Roepend 'Wees niet bang!' stelden Ze hen gerust met Hun woorden. Ze bewogen zich snel met s'ala-stammen in Hun handen en haalden spoedig die ergste van alle Yaksha's in die er haastig vandoor was gegaan. (29) Toen hij de twee er als de Dood en de Tijd in eigen persoon aan zag komen, werd hij bang. Hij liet in zijn verwarring de vrouwen achter zich en rende voor zijn leven. (30) Govinda rende achter hem aan waarheen hij ook vluchtte teneinde hem van zijn kruinjuweel te beroven, terwijl Balarâma achterbleef om de vrouwen te beschermen. (31) Hem inhalend alsof het niets was sloeg de Almachtige Heer met Zijn vuist het kruinjuweel van de snoodaard eraf samen met zijn hoofd. (32) Na aldus S'ankhacûdha te hebben gedood, bracht Hij het glanzende juweel naar Zijn oudere broer en gaf Hij het tevreden aan Hem voor ogen van de gopî's.'
 

 

next                      

 
Derde herziene editie, geladen 12 december, 2013.

 

 

 

 

 

Voorgaande Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

S'rî S'uka zei: 'Op een dag gingen de gopa's vol van ijver voor God met ossenkarren op reis het Ambikâwoud in.
S'rî S'uka zei: 'Op een dag gingen de gopa's vol van ijver voor God op reis met ossenkarren afgaande op het Ambikâwoud. (Vedabase)

 

Tekst 2

Daar namen ze een bad in de Sarasvatî en vereerden ze met de nodige hulpmiddelen toegewijd de machtige halfgod Pas'upati [S'iva als de heer der dieren] en de godin Ambikâ [*] o Koning.

Daar badend in de Sarasvatî vereerden ze met de nodige hulpmiddelen devoot de machtige halfgod Pas'upati [S'iva als de heer der dieren] en de godin Ambikâ [*], o Koning. (Vedabase)

 

Tekst 3

Respectvol koeien, goud, kleding en zoete granen schenkend aan al de brahmanen baden ze: 'devo nah prîyatâm' ['moge de Here God behaagd zijn'].

Met respect koeien, goud, kleding en met honing vermengd zoet smakende granen aan al de brahmanen schenkend baden ze daarbij: 'devo nah priyatâm' ['moge de Here God behaagd zijn']. (Vedabase)

 

Tekst 4

Naar strikte geloften enkel water [zie 8.16] drinkend, brachten de hoogst gezegende Nanda, Sunanda [Nanda's jongere broer] en de anderen die nacht door aan de oever van de Sarasvatî.

Naar strikte geloften levend op enkel water [zie 8.16] brachten de hoogst gezegende Nanda, Sunanda [Nanda's jongere broer] en de anderen die nacht door aan de oever van de Sarasvatî. (Vedabase)

 

Tekst 5

Een of andere gigantische slang die erg hongerig was bleek daar in dat bos op zijn buik rond te kronkelen en begon de slapende Nanda te verzwelgen.

Een of andere gigantische slang daar in de buurt kwam er toevallig heen gegleden op zijn buik om Nanda te verzwelgen. (Vedabase)

 

Tekst 6

Gegrepen door de python schreeuwde hij: 'Krishna, o Krishna mijn beste jongen, red deze overgegeven ziel. Deze enorme slang is me aan het verslinden!'

Hij, gegrepen door de python, schreeuwde: 'Krishna, o Krishna, mijn beste jongen, red deze overgegeven ziel, deze enorme slang is me aan het verslinden!' (Vedabase)

 

Tekst 7

De  gopa's die zijn kreten hoorden stonden onmiddellijk op en namen, toen ze zagen wat er gebeurde, onthutst fakkels ter hand om de slang aan te vallen.

Toen ze de kreten hoorden stonden de gopa's onmiddellijk op en grepen ze, ontzet de slang te zien, fakkels om hem aan te vallen. (Vedabase)

 

Tekst 8

Hoewel verschroeid door de toortsen, liet de slang hem niet gaan. Maar de Allerhoogste Heer, de Meester van de Toegewijden kwam eraan en beroerde hem met Zijn voet.

Hoewel verschroeid door de toortsen liet de slang hem niet gaan maar toen kwam de Allerhoogste Heer, de Meester van de Toegewijden eraan en beroerde hem met Zijn voet. (Vedabase)

   

Tekst 9

De goddelijke aanraking door de Opperheer Zijn voet maakte een einde aan zijn kwaad. Hij gaf zijn slangenlijf op en nam toen een door de Vidyâdhara's aanbeden gedaante aan [hij was hun leider].

Waarlijk werd toen door die goddelijke aanraking van de Opperheer Zijn voet die slechtheid gedood en kon men vanuit het opgegeven slangenlijf een door de Vidyâdhara's aanbeden gedaante [hun leider dus] zien. (Vedabase)

 

Tekst 10

De Heer der Zinnen stelde toen vragen aan de persoonlijkheid die, zijn eerbetuigingen aanbiedend en met zijn lichaam opgesierd met een gouden halsketting, schitterend stralend voor Hem stond.

De Heer der Zinnen ondervroeg toen de persoonlijkheid die, met gebogen hoofd, met zijn lichaam opgesierd met een gouden halsketting, schitterend stralend voor Hem stond. (Vedabase)

 

Tekst 11

'En wie mag u wel niet zijn die, zo mooi stralend, allerprachtigst bent om naar te kijken? Vertel Me wat tot dit akelige lot leidde van veroordeeld zijn tot het aannemen van een schrikwekkende gedaante als deze [zie ook 7.13: 11]?'

'En met wie hebben wij hier de eer die hier zo prachtig straalt, wonderbaarlijk om te zien? Zeg me wat leidde tot deze akelige bestemming van gedwongen te zijn tot het aannemen van een schrikwekkende gedaante als deze [zie ook 7.13: 11]? (Vedabase)

   

 Tekst 12-13

Het [voormalige] serpent zei: 'Ik ben Sudars'ana, een bepaalde Vidyâdhara die bekend staat om zijn weelde en verschijning. Ik trok altijd overal rond met mijn hemelwagen. Omdat ik verwaand over mijn verschijning de wijzen die voortkwamen uit Angirâ heb uitgelachen, werd ik vanwege mijn zonde hen te minachten, ertoe gedwongen deze kwalijke gedaante aan te nemen.

Het [voormalige] serpent zei: 'Ik ben Sudars'ana, een bepaalde Vidyâdhara welbekend om zijn weelde en verschijning, die het gewoon was in alle richtingen rond te gaan in zijn hemelwagen. Omdat ik verwaand de wijzen voortgekomen uit Angirâ had uitgelachen werd ik vanwege mijn zonde hen zo te minachten ertoe gedwongen deze kwalijke gedaante aan te nemen. (Vedabase)

 

Tekst 14

Zij, zo vol van mededogen, hebben met het uitspreken van deze vloek daarbij de gunst inbegrepen dat al mijn slechtheid zou worden vernietigd als ik werd aangeraakt door de voet van de Meester van Alle Werelden.

Zij zo mededogend van aard hebben met het uitspreken van deze verwensing mij een zegening toebemeten, aangezien ik zo, met de aanraking door de voet van de Meester van Alle Werelden, al mijn slechtheid vernietigd kreeg. (Vedabase)

 

Tekst 15

Ik smeek U, diezelfde persoon die voor de overgegeven zielen de verdrijver van de angst van een materieel bestaan bent, , o U die door de aanraking van Uw voet me bevrijd heeft van de vloek, om Uw toestemming [terug te mogen keren naar mijn wereld] o Vernietiger van Alle Leed.

U, die zelfde persoon die voor de overgegevenen de Verdrijver van de angst van een materieel bestaan bent, smeek ik om Uw permissie [terug te mogen keren naar mijn wereld], o U die door de aanraking van Uw voet me bevrijd heeft van de vloek, o Vernietiger van Alle Leed. (Vedabase)


Tekst 16

Ik  heb me aan U overgegeven, o Grootste van Alle Yogi's, o Allerhoogste Persoonlijkheid, o Meester der Waarachtigen. AlstUblieft gebied mij, o Heer, o Meester van alle Meesters van het Universum.

Ik geef me aan U over, o Grootste van Alle Yogî's, o Allerhoogste Persoonlijkheid, o Meester der Waarachtigen, alstublieft wees mijn gebod, o God, o Beheerser der Beheersers van het Universum. (Vedabase)

 

Tekst 17

Toen ik U zag raakte ik terstond bevrijd van de straf van de brahmanen o Acyuta, o U wiens naam eenmaal gezongen ogenblikkelijk een ieder die het hoort zuivert alsmede de zanger zelf. Hoeveel te meer zou het dan niet betekenen om te worden aangeraakt door Uw voet?'

Toen ik U zag raakte ik terstond bevrijd van de straf van de brahmanen, o U Acyuta, wiens naam eenmaal gezongen ogenblikkelijk alle toehoorders zuivert als ook de zanger zelf; en wat zou het dan niet temeer betekenen om aangeraakt te worden door Uw voet?' (Vedabase)

 

Tekst 18

Hem aldus omlopend met het brengen van zijn eerbetuigingen nam Sudars'ana afscheid. Hij keerde naar de hemel terug en Nanda was bevrijd uit zijn benarde positie.

Aldus Hem omlopend met het brengen van zijn eerbetuigingen kreeg Sudars'ana toestemming Zijn aanwezigheid te verlaten zodat hij naar de hemel kon en was Nanda bevrijd uit zijn benarde positie. (Vedabase)

 

Tekst 19

De mannen van Vraja getuige van dat persoonlijke machtsvertoon van Krishna stonden versteld. Daarop rondden ze ter plekke hun religieuze plicht [jegens S'iva] af en keerden ze terug naar het koeherdersdorp, o Koning, vol eerbied [onderweg] besprekend wat zich had  afgespeeld.

Getuige te zijn van dat persoonlijke vertoon van Krishna's macht deed de mannen van Vraja versteld staan die daarna ter plekke hun geloften afrondend terugkeerden naar het koeherdersdorp, o Koning, vol eerbied [onderweg] navertellend wat zich had voorgedaan. (Vedabase)

 

Tekst 20

Op een dag daarna [op Gaura-pûrnimâ naar verluid] waren Govinda en Râma, wiens daden zo wonderbaarlijk zijn, in het holst van de nacht in het bos aan het spelen met de meisjes van Vraja.

Op een dag daarna [op Gaura-pûrnimâ naar verluid] waren Govinda en Râma, wiens daden zo wonderbaarlijk zijn, in het holst van de nacht in het bos aan het spelen met de meisjes van Vraja. (Vedabase)

 

Tekst 21

Hun roem werd charmant bezongen door het vrouwvolk in liefde met Hen verbonden, wiens leden fraai waren opgesierd en ingesmeerd, naast de bloemenslingers en de onberispelijke kleding die ze droegen.

Hun roem werd met charme bezongen door het vrouwvolk in liefde verslingerd aan Hen, met hun leden fraai opgesierd en ingesmeerd, hun bloemenslingers en Hun onberispelijke kleding. (Vedabase)

 

Tekst 22

Getweeën eerden ze [samen met hen] het vallen van de nacht met de opkomende maan en de sterren, de jasmijnknoppen die met hun geur de genietende bijen bedwelmden en het briesje dat de geur meevoerde van de lotussen.

Vroeg in de nacht eerden de beiden de gerezen maan, de sterren, de jasmijnknoppen die met hun geur de bijen gek ervan bedwelmden en het briesje vol van de lotussen. (Vedabase)

 

Tekst 23

De twee bezongen het geluk voor de oren en geesten van alle levende wezens, gezamenlijk van hoog naar laag alle tonen voortbrengend die de toonladder maar te bieden had.

De twee bezongen voor het oor en de geest van alle levende wezens het geluk, tezamen van hoog naar laag alle tonen voortbrengend die de toonladder maar te bieden had. (Vedabase)

 

Tekst 24

De gopî's die naar hun gezang luisterden hadden in hun fascinatie niet in de gaten, o heerser der mensen, dat hun kleren losgleden en dat hun haar en bloemen in de war raakten.

De gopî's die hun gezang hoorden hadden vol van bewondering niet in de gaten, o heerser der mensen, dat hun kleren losgegleden en dat hun haar en bloemen in de war raakten. (Vedabase)

 

Tekst 25

Terwijl de twee zich aldus naar hartelust vermaakten, zingend tot in het extatische, verscheen er een dienaar van Kuvera ter plekke die de naam S'ankhacûdha droeg ['weelde-kruin'].

Met de twee aldus zich naar hartelust vermakend tot in het extatische, verscheen er een dienaar van Kuvera ter plekke die de naam S'ankhacûda droeg ['weelde-kruin']. (Vedabase)

 

Tekst 26

Recht voor Hun ogen, o Koning, dreef hij brutaal de verzameling vrouwen in de richting van het noorden, terwijl ze noodkreten slaakten naar de twee die ze tot hun Heren hadden verkozen.

Recht voor hun ogen, o Koning, dreef hij, onbevreesd met hun noodkreten, de verzameling vrouwen die Hen tot hun Heren hadden verkozen in de richting van het noorden. (Vedabase)

 

Tekst 27

Toen Ze zagen dat zij die Hen toebehoorden door een dief werden ingepikt als een stelletje koeien en uitriepen 'O Krishna, o Râma, help ons!', haastten de twee broers zich achter hen aan.

Toen Ze zagen hoe zij die Hen toebehoorden als een stelletje koeien door een dief werden ingepikt en uitriepen 'Krishna, o Râma, help ons!', haastten de twee broers Zich achter hen aan. (Vedabase)


Tekst 28

Roepend 'Wees niet bang!' stelden Ze hen gerust met Hun woorden. Ze bewogen zich snel met s'ala-stammen in Hun handen en haalden spoedig die ergste van alle Yaksha's in die er haastig vandoor was gegaan. 

Geen voorgaande versie - (Vedabase)


Tekst 29

Toen hij de twee er als de Dood en de Tijd in eigen persoon aan zag komen, werd hij bang. Hij liet in zijn verwarring de vrouwen achter zich en rende voor zijn leven.

Toen hij de twee als de Dood en de Tijd eraan zag komen werd hij bang en in de war liet hij de vrouwen achter en rende hij voor zijn leven. (Vedabase)

 

Tekst 30

Govinda rende achter hem aan waarheen hij ook vluchtte teneinde hem van zijn kruinjuweel te beroven, terwijl Balarâma achterbleef om de vrouwen te beschermen.

Govinda uit op zijn kruin-juweel rende achter hem aan waarheen hij ook vluchtte, terwijl Balarâma achterbleef om de vrouwen te beschermen. (Vedabase)

 

Tekst 31

Hem inhalend alsof het niets was sloeg de Almachtige Heer met Zijn vuist het kruinjuweel van de snoodaard eraf samen met zijn hoofd.

Hem inhalend alsof het niets was sloeg Hij, de Almachtige Heer, met Zijn vuist simpelweg zijn kruinjuweel eraf samen met zijn hoofd. (Vedabase)

 

Tekst 32

Na aldus S'ankhacûdha te hebben gedood, bracht Hij het glanzende juweel naar Zijn oudere broer en gaf Hij het tevreden aan Hem voor ogen van de gopî's.'

Aldus S'ankhacûda ter dood gebracht hebbend nam Hij het glanzende juweel mee naar Zijn oudere broer en gaf Hij het tevreden, onder het oog van de gopî's, aan Hem. (Vedabase)

 

*: Ambikâ betekent moeder, goede vrouw, een naam schriftuurlijk verbonden met het vrouwlijke van Ûma en Pârvatî in relatie tot Skanda, S'iva of Rudra, als een term van respect. Ambikâvana vindt men in Gujarat provincie, nabij de stad Siddhapura. S'rîla Vis'vanâtha Cakravartî Thhâkura haalt hier autoriteiten aan die claimen dat Ambikâvana zich bevindt aan de oever van de rivier de Sarasvatî [die niet meer bestaat] en te vinden is ten noordwesten van Mathurâ. Ambikâvana staat bekend om de beeltenissen van S'rî S'iva en zijn vrouw, de godin Ûma.

 

 

 

 

Creative
            Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Het eerste schilderij is getiteld: 'The Python Swallows Nanda (Recto), Singeing of the Python (Verso)',
Folio from a Bhagavata Purana (Ancient Stories of the Lord). India, Rajasthan, Mewar, South Asia, circa 1600-1650.
Ter beschikking gesteld door
LACMA.
Het tweede schilderij is van B.K Mitra.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd.

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties