regelbalk 

Canto 3

Mânasa Deho Geho

 

 

Hoofdstuk 29: De Uitleg van Kapila over Toegewijde Dienst

(1-2) Devahûti zei: 'Beste meester, je beschreef de specifieke kenmerken van de complete werkelijkheid van de materiële en persoonlijke natuur zoals die in de analytische [Sânkhya]filosofie wordt vermeld als zijnde de belangrijkste. Ga nu alsJeblieft uitvoerig in op het pad van de bhakti yoga dat men ziet als de uiteindelijke bedoeling ervan. (3) Lieve Heer, beschrijf voor mij en de mensen in het algemeen de verschillende manieren waarop geboorte en dood zich herhalen, want aan de hand daarvan kan iemand volledig onthecht raken. (4) En ja, wat kan Je zeggen over de Eeuwige Tijd die de eeuwige en oorspronkelijke gedaante vertegenwoordigt van de Allerhoogste Heerser die heerst over alle andere heersers en er toe leidt dat de gewone man zich vroom gedraagt? (5) Jij bent verschenen als de zon van het yogasysteem ter wille van de levende wezens wiens intelligentie in hun voorkeur voor materiële handelingen verblind is door vals ego, [een gehechtheid] waardoor ze zonder een toevlucht te vinden vermoeid heel lang sluimeren in de duisternis.'

(6) Maitreya zei: 'Met waardering voor de woorden van Zijn moeder o beste der Kuru's, zei de grote en vriendelijke wijze tevreden en bewogen door mededogen het volgende. (7) De Allerhoogste Heer zei: 'Toewijding in de yoga die zo verschilt in haar verschijningsvormen, kent vele wegen o nobele dame, manieren van doen die laten zien hoe mensen naar gelang hun natuurlijke kwaliteiten hun eigen weg volgen. (8) Wat men voor Mij doet in een geest van geweld, trots en afgunst of kwaadgezind vanuit een afwijkend standpunt, wordt beschouwd van de geaardheid onwetendheid te zijn. (9) Hij die in een andere geest Mij met behulp van beeltenissen aanbidt of uit is op materiële zaken, roem en weelde, verkeert in de geaardheid hartstocht. (10) Hij die Mij aanbidt als verschillend van hemzelf of die van aanbidding is met het offeren van het resultaat van zijn handelen ofwel zich ter wille van de bovenzinnelijkheid wil bevrijden van vruchtdragende handelingen, verkeert in de geaardheid goedheid. (11-12) Het enkel maar steeds weer vernemen over Mijn bovenzinnelijke kwaliteiten zal resulteren in een geest die zich beweegt in de richting van Mij, Ik die zich bevindt in ieders hart, zoals het water van de Ganges stroomt in de richting van de oceaan;  een dergelijke manifestatie van puur devotionele yoga - yoga volbracht zonder nevenmotieven - is toegewijde dienst voor de Allerhoogste Persoonlijkheid. (13) Zonder Mij van dienst te zijn zullen zuivere toegewijden het niet aanvaarden - zelfs niet als hen dit wordt aangeboden - om te leven op dezelfde planeet, dezelfde weelde te genieten, persoonlijke omgang te hebben, dezelfde lichaamskenmerken te hebben of verenigd te zijn in eenheid [de vijf vormen van bevrijding genaamd sâlokya, sârshthi, sâmîpya, sârûpya en ekatva of sâyujya]. (14) Als men door middel van deze bhakti yoga - die het hoogste platform wordt genoemd - erin slaagt om de drie geaardheden der natuur de baas te zijn zoals Ik dat uitgelegd heb, bereikt men Mijn bovenzinnelijke natuur. (15) Als men z'n plicht doet zonder gehechtheid aan de resultaten is men sterker [in zijn yoga] en als men zonder onnodig geweld [zonder vlees te eten b.v.] regelmatig is in het doen van zijn yoga-oefeningen zal men het geluk vinden. (16) In contact staand met het ritueel van het zien, respecteren, opdragen van mantra's en het positief benaderen van Mijn [oorspronkelijke] gedaante en verblijf, en over Mij nadenkend als aanwezig in alle levende wezens, leeft men in de geaardheid goedheid en is men van onthechting. (17-19) Middels zinsbeheersing en de juiste regulering [in yama en niyama, wat men niet en wel doet in de yoga *], door het grootste respect te koesteren voor de grote zielen, door mededogend te zijn met de armen en door vriendschappelijk om te gaan met zijns gelijken; door te vernemen over spirituele zaken, door het zingen van Mijn heilige namen, door rechtdoorzee te zijn, er beschaafd gezelschap op na te houden en door geen vals ego te koesteren, raakt van een persoon die met deze kwaliteiten van plichtsbetrachting is jegens Mij het bewustzijn volledig gezuiverd. Zonder twijfel zal hij met het vernemen over Mijn uitnemendheid Mij onverwijld bereiken. (20) Zoals de reukzin het aroma opvangt dat vanaf zijn oorsprong via de lucht wordt meegevoerd, krijgt ook het bewustzijn via de yoga lucht van de Opperziel die onveranderlijk is.

(21) Een sterveling die geen respect heeft voor Mij als de Superziel die zich altijd bevindt in ieder levend wezen maar wel Mijn beeltenis aanbidt, is enkel aan het imiteren. (22) Iemand die met het aanbidden van Mijn beeltenis Mij niet respecteert als de Hoogste Heerser en Superziel die aanwezig is in alle wezens, is in zijn onwetendheid alleen maar bezig met het brengen van offers in de as. (23) Hij die Mij zijn respect betoont maar afgunstig is als er anderen bij zijn, leeft met zijn ingaan tegen anderen in vijandschap en zal nooit een geest bereiken die van vrede is. (24) O zondeloze, Ik ben er zeker niet mee behaagd als zij die erin geslaagd zijn Mij in de vorm van Mijn beeltenis met alles wat erbij hoort te aanbidden, geen respect hebben voor andere levende wezens. (25) Men moet de beeltenis van Mij de Heer aanbidden zolang men op zijn voordeel uit is [karma opbouwt] en niet inziet dat Ik mij ophoudt in het eigen hart en in het hart van anderen. (26) Ik zal in de vorm van de dood angst scheppen in hen die met een ander perspectief op hun fysieke lichaam anderen discrimineren ten opzichte van zichzelf. (27) Daarom moet men met liefdadigheid, respect en in vriendschap een ieder als zijns gelijke beschouwend, Mij gunstig stemmen, de Ene aanwezig in allen als het Ware Zelf.

(28) Levende wezens zijn beter dan levenloze voorwerpen, beter dan bestaansvormen met levenstekenen o gezegende, zijn bestaansvormen met een ontwikkeld bewustzijn en beter dan zij zijn degenen die hun zintuigelijke waarneming ontwikkelden. (29) Verder zijn zij die ontvankelijk zijn voor smaak beter dan zij die [enkel] hun tastzin ontwikkelden en beter dan zij zijn degenen waarbij het ruiken van geuren zich ontwikkelde. Ten opzichte van hen zijn zij weer beter die hun gehoorzin ontwikkelden. (30) Beter dan zij zijn degenen die vormverschillen waarnemen en nog weer beter zijn zij die tanden in hun beide kaken hebben. Van hen zijn zij die meerdere ledematen hebben de betere. Onder hen zijn de vierbenigen de beteren en nog weer beter dan zij zijn de tweebenigen [de menselijke wezens]. (31) Onder de mensen is een samenleving met vier klassen de betere en van die klassen zijn de brahmanen de beste. Verder is onder de brahmanen hij die kennis heeft van de Veda's de beste en beter dan hij is degene die op de hoogte is van de bedoeling van de Veda's [te weten het absolute van de waarheid te kennen in drie fasen: brahman, paramâtmâ en bhagavân]. (32) Beter dan degene die weet heeft van de bedoeling van de Veda's is degene die de twijfel weet uit te bannen en beter dan hij is de brahmaan die zijn vastgestelde plicht vervult. Nog weer beter is degene die daarin vrij is van wereldse gehechtheid en het allerbest is hij die zijn rechtschapen plicht niet voor zichzelf doet. (33) Daarom ken Ik geen persoon die groter is dan hij die met een toegewijde geest al zijn handelingen, rijkdom en leven zonder enige terughoudendheid aan Mij heeft opgedragen en standvastig tewerk gaat zonder een ander belang te dienen. (34) Zo iemand die de Allerhoogste Heer, de Heerser over de individuele ziel, beschouwt als binnengegaan in al deze levende wezens in de vorm van Zijn expansie van de Superziel [het Paramâtmâ], gaat daarom gewetensvol met ze om met achting en respect. (35) O dochter van Manu, iemand kan de Oorspronkelijke Persoon bereiken door ieder van de twee paden van bhakti en mystieke yoga afzonderlijk te volgen die Ik heb beschreven. (36) Deze [oorspronkelijke] gedaante van de Opperheer van het Brahman [de Allerhoogste Geest] en Paramâtmâ [het gepersonaliseerde lokale aspect], is de transcendentale, etherische persoonlijkheid van de primaire werkelijkheid [pradhâna] wiens handelingen allen geestelijk zijn.

(37) De [natuurlijke] tijd die bekend staat als de goddelijke veroorzaker van de verschillende verschijningsvormen van de levende wezens, vormt de reden waarom alle levende wezens in angst leven die gemotiveerd door de kosmische intelligentie en zo meer zichzelf als afgescheiden beschouwen. (38) Hij die vanbinnenuit in al de levende wezens doordringt, ieders ondersteuning vormt en [ze dan weer] vernietigt met behulp van andere levende wezens noemt men Vishnu, de genieter van alle offers die die tijdfactor is, de meester aller meesters. (39) Er is niemand die Zijn voorkeur geniet, noch is Hij gebonden aan of afkerig van wie dan ook; Hij draagt zorg voor hen die aandachtig zijn en van onoplettende personen is Hij de vernietiger. (40-45) Hem voor wie bevreesd de wind waait en deze zon schijnt, voor wie bevreesd Indra de regens zendt en de hemellichamen aan de hemel stralen; Hem voor wie bevreesd de bomen, de klimplanten en de kruiden ieder op hun tijd bloemen dragen en vruchten voortbrengen; Hem uit angst voor wie de rivieren stromen en de oceanen niet overstromen, vanwege wie het vuur brandt en de aarde met haar bergen niet verzinkt; Hem vanwege wie de hemel lucht verschaft aan hen die ademhalen en onder wiens heerschappij het geheel van het universum uitdijt tot de volledige werkelijkheid [mahat-tattva] met haar zeven lagen [**]; Hem uit vrees voor wie de goden van de schepping en zo meer die zorg dragen voor de geaardheden der natuur in deze wereld hun functies uitoefenen naar gelang de yuga's [zie 3.11] en onder wiens gezag al dit levende en levenloze staat; die oneindige, uiteindelijke heerser van de Tijd die zijn begin niet kent, is de onveranderlijke Schepper die mensen vormt uit mensen en de heerschappij van de dood beëindigt middels de dood.'

    

next                       

 
 Derde herziene editie, geladen 4 oktober 2010.

   

 

 

Vorige Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1-2

Devahûti zei: 'Beste meester, je beschreef de specifieke kenmerken van de complete werkelijkheid van de materiële en persoonlijke natuur zoals die in de analytische [Sânkhya]filosofie wordt vermeld als zijnde de belangrijkste. Ga nu alsJeblieft uitvoerig in op het pad van de bhakti yoga dat men ziet als de uiteindelijke bedoeling ervan.
Devahûti zei: 'De volledige werkelijkheid van de materiële en persoonlijke natuur is beschreven. Hun werkelijke aard werd in analytische termen uiteengezet. Alstublieft beste meester, verschaf me nu uitvoerig uitleg over het pad van bhakti-yoga, dat men ziet als de uiteindelijke bedoeling ervan. (Vedabase)

  

Tekst 3

Lieve Heer, beschrijf voor mij en de mensen in het algemeen de verschillende manieren waarop geboorte en dood zich herhalen, want aan de hand daarvan kan iemand volledig onthecht raken.

Lieve Heer, geef, voor mij en de mensen in het algemeen, de beschrijving van de veelvormige herhaling van geboorte en dood, waarmee een persoon volledig onthecht kan raken. (Vedabase)

 

Tekst 4

En ja, wat kan Je zeggen over de Eeuwige Tijd die de eeuwige en oorspronkelijke gedaante vertegenwoordigt van de Allerhoogste Heerser die heerst over alle andere heersers en er toe leidt dat de gewone man zich vroom gedraagt?

En oh, wat over de Eeuwige Tijd, die gedaante die, de Allerhoogste Heerser vertegenwoordigend en van Uw natuur de leiding hebbend over alle andere heersers, onder de invloed waarvan de mensen in het algemeen zich vroom gedragen? (Vedabase)

 

Tekst 5

Jij bent verschenen als de zon van het yogasysteem ter wille van de levende wezens wiens intelligentie in hun voorkeur voor materiële handelingen verblind is door vals ego, [een gehechtheid] waardoor ze zonder een toevlucht te vinden vermoeid heel lang sluimeren in de duisternis.'

Met de intelligentie aangaande de materiële handelingen, die de aangetrokken levende wezens begoochelt met vals ego en ze - voor lange tijd verblindend - zonder toevlucht vermoeid in het duister laat, bent U daadwerkelijk verschenen als de zon van het yogasysteem.' (Vedabase)

 

Tekst 6

Maitreya zei: 'Met waardering voor de woorden van Zijn moeder o beste der Kuru's, zei de grote en vriendelijke wijze tevreden en bewogen door mededogen het volgende.

Maitreya zei: 'De woorden van Zijn moeder verwelkomend, o beste der Kuru's, zei de grote en vriendelijke wijze, verheugd en bewogen door mededogen, het volgende. (Vedabase)

 

Tekst 7

De Allerhoogste Heer zei: 'Toewijding in de yoga die zo verschilt in haar verschijningsvormen, kent vele wegen o nobele dame, manieren van doen die laten zien hoe mensen naar gelang hun natuurlijke kwaliteiten hun eigen weg volgen.

De Allerhoogste Heer zei: 'Toewijding in de yoga, zo verschillend in haar verschijningsvormen, kent vele wegen, o nobele dame, die de manier laten zien waarop mensen naar gelang hun natuurlijke kwaliteiten hun eigen weg volgen. (Vedabase)

   

Tekst 8

Wat men voor Mij doet in een geest van geweld, trots en afgunst of kwaadgezind vanuit een afwijkend standpunt, wordt beschouwd van de geaardheid onwetendheid te zijn.

Wat uit liefde voor Mij hij ook moge doen, die van geweld, trots en afgunst is of in waarheid kwaad is als een zonderling, wordt beschouwd van de geaardheid onwetendheid te zijn. (Vedabase)

 

Tekst 9

Hij die in een andere geest Mij met behulp van beeltenissen aanbidt of uit is op materiële zaken, roem en weelde, verkeert in de geaardheid hartstocht.

Hij in aanbidding tot Mij die uit is op materiële zaken, roem en weelde, moge de beeltenissen aanbidden; hij in zijn voorkeur om er tegenin te gaan, verkeert in de geaardheid hartstocht. (Vedabase)

 

Tekst 10

Hij die Mij aanbidt als verschillend van hemzelf of die van aanbidding is met het offeren van het resultaat van zijn handelen ofwel zich ter wille van de bovenzinnelijkheid wil bevrijden van vruchtdragende handelingen, verkeert in de geaardheid goedheid.

Als men jegens het Allerhoogste handelt met de bedoeling zich los te maken van vruchtdragende handelingen of de resultaten te offeren, moge men aanbidden, als zodanig zijn aanbeden, of een andere overtuiging zijn toegedaan; zo een iemand verkeert in goedheid. (Vedabase)


Tekst 11-12

Het enkel maar steeds weer vernemen over Mijn bovenzinnelijke kwaliteiten zal resulteren in een geest die zich beweegt in de richting van Mij, Ik die zich bevindt in ieders hart, zoals het water van de Ganges stroomt in de richting van de oceaan;  een dergelijke manifestatie van puur devotionele yoga - yoga volbracht zonder nevenmotieven - is toegewijde dienst voor de Allerhoogste Persoonlijkheid.

Enkel horend over Mijn bovenzinnelijke kwaliteiten, heeft men jegens Mij, die verblijft in ieders hart, de continuering op de weg van het hart, zoals het water van de Ganges dat naar de zee vloeit. De manifestatie van de onvermengde yoga van toewijding waarlijk tentoongespreid zonder zich af te scheiden en zonder nevenmotieven, is de toewijding die is gericht op de Allerhoogste Persoonlijkheid. (Vedabase)

  

Tekst 13

Zonder Mij van dienst te zijn zullen zuivere toegewijden het niet aanvaarden - zelfs niet als hen dit wordt aangeboden - om te leven op dezelfde planeet, dezelfde weelde te genieten, persoonlijke omgang te hebben, dezelfde lichaamskenmerken te hebben of verenigd te zijn in eenheid [de vijf vormen van bevrijding genaamd sâlokya, sârshthi, sâmîpya, sârûpya en ekatva of sâyujya].

Zonder Mij van dienst te zijn, zullen zuivere toegewijden nog niet eens als hen dit wordt aangeboden, het aanvaarden om te leven op dezelfde planeet, dezelfde weelde te genieten, persoonlijke omgang te hebben, dezelfde lichaamskenmerken te hebben of in eenheid te verkeren [de vijf vormen van bevrijding genaamd sâlokya, sârshthi, sâmîpya, sârûpya en ekatva]. (Vedabase)

  

Tekst 14

Als men door middel van deze bhakti yoga - die het hoogste platform wordt genoemd - erin slaagt om de drie geaardheden der natuur de baas te zijn zoals Ik dat uitgelegd heb, bereikt men Mijn bovenzinnelijke natuur.

Waarlijk wordt deze toewijding in de yoga, zoals Ik die uit heb gelegd, het hoogste platform genoemd, waarmee men, de drie geaardheden te boven komend, reikt tot Mijn bovenzinnelijke natuur. (Vedabase)


Tekst 15

Als men z'n plicht doet zonder gehechtheid aan de resultaten is men sterker [in zijn yoga] en als men zonder onnodig geweld [zonder vlees te eten b.v.] regelmatig is in het doen van zijn yoga-oefeningen zal men het geluk vinden.

De eigen plicht gedaan zonder gehechtheid aan de resultaten is zegerijk in het doen van yoga en goedgunstig van regelmatige uitoefening zijnd zonder onnodig geweld. (Vedabase)

 

Tekst 16

In contact staand met het ritueel van het zien, respecteren, opdragen van mantra's en het positief benaderen van Mijn [oorspronkelijke] gedaante en verblijf, en over Mij nadenkend als aanwezig in alle levende wezens, leeft men in de geaardheid goedheid en is men van onthechting.

Met achting voor het zegenrijke van Mij, in contact met het ritueel wat betreft Mijn gedaante, in lofprijzing en met het bieden van eerbetuigingen en over Mij denkend als aanwezig in alle levende wezens, leeft men met de geaardheid goedheid en in onthechting. (Vedabase)

 

Tekst 17-19

Middels zinsbeheersing en de juiste regulering [in yama en niyama, wat men niet en wel doet in de yoga], door het grootste respect te koesteren voor de grote zielen, door mededogend te zijn met de armen en door vriendschappelijk om te gaan met zijns gelijken; door te vernemen over spirituele zaken, door het zingen van Mijn heilige namen, door rechtdoorzee te zijn, er beschaafd gezelschap op na te houden en door geen vals ego te koesteren, raakt van een persoon die met deze kwaliteiten van plichtsbetrachting is jegens Mij het bewustzijn volledig gezuiverd. Zonder twijfel zal hij met het vernemen over Mijn uitnemendheid Mij onverwijld bereiken.

Door zins-beheersing en de juiste regulering [yama en niyama, wat men niet en wel doet in de yoga] is men van het grootste respect voor de grote zielen, mededogend met de armen en voorzeker een vriend met zijns gelijken.(Vedabase) Van het vernemen over spirituele zaken en door het zingen van Mijn heilige namen is men, recht door zee en van beschaafd gezelschap, aldus zonder vals ego. (Vedabase) Van een persoon raakt, met deze kwaliteiten van de plichtsbetrachting jegens Mij, het bewustzijn volledig gezuiverd; zonder twijfel reikt hij, met het vernemen over Mijn uitnemendheid, terstond tot Mij. (Vedabase)
 

Tekst 20

Zoals de reukzin het aroma opvangt dat vanaf zijn oorsprong via de lucht wordt meegevoerd, krijgt ook het bewustzijn via de yoga lucht van de Opperziel die onveranderlijk is.

Zoals de manier waarop de reukzin het aroma opvangt als het via de lucht wordt meegevoerd vanaf zijn oorsprong, zo ook krijgt het bewustzijn via de yoga lucht van de Opperziel die onveranderlijk is. (Vedabase)

 

Tekst 21

Een sterveling die geen respect heeft voor Mij als de Superziel die zich altijd bevindt in ieder levend wezen maar wel Mijn beeltenis aanbidt, is enkel aan het imiteren.

Een sterfelijk mens die steeds zonder respect leeft voor Mij, de Superziel die zich bevindt in ieder levend wezen, is, met het aanbidden van de beeltenis, enkel aan het imiteren. (Vedabase)

 

Tekst 22

Iemand die met het aanbidden van Mijn beeltenis Mij niet respecteert als de Hoogste Heerser en Superziel die aanwezig is in alle wezens, is in zijn onwetendheid alleen maar bezig met het brengen van offers in de as.

Iemand die de beeltenis aanbidt en Mij niet respecteert als de Hoogste Heerser en Superziel aanwezig in alle wezens, is uit onwetendheid alleen maar bezig met het brengen van offers in de as. (Vedabase)

 

Tekst 23

Hij die Mij zijn respect betoont maar afgunstig is als er anderen bij zijn, leeft met zijn ingaan tegen anderen in vijandschap en zal nooit een geest bereiken die van vrede is.

Hij die Mij zijn respect betoont in afgunst op de aanwezigheid van anderen, leeft vijandig in oppositie met anderen en zal nooit een geest bereiken die in vrede is. (Vedabase)

 

Tekst 24

O zondeloze, Ik ben er zeker niet mee behaagd als zij die erin geslaagd zijn Mij in de vorm van Mijn beeltenis met alles wat erbij hoort te aanbidden, geen respect hebben voor andere levende wezens.

O zondeloze, Ik ben er zeker niet mee behaagd als zij, die erin geslaagd zijn Mij in de vorm van Mijn beeltenis met alle toebehoren te aanbidden, geen respect hebben voor andere levende wezens. (Vedabase)

 

Tekst 25

Men moet de beeltenis van Mij de Heer aanbidden zolang men op zijn voordeel uit is [karma opbouwt] en niet inziet dat Ik mij ophoudt in het eigen hart en in het hart van anderen.

Men behoort te beginnen met de aanbidding van de beeltenis van Mij, de Allerhoogste Heerser, voor zolang men zijn voorgeschreven plichten niet vervuld, totdat men inziet dat Ik verblijf in het eigen hart en in het hart van allen. (Vedabase)

Tekst 26

Ik zal in de vorm van de dood angst scheppen in hen die met een ander perspectief op hun fysieke lichaam anderen discrimineren ten opzichte van zichzelf.

Bij hen die discrimineren tussen zichzelf en een ander, er een andere kijk op na houdend wat betreft het lichaam, zal Ik, als de dood, grote angst veroorzaken.  (Vedabase)


Tekst 27

Daarom moet men met liefdadigheid, respect en in vriendschap een ieder als zijns gelijke beschouwend, Mij gunstig stemmen, de Ene aanwezig in allen als het Ware Zelf.

Daarom moet men, door liefdadigheid en respect en in vriendschap elkaar beziend als gelijken, Mij als verblijvend in het Zelf van alle schepselen gunstig stemmen. (Vedabase)

 

Tekst 28

Levende wezens zijn beter dan levenloze voorwerpen, beter dan bestaansvormen met levenstekenen o gezegende, zijn bestaansvormen met een ontwikkeld bewustzijn en beter dan zij zijn degenen die hun zintuigelijke waarneming ontwikkelden.

Levende wezens zijn waarlijk beter dan levenloze voorwerpen, beter dan bestaansvormen met levenstekenen, o gezegende, zijn bestaansvormen met een ontwikkeld bewustzijn en beter dan hen zijn zij die ontwikkelde zintuigen hebben. (Vedabase)

 

Tekst 29

Verder zijn zij die ontvankelijk zijn voor smaak beter dan zij die [enkel] hun tastzin ontwikkelden en beter dan zij zijn degenen waarbij het ruiken van geuren zich ontwikkelde. Ten opzichte van hen zijn zij weer beter die hun gehoorzin ontwikkelden.

Daarenboven, zijn zij die ontvankelijk zijn voor smaak beter dan zij die op aanraking uit zijn en beter dan zij zijn degenen die ten gunste van de reuk zijn; daarvan zijn weer beter zij die ontvankelijk zijn voor geluid. (Vedabase)

 

Tekst 30

Beter dan zij zijn degenen die vormverschillen waarnemen en nog weer beter zijn zij die tanden in hun beide kaken hebben. Van hen zijn zij die meerdere ledematen hebben de betere. Onder hen zijn de vierbenigen de beteren en nog weer beter dan zij zijn de tweebenigen [de menselijke wezens].

Beter dan zij zijn diegenen die ontvankelijk zijn voor verschillende verschijningsvormen en beter dan zij zijn zij die tanden hebben in beide kaken. Van hen zijn zij die meerdere ledematen hebben de betere. Van hen zijn de vierbenigen de beteren en beter dan hen zijn de tweebenigen [de menselijke wezens]. (Vedabase)

 

Tekst 31

Onder de mensen is een samenleving met vier klassen de betere en van die klassen zijn de brahmanen de beste. Verder is onder de brahmanen hij die kennis heeft van de Veda's de beste en beter dan hij is degene die op de hoogte is van de bedoeling van de Veda's [te weten het absolute van de waarheid te kennen in drie fasen: brahman, paramâtmâ en bhagavân].

Onder hen is een samenleving met vier klassen de betere en daarvan is de brahmaan de beste. Daarenboven is onder de brahmanen voorzeker hij die kennis heeft van de Veda's de beste en beter dan hij is degene die van de bedoeling ervan op de hoogte is [het absolute van de waarheid te kennen in drie fasen: brahman, paramâtmâ en bhagavân]. (Vedabase)

 

Tekst 32

Beter dan degene die weet heeft van de bedoeling van de Veda's is degene die de twijfel weet uit te bannen en beter dan hij is de brahmaan die zijn vastgestelde plicht vervult. Nog weer beter is degene die daarin vrij is van wereldse gehechtheid en het allerbest is hij die zijn rechtschapen plicht niet voor zichzelf doet.

Beter dan degene die weet heeft van de bedoeling is degene die een einde maakt aan alle twijfels en beter dan hij is degene die de voor hem vastgestelde plichten doet. Van degenen die daarmee vrij zijn van wereldse gehechtheid is de rechtgeaarde die het niet voor zichzelf doet de beste. (Vedabase)

 

Tekst 33

Daarom ken Ik geen persoon die groter is dan hij die met een toegewijde geest al zijn handelingen, rijkdom en leven zonder enige terughoudendheid aan Mij heeft opgedragen en standvastig tewerk gaat zonder een ander belang te dienen.

Daarom ken ik geen persoon die groter is dan hij die met een toegewijde geest al zijn handelingen, rijkdom en leven zonder enige reserve aan Mij heeft opgedragen, tewerk gaand zonder ergens anders belang in te stellen en zonder zich af te scheiden. (Vedabase)

 

Tekst 34

Zo iemand die de Allerhoogste Heer, de Heerser over de individuele ziel, beschouwt als binnengegaan in al deze levende wezens in de vorm van Zijn expansie van de Superziel [het Paramâtmâ], gaat daarom gewetensvol met ze om met achting en respect.

Bedachtzaam betoont zo'n iemand respect voor al deze levende wezens, op die manier de Allerhoogste Heer, de Heerser over de individuele ziel, beschouwend als in hen binnengegaan middels Zijn expansie van de Superziel [het paramâtmâ]. (Vedabase)

 

Tekst 35

O dochter van Manu, iemand kan de Oorspronkelijke Persoon bereiken door ieder van de twee paden van bhakti en mystieke yoga afzonderlijk te volgen die Ik heb beschreven.

Door elk van de twee van toegewijde dienst en de yoga die Ik beschreef, o dochter van Manu, kan een persoon de Oorspronkelijke Persoon bereiken.  (Vedabase)

 

Tekst 36

Deze [oorspronkelijke] gedaante van de Opperheer van het Brahman [de Allerhoogste Geest] en Paramâtmâ [het gepersonaliseerde lokale aspect], is de transcendentale, etherische persoonlijkheid van de primaire werkelijkheid [pradhâna] wiens handelingen allen geestelijk zijn.

Deze gedaante van de Opperheer van brahman [de Allerhoogste Geest] en paramâtmâ [het gepersonaliseerde lokale aspect] is de transcendentale Oorspronkelijke Persoon van de primaire werkelijkheid [pradhâna], wiens handelingen allen van de geest zijn. (Vedabase)

 

Tekst 37

De [natuurlijke] tijd die bekend staat als de goddelijke veroorzaker van de verschillende verschijningsvormen van de levende wezens, vormt de reden waarom alle levende wezens  in angst leven die gemotiveerd door de kosmische intelligentie en zo meer zichzelf als afgescheiden beschouwen.

De goddelijkheid van de tijd, als de oorzaak van de aldus bekende transformatie van de vormen van de levende wezens die hun oorsprong vinden in de Allerhoogste Geest, is de reden waarom al diegenen die zichzelf als afgescheiden beschouwen in angst leven. (Vedabase)

 

Tekst 38

Hij die vanbinnenuit in al de levende wezens doordringt, ieders ondersteuning vormt en [ze dan weer] vernietigt met behulp van andere levende wezens noemt men Vishnu, de genieter van alle offers die die tijdfactor is, de meester aller meesters.

Hij die van binnenuit al de levende wezens binnengaat, vernietigt met die levende wezens en ieders ondersteuning is; Hij is genaamd Vishnu, de genieter van alle offers die die tijdfactor, de meester aller meesters, is. (Vedabase)

 

Tekst 39

Er is niemand die Zijn voorkeur geniet, noch is Hij gebonden aan of afkerig van wie dan ook; Hij draagt zorg voor hen die aandachtig zijn en van onoplettende personen is Hij de vernietiger.

Er is niemand die Zijn voorkeur geniet, noch is Hij gebonden aan of afkerig van wie dan ook; Hij draagt zorg voor hen die aandachtig zijn en van onoplettende personen is Hij de vernietiger. (Vedabase)

 

Tekst 40-45

Hem voor wie bevreesd de wind waait en deze zon schijnt, voor wie bevreesd Indra de regens zendt en de hemellichamen aan de hemel stralen; Hem voor wie bevreesd de bomen, de klimplanten en de kruiden ieder op hun tijd bloemen dragen en vruchten voortbrengen; Hem uit angst voor wie de rivieren stromen en de oceanen niet overstromen, vanwege wie het vuur brandt en de aarde met haar bergen niet verzinkt; Hem vanwege wie de hemel lucht verschaft aan hen die ademhalen en onder wiens heerschappij het geheel van het universum uitdijt tot de volledige werkelijkheid [mahat-tattva] met haar zeven lagen [**]; Hem uit vrees voor wie de goden van de schepping en zo meer die zorg dragen voor de geaardheden der natuur in deze wereld hun functies uitoefenen naar gelang de yuga's [zie 3.11] en onder wiens gezag al dit levende en levenloze staat; die oneindige, uiteindelijke heerser van de Tijd die zijn begin niet kent, is de onveranderlijke Schepper die mensen vormt uit mensen en de heerschappij van de dood beëindigt middels de dood.'

Voor wie bevreesd de wind waait, voor wie bevreesd deze zon schijnt, voor wie bevreesd de regens door de Godheid worden gezonden en uit vrees voor wie de hemellichamen aan de hemel stralen, vanwege wie de bomen en de klimplanten bevreesd zijn en de kruiden ieder op hun tijd bloemen dragen als ook de vruchten verschijnen, in vrees de rivieren stromen en de oceanen niet overstromen, vanwege wie het vuur brandt en de aarde met zijn bergen niet verzinkt uit vrees voor Hem, door wie de hemel lucht geeft aan hen die ademhalen en onder wiens heerschappij het geheel van het universum uitdijt tot de volledige werkelijkheid [mahat-tattva] met haar zeven lagen [de zeven kos'a's of ook dvîpa's met hun bewustzijnstoestanden op het niveau van het fysieke, fysiologische, psychologische, intellectuele, het gelukzalige, het gewaar zijn en het ware zelf], uit vrees voor wie de goden die zorg dragen voor de geaardheden der natuur van deze wereld wat betreft de aangelegenheden van de schepping hun functies uitoefenen naar gelang de yuga's [zie 3-11], onder wiens gezag al dit levende en levenloze staat; die oneindige uiteindelijke beheerser van de Tijd die zonder een begin is, is de onveranderlijke Schepper die mensen vormt uit mensen en de heerschappij van de dood beëindigt middels de dood.' (Vedabase)

 

*: Naast de yama, de gelofte van de yoga over wat men niet moet doen zoals vermeld in 3.27: 6, bestaat de regulering van de discipline over wat men wel moet doen in niyama uit: innerlijke en uiterlijke reinheid, tevredenheid, boetvaardigheid, de studie van heilige geschriften en zich inzetten voor de Godspersoon. Zie ook Patañjali's Yoga-sûtra's II: 32.

**: De zeven kos'a's - vijf stuks uitgebreid met soms twee extra - of ook zeven dvîpa's met hun bewustzijnsniveau's op  het vlak van het fysieke, vitale, psychologische, intellectuele, gelukzalige, zelfbewuste en ware zelf.

 

 

 

 

 

 

 Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
De afbeelding van de mediteerder in de sfeer van de chakra's
is
SharaAlike ©  van Pieter Weltevrede. Bron.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd


 

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties