regelbalk


 

 

Canto 10

Arunodaya-kÓrt./Jiv J‚go

 

 

 

Hoofdstuk 83: DraupadÓ Ontmoet de Koninginnen van Krishna

(1) S'rÓ S'uka zei: 'De Allerhoogste Heer, de geestelijk leraar en het doel van de gopÓ's die aldus blijk gaf van Zijn genade, vroeg vervolgens aan Yudhishthhira en de rest van Zijn goedhartige verwanten hoe het met hen ging. (2) Zij die bij de aanblik van Zijn voeten hun zonden van zich af zagen vallen, voelden zich zeer vereerd aldus te worden ondervraagd door de Heer van de Wereld en gaven blij ten antwoord: (3) 'Hoe kunnen zij nu ongelukkig zijn die ooit de bedwelmende nectar van Uw lotusvoeten dronken die wordt uitgegoten door de geesten en monden van de grote zielen? Hoe kunnen zij die zich voldronken middels de drinkbekers van hun oren nu niet het geluk ervaren, o Meester, o vernietiger van de vergeetachtigheid van de belichaamden wat betreft de Schepper die ze hun fysieke bestaan schonk? (4) Waarlijk raken we bij het licht van Uw persoonlijke gedaante verlost van de banden van de drie [staten] van het materieel bewustzijn [die van waken, dromen en slapen]. Volledig verzonken daarin, zijn we van spiritueel geluk met het ons hebben verbogen voor U, het doel van de vervolmaakte heiligen [de paramahamsa's], die met de macht van Uw begoochelende vermogen deze gedaante heeft aangenomen voor de bescherming van de onbegrensde en altijd nieuwe Vedische kennis, die wordt bedreigd door de tijd.'

(5) De grote wijze zei: 'Terwijl het kroonjuweel van alle persoonlijkheden die wordt geprezen in de geschriften aldus door Zijn mensen werd verheerlijkt, kwamen de vrouwen van de Andhaka- en Kauravaclans bijeen om samen de verhalen over Govinda te bespreken waarover in de drie werelden wordt gezongen. Luister alstublieft naar de beschrijving die ik u geef. (6-7) S'rÓ DraupadÓ zei: 'O VaidarbhÓ [RukminÓ], Bhadr‚, J‚mbavatÓ en Kaus'al‚ [N‚gnajitÓ]; o Satyabh‚m‚, K‚lindÓ, S'aiby‚ [Mitravind‚], RohinÓ [zie * en 10.61*] en Lakshman‚ [M‚dr‚] en andere vrouwen van Krishna, vertel ons alsjeblieft hoe het kon gebeuren dat Acyuta, de Allerhoogste Heer Zelf, op basis van Zijn mystiek vermogen leefde zoals men in de wereld leeft en met jullie getrouwd raakte?' 

(8) S'rÓ RukminÓ zei: 'Als een leeuw die zijn deel opeist van een kudde geiten of schapen, nam Hij, die het stof van Zijn voeten plaatst op de hoofden van onoverwinnelijke strijders, me mee toen de koningen met hun bogen op het punt stonden me weg te geven aan S'is'up‚la. Moge de voeten van Hem, de verblijfplaats van S'rÓ, mijn voorwerp van aanbidding zijn [zie 10.52-54].' 

(9) S'rÓ Satyabh‚m‚ zei: 'Beschuldigd als Hij was [door mijn vader Koning S'atr‚jit] versloeg Hij, om Zijn naam te zuiveren, de koning van de beren [J‚mbav‚n] en bracht Hij het juweel terug naar mijn vader wiens hart treurde over de dood van zijn broer [Prasena]. Bevreesd [over deze beschuldiging] bood hij mij aan de Heer aan, hoewel er reeds aanspraak op mij gemaakt was [zie 10.56].'

(10) S'rÓ J‚mbavatÓ zei: 'De schepper van mijn lichaam, niet beseffend dat Hij, de Echtgenoot van SÓt‚, zijn meester en aanbiddelijke godheid was, vocht zevenentwintig dagen lang met Hem. Nadat hij Hem herkende kwam hij weer bij zinnen, greep Zijn voeten beet en presenteerde me aan Hem samen met het juweel. Ik ben Zijn dienstmaagd [zie ook 10.56].'

(11) S'rÓ K‚lindÓ zei: 'In de wetenschap dat ik met boetedoeningen bezig was in het verlangen Zijn voeten te beroeren, kwam Hij samen met Zijn vriend [Arjuna] en nam Hij mijn hand. Ik ben degene die Zijn verblijf schoonmaakt [10.58: 12-23].'

(12) S'rÓ Mitravind‚ zei: 'Tijdens mijn svayamvara trad Hij naar voren en kaapte me weg zoals de vijand van de olifanten [een leeuw] zijn deel opeist temidden van een troep honden. Na de koningen en mijn broers, die Hem beledigden, te hebben verslagen, nam Hij me mee naar Zijn hoofdstad waar S'rÓ zich ophoudt. Moge ik Hem daar, leven na leven, dienen met het wassen van Zijn voeten [10.58: 31].' 

(13-14) S'rÓ Saty‚ zei: 'Zeven grote, oersterke, vitale stieren met scherpe hoorns, die door mijn vader waren geregeld om de koningen op de proef te stellen, versloegen de trots van de helden. Maar ze werden door Hem vlot onderworpen en vastgebonden met het gemak van een kind dat met een geitje speelt. Op deze wijze voor mij betalend met Zijn heldenmoed, versloeg Hij onderweg, met een leger van vier divisies, de koningen en nam Hij mij, onder de hoede van dienstmaagden, met Zich mee. Moge er mijn dienstbaarheid aan Hem zijn [10.58: 32-55].'

(15-16) S'rÓ Bhadr‚ zei: 'Met mij verliefd op Hem, o Krishn‚ [DraupadÓ], nodigde mijn vader op eigen gelegenheid mijn neef van moederszijde, Krishna, uit en schonk hij mij weg aan Hem, tezamen met een gevolg aan vrouwelijke metgezellen en een militaire escorte bestaande uit een akshauhinÓ. Laat er voor mij, leven na leven ronddolend vanwege mijn karma, er die verbetering van mezelf zijn met het aanraken van Zijn voeten [10.58: 56].'

(17) S'rÓ Lakshman‚ zei: 'O Koningin, omdat ik telkens weer de verheerlijking door N‚rada hoorde van Acyuta's geboorten en handelingen, raakte mijn hart gefixeerd op Mukunda, Hij die na rijp beraad, met het afwijzen van de [halfgoden]heersers van de wereld, werd uitverkozen door zij [de godin S'rÓ] met de lotus in haar hand. (18) Mijn vader, die ook wel bekend staat als Brihatsena, o vrome dame, was op de hoogte van mijn geestesgesteldheid en trof, uit liefde voor zijn dochter, maatregelen om dit doel [trouwen met Krishna] te bereiken. (19) Net zoals met jouw svayamvara, o Koningin, er een vis werd gebruikt die [opgehangen als doelwit] door Arjuna moest worden geraakt, was er in mijn geval ook zo'n doelwit. Maar de vis was aan het zicht onttrokken en kon alleen maar als een weerspiegeling in water worden gezien [in een vat eronder]. (20) Toen ze hierover vernamen kwamen al de koningen bedreven in de boogschietkunst en het hanteren van andere wapens, samen met hun duizenden leermeesters van heinde en verre naar mijn vaders stad. (21) Mijn vader eerde hen allen met groot respect voor ieders kracht en leeftijd. Daarop namen zij die hun zinnen op mij hadden gezet, de boog en de pijlen ter hand om [het doelwit] te doorboren in de bijeenkomst. (22) Sommigen van hen waren na het heffen [van de boog] niet in staat die te spannen en gaven het op, terwijl anderen, die de boogpees gespannen hadden, op de grond vielen omdat ze er door werden geraakt. (23) Andere helden zoals de koningen van Magadha [Jar‚sandha], Cedi [S'is'up‚la] en Ambashthha, alsook BhÓma, Duryodhana en Karna, slaagden erin de boog te spannen, maar slaagden er niet in uit te maken waar het doelwit zich bevond. (24) Arjuna, die er wel in slaagde het te herkennen, waagde, zorgvuldig mikkend terwijl hij in de weerspiegeling naar de vis keek, een schot, maar de pijl trof zijn doel niet, het was een schampschot. (25-26) Nadat de koningen in hun trots waren gekrenkt en het opgegeven hadden, nam de Opperheer speels de boog ter hand en slaagde Hij erin hem te spannen. Op het moment dat de zon in Abhijit stond [in 'victorie', of midhemel], legde Hij een pijl aan en doorboorde Hij, met een enkele blik in het water, de vis met Zijn pijl zodat die op de grond viel. (27) Pauken weerklonken in de hemel en op aarde hoorde men de geluiden van 'jaya', terwijl de halfgoden, overweldigd door vreugde, stromen bloemen lieten neerregenen. (28) Vervolgens betrad ik, met een verlegen glimlach op mijn gezicht en met in mijn haar gevlochten bloemen, het offerperk met zachtjes tinkelende belletjes aan mijn voeten, een gouden halsketting met schitterende edelstenen om en met een stel fijn zijden, nieuwe kleren aan, bijeengehouden door een ceintuur. (29) Ik hief mijn gezicht op, met de vele haarlokken eromheen en mijn wangen in de gloed van de oorhangers, en keek overal om me heen naar de koningen. Met een koele glimlach zijdelings blikken werpend plaatste ik langzaam mijn halsketting om de hals van Mur‚ri die mijn hart had gestolen. (30) Op dat moment weerklonken er schelphoorns, mridanga's, trommeltjes, pauken, oorlogstrommen, en meer van dat soort instrumenten, terwijl de zangers zongen en de dansers en danseressen dansten. (31) De koningen die de leiding hadden konden de keus niet accepteren die ik aldus maakte voor de Allerhoogste Heer als zijnde mijn meester, o DraupadÓ. Van streek begonnen ze vol van verwensingen ruzie te zoeken. (32) Geplaatst voor die situatie tilde Hij me op de strijdwagen met zijn vier uitmuntende paarden. Hij zette Zijn S'‚rnga gereed, trok Zijn kuras aan en stond klaar om slag te leveren met Zijn vier armen [ten volle gemanifesteerd]. (33) D‚ruka reed de met goud afgewerkte wagen, o Koningin, terwijl de koningen toekeken als waren het [verschrikte] dieren die koning leeuw zagen. (34) Als een stelletje dorpshonden met een leeuw gingen de koningen Hem achterna. Daarbij probeerden sommigen Hem de weg te versperren door hun bogen tegen Hem op te heffen. (35) Door de ladingen pijlen afgeschoten met de S'‚rnga, vielen sommigen met hun armen, benen en nekken doorkliefd, terwijl anderen het opgaven en er vandoor gingen. (36) Als de zonnegod die zijn thuishaven bereikt [ofwel de westelijke horizon] kwam de Heer van de Yadu's vervolgens Dv‚rak‚ binnen, Zijn stad bezongen in de hemel en op aarde, die uitgebreid versierd was met prachtige erebogen en banieren aan vlaggenmasten die het zonlicht tegenhielden. (37) Mijn vader vereerde zijn vrienden, naaste verwanten en andere familieleden met de meest kostbare kleding en juwelen, met bedden, zetels en met ander meubilair. (38) In zijn toewijding schonk hij de meest kostbare wapens aan de Heer van de Volledigheid [PŻrnasya], alsook dienstmaagden die van alle rijkdommen waren voorzien, voetsoldaten, strijders op olifanten, strijders in strijdwagens en strijders te paard. (39) Door abrupt onze materiŽle banden te verbreken en van verzaking te zijn, werden we allen dienstmaagden bij Hem thuis, bij Hem die Volkomen in Zichzelf Tevreden is.'

(40) De andere koninginnen zeiden [bij monde van RohinÓ]: 'Nadat Hij in de strijd de demon Bhauma en zijn aanhangers had gedood, ontdekte Hij dat wij, de dochters van de koningen die de demon versloeg tijdens zijn campagne om de aarde te veroveren, door hem gevangen waren gezet. Omdat we ons steeds Zijn lotusvoeten hadden herinnerd als de bron van de bevrijding uit een materieel bestaan is Hij, van Wie Alle Wensen in Vervulling gaan, met ons getrouwd na onze bevrijding. (41-42) O heilige dame, we verlangen niet naar de heerschappij over de aarde, een hemels koninkrijk, onbeperkt genot of mystieke macht. Noch streven we naar de allerhoogste goddelijkheid, naar onsterfelijkheid of de verblijfplaats van Hari. We willen [enkel] op onze hoofden het stof dragen van de goddelijke voeten van Hem die de Knots Hanteert, het stof dat verrijkt is door de geur van de kunkuma van de boezem van S'rÓ [zie ook 10.47: 60 , ** en de S'rÓ S'rÓ S'iksh‚shthaka vers 4]. (43) Wij verlangen hetzelfde als waar de Pulindavrouwen [de gopÓ's] naar verlangen, hetzelfde als waar het gras, de planten, de grazende koeien en de gopa's van Vraja naar verlangen: te worden aangeraakt door de voeten van de Allerhoogste Ziel.'

 

next                       

 
 

Derde herziene editie, geladen 30 november, 2021.

 

 

 

 

Voorgaande Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

S'rÓ S'uka zei: 'De Allerhoogste Heer, de geestelijk leraar en het doel van de gopÓ's die aldus blijk gaf van Zijn genade, vroeg vervolgens aan Yudhishthhira en de rest van Zijn goedhartige verwanten hoe het met hen ging.
S'rÓ S'uka zei: 'De Allerhoogste Heer, de geestelijk leraar en het doel van de gopÓ's, die op deze manier van Zijn genade blijk gaf, ontmoette toen Yudhishthhira en de rest van Zijn verwanten en informeerde naar hun welzijn. (Vedabase)

 

Tekst 2

Zij die bij de aanblik van Zijn voeten hun zonden van zich af zagen vallen, voelden zich zeer vereerd aldus te worden ondervraagd door de Heer van de Wereld en gaven blij ten antwoord:

Zij, die bij de aanblik van Zijn voeten hun zonden van zich af zagen vallen, voelden zich aldus ondervraagd door de Heer van de Wereld zeer vereerd en gaven blij ten antwoord: (Vedabase)

  

Tekst 3

'Hoe kunnen zij nu ongelukkig zijn die ooit de bedwelmende nectar van Uw lotusvoeten dronken die wordt uitgegoten door de geesten en monden van de grote zielen? Hoe kunnen zij die zich voldronken middels de drinkbekers van hun oren nu niet het geluk ervaren, o Meester, o vernietiger van de vergeetachtigheid van de belichaamden wat betreft de Schepper die ze hun fysieke bestaan schonk?

'Hoe kan er zich nou ongeluk voordoen voor hen die van Uw lotusvoeten ooit de bedwelmende nectar dronken die wordt uitgegoten door de geesten en monden van de grote zielen? Hoe kunnen zij die met de drinkbekers van hun oren zich voldronken nu niet het geluk ervaren, o Meester, o vernietiger der vergeetachtigheid over de Schepper die de belichaamden hun fysieke bestaan schenkt? (Vedabase)

 

Tekst 4

Waarlijk raken we bij het licht van Uw persoonlijke gedaante verlost van de banden van de drie [staten] van het materieel bewustzijn [die van waken, dromen en slapen]. Volledig verzonken daarin, zijn we van spiritueel geluk met het ons hebben verbogen voor U, het doel van de vervolmaakte heiligen [de paramahamsa's], die met de macht van Uw begoochelende vermogen deze gedaante heeft aangenomen voor de bescherming van de onbegrensde en altijd nieuwe Vedische kennis, die wordt bedreigd door de tijd.'

Waarlijk raken we bij het licht van Uw persoonlijke gedaante verlost van de banden van de drie materiŽle bewustzijnstoestanden [van het waken, dromen en slapen] en zijn we, volledig verzonken, van spiritueel geluk met het ons vooroverbuigen voor U, het doel van de vervolmaakte heiligen [de paramahamsa's] die met de macht van Uw begoochelend vermogen deze gedaante heeft aangenomen ter bescherming van de onbegrensde en altijd nieuwe vedische kennis die wordt bedreigd door de tijd.'  (Vedabase)

     

 Tekst 5

De grote wijze zei: 'Terwijl het kroonjuweel van alle persoonlijkheden die wordt geprezen in de geschriften aldus door Zijn mensen werd verheerlijkt, kwamen de vrouwen van de Andhaka- en Kauravaclans bijeen om samen de verhalen over Govinda te bespreken waarover in de drie werelden wordt gezongen. Luister alstublieft naar de beschrijving die ik u geef.

De grote wijze zei: 'Met het door Zijn mensen aldus verheerlijken van het kroonjuweel van alle persoonlijkheden geprezen in de geschriften, kwamen de vrouwen van de Andhaka- en Kauravaclans bij elkaar om samen de onderwerpen van Govinda te bespreken waarover men zingt in de drie werelden; alstublieft luister naar de beschrijving die ik van hen geef. (Vedabase)

 

Tekst 6-7

S'rÓ DraupadÓ zei: 'O VaidarbhÓ [RukminÓ], Bhadr‚, J‚mbavatÓ en Kaus'al‚ [N‚gnajitÓ]; o Satyabh‚m‚, K‚lindÓ, S'aiby‚ [Mitravind‚], RohinÓ [zie * en 10.61*] en Lakshman‚ [M‚dr‚] en andere vrouwen van Krishna, vertel ons alsjeblieft hoe het kon gebeuren dat Acyuta, de Allerhoogste Heer Zelf, op basis van Zijn mystiek vermogen leefde zoals men in de wereld leeft en met jullie getrouwd raakte?' 

S'rÓ DraupadÓ zei: 'O VaidarbhÓ [RukminÓ], Bhadr‚, J‚mbavatÓ en Kaus'al‚ [N‚gnajitÓ]; o Satyabh‚m‚, K‚lindÓ, S'aiby‚ [Mitravind‚], RohinÓ [zie voetnoot* en 10.61*] en Lakshman‚ [M‚dr‚] en de andere vrouwen van Krishna, alsjeblieft vertel ons hoe het kon gebeuren dat Acyuta, de Allerhoogste Heer Zelve, die middels Zijn mystieke macht leefde zoals men in de wereld leeft, met jullie getrouwd raakte?' (Vedabase)

 

Tekst 8

S'rÓ RukminÓ zei: 'Als een leeuw die zijn deel opeist van een kudde geiten of schapen, nam Hij, die het stof van Zijn voeten plaatst op de hoofden van onoverwinnelijke strijders, me mee toen de koningen met hun bogen op het punt stonden me weg te geven aan S'is'up‚la. Moge de voeten van Hem, de verblijfplaats van S'rÓ, mijn voorwerp van aanbidding zijn [zie 10.52-54].' 

S'rÓ RukminÓ zei: 'Als een leeuw die zijn deel opeist van een kudde geiten of schapen, nam Hij die het stof van Zijn voeten plaatst op de hoofden van onoverwinnelijke strijders, me mee toen de koningen met hun bogen op het punt stonden me weg te geven aan S'is'up‚la; moge de voeten van Hem, de verblijfplaats van S'rÓ, mijn voorwerp van aanbidding zijn [zie 10.52-54].' (Vedabase)

 

Tekst 9

S'rÓ Satyabh‚m‚ zei: 'Beschuldigd als Hij was [door mijn vader Koning S'atr‚jit] versloeg Hij, om Zijn naam te zuiveren, de koning van de beren [J‚mbav‚n] en bracht Hij het juweel terug naar mijn vader wiens hart treurde over de dood van zijn broer [Prasena]. Bevreesd [over deze beschuldiging] bood hij mij aan de Heer aan, hoewel er reeds aanspraak op mij gemaakt was [zie 10.56].'

S'rÓ Satyabh‚m‚ zei: 'Naar mijn vader wiens hart treurde over de dood van zijn broer, bracht Hij, beschuldigd zijnde, om Zijn naam te zuiveren, het juweel terug nadat hij de koning van de beren [J‚mbav‚n] verslagen had; hierover bevreesd bood mijn vader mij aan de Heer aan hoewel er reeds aanspraak op mij gemaakt was [zie 10.56 ]. (Vedabase)

 

 Tekst 10

S'rÓ J‚mbavatÓ zei: 'De schepper van mijn lichaam, niet beseffend dat Hij, de Echtgenoot van SÓt‚, zijn meester en aanbiddelijke godheid was, vocht zevenentwintig dagen lang met Hem. Nadat hij Hem herkende kwam hij weer bij zinnen, greep Zijn voeten beet en presenteerde me aan Hem samen met het juweel. Ik ben Zijn dienstmaagd [zie ook 10.56].'

S'rÓ J‚mbavatÓ zei: 'Hij die dit lichaam op de wereld zette zonder zich bewust te zijn van Hem, de Echtgenoot van SÓt‚, als zijnde zijn meester en aanbiddelijke godheid, vocht zevenentwintig dagen lang met Hem. Weer bij zinnen gekomen Hem herkennend, presenteerde hij, Zijn voeten beetgrijpend, me aan Hem samen met het juweel; ik ben Zijn dienstmaagd [zie ook 10.56]. (Vedabase)


 Tekst 11

S'rÓ K‚lindÓ zei: 'In de wetenschap dat ik met boetedoeningen bezig was in het verlangen Zijn voeten te beroeren, kwam Hij samen met Zijn vriend [Arjuna] en nam Hij mijn hand. Ik ben degene die Zijn verblijf schoonmaakt [10.58: 12-23].' 

S'rÓ K‚lindÓ zei: 'In de wetenschap dat ik met het verlangen Zijn voeten te beroeren boetedoeningen aan het volbrengen was, kwam Hij samen met Zijn vriend [Arjuna] en nam Hij mijn hand; ik ben degene die Zijn verblijf schoonmaakt [10.58: 12-23]. (Vedabase)

 

Tekst 12

S'rÓ Mitravind‚ zei: 'Tijdens mijn svayamvara trad Hij naar voren en kaapte me weg zoals de vijand van de olifanten [een leeuw] zijn deel opeist temidden van een troep honden. Na de koningen en mijn broers, die Hem beledigden, te hebben verslagen, nam Hij me mee naar Zijn hoofdstad waar S'rÓ zich ophoudt. Moge ik Hem daar, leven na leven, dienen met het wassen van Zijn voeten [10.58: 31].' 

S'rÓ Mitravind‚ zei: 'Tijdens mijn svayamvara naar voren tredend kaapte Hij me weg zoals de vijand der olifanten [een leeuw] zijn deel opeist temidden van een troep honden; na de koningen en mijn broers die Hem beledigden te hebben verslagen, nam Hij me mee naar Zijn hoofdstad waar S'rÓ zich ophoudt; moge ik daar leven na leven Hem van dienst zijn met het wassen van Zijn voeten [10.58: 31]. (Vedabase)

 

Tekst 13-14

S'rÓ Saty‚ zei: 'Zeven grote, oersterke, vitale stieren met scherpe hoorns, die door mijn vader waren geregeld om de koningen op de proef te stellen, versloegen de trots van de helden. Maar ze werden door Hem vlot onderworpen en vastgebonden met het gemak van een kind dat met een geitje speelt. Op deze wijze voor mij betalend met Zijn heldenmoed, versloeg Hij onderweg, met een leger van vier divisies, de koningen en nam Hij mij, onder de hoede van dienstmaagden, met Zich mee. Moge er mijn dienstbaarheid aan Hem zijn [10.58: 32-55].'

S'rÓ Saty‚ zei: 'Zeven grote stieren allersterkst en vitaal met scherpe hoorns, die door mijn vader waren geregeld om de koningen op de proef te stellen, versloegen de trots van de helden; maar ze werden door Hem rap onderworpen en vastgebonden met het gemak van een kind dat met een geitje speelt. Op deze wijze voor mij betalend met Zijn heldenmoed nam Hij mij, onder de hoede van dienstmaagden, met Zich mee, waarbij Hij met een leger van vier divisies onderweg de koningen versloeg; moge er mijn dienstbaarheid aan Hem zijn [10.58: 32-55]. (Vedabase)

 

Tekst 15-16

S'rÓ Bhadr‚ zei: 'Met mij verliefd op Hem, o Krishn‚ [DraupadÓ], nodigde mijn vader op eigen gelegenheid mijn neef van moederszijde, Krishna, uit en schonk hij mij weg aan Hem, tezamen met een gevolg aan vrouwelijke metgezellen en een militaire escorte bestaande uit een akshauhinÓ. Laat er voor mij, leven na leven ronddolend vanwege mijn karma, er die verbetering van mezelf zijn met het aanraken van Zijn voeten [10.58: 56].'

S'rÓ Bhadr‚ zei: 'Met mij verliefd op Hem, o Krishn‚ [DraupadÓ], nodigde mijn vader op eigen gelegenheid mijn neef van moederszijde Krishna uit en schonk hij mij weg aan Hem tezamen met een gevolg aan vrouwelijke metgezellen en een militaire escorte bestaande uit een akshauhini; laat er voor mij, leven na leven ronddolend door mijn karma, er die beterschap zijn van mezelf in het aanraken van Zijn voeten [10.58: 56]. (Vedabase)

 

Tekst 17

S'rÓ Lakshman‚ zei: 'O Koningin, omdat ik telkens weer de verheerlijking door N‚rada hoorde van Acyuta's geboorten en handelingen, raakte mijn hart gefixeerd op Mukunda, Hij die na rijp beraad, met het afwijzen van de [halfgoden]heersers van de wereld, werd uitverkozen door zij [de godin S'rÓ] met de lotus in haar hand.

S'rÓ Lakshman‚ zei: 'O Koningin, telkens weer N‚rada horend die Acyuta's geboorten en handelingen verheerlijkte, raakte mijn hart gefixeerd op Mukunda, Hij die na rijp beraad in afwijzing van de heersers van de wereld, inderdaad werd uitverkoren door zij [de godin S'rÓ] met de lotus in haar hand. (Vedabase)

   

Tekst 18

Mijn vader, die ook wel bekend staat als Brihatsena, o vrome dame, was op de hoogte van mijn geestesgesteldheid en trof uit, liefde voor zijn dochter, maatregelen om dit doel [trouwen met Krishna] te bereiken.

Mijn vader die ook wel bekend staat als Brihatsena, o gelouterde dame, trof, op de hoogte zijnde van mijn geestesgesteldheid, in zijn liefde voor zijn dochter hiervoor zijn maatregelen. (Vedabase)

 

 Tekst 19

Net zoals met jouw svayamvara, o Koningin, er een vis werd gebruikt die [opgehangen als doelwit] door Arjuna moest worden geraakt, was er in mijn geval ook zo'n doelwit. Maar de vis was aan het zicht onttrokken en kon alleen maar als een weerspiegeling in water worden gezien [in een vat eronder].

Net als in jouw svayamvara, o Koningin, werd er een vis gebruikt die [opgehangen als doelwit] door Arjuna moest worden geraakt. Maar aan het gezicht onttrokken, kon hij alleen maar als een weerspiegeling in het water worden gezien [in een vat eronder]. (Vedabase)

 

 Tekst 20

Toen ze hierover vernamen kwamen al de koningen bedreven in de boogschietkunst en het hanteren van andere wapens, samen met hun duizenden leermeesters van heinde en verre naar mijn vaders stad.

Hierover vernemend kwamen van heinde en verre al de koningen bedreven in de boogschietkunst en het hanteren van andere wapens naar mijn vaders stad tezamen met hun duizenden leermeesters. (Vedabase)

 

 Tekst 21

Mijn vader eerde hen allen met groot respect voor ieders kracht en leeftijd. Daarop namen zij die hun zinnen op mij hadden gezet, de boog en de pijlen ter hand om [het doelwit] te doorboren in de bijeenkomst.

Mijn vader eerde hen allen ten volle, ieder overeenkomstig zijn kracht en leeftijd, waarna zij die hun zinnen op mij gezet hadden, in de bijeenkomst hun boog en pijlen ter hand namen om een schot te wagen. (Vedabase)

  

 Tekst 22

Sommigen van hen waren na het heffen [van de boog] niet in staat die te spannen en gaven het op, terwijl anderen, die de boogpees gespannen hadden, op de grond vielen omdat ze er door werden geraakt.

Sommigen van hen waren na het heffen [van de boog] niet in staat die te spannen en sommigen die de boogpees gespannen hadden mislukten omdat ze er door werden geraakt. (Vedabase)

 

 Tekst 23

Andere helden zoals de koningen van Magadha [Jar‚sandha], Cedi [S'is'up‚la] en Ambashthha, alsook BhÓma, Duryodhana en Karna, slaagden erin de boog te spannen, maar slaagden er niet in uit te maken waar het doelwit zich bevond.

Andere helden, de koningen van Magadha [Jar‚sandha], Cedi [S'is'up‚la] en Ambashthha alsook BhÓma, Duryodhana en Karna, slaagden erin de boog te spannen maar slaagden er niet in uit te maken waar het doelwit zich bevond. (Vedabase)

  

 Tekst 24

Arjuna, die er wel in slaagde het te herkennen, waagde, zorgvuldig mikkend terwijl hij in de weerspiegeling naar de vis keek, een schot, maar de pijl trof zijn doel niet, het was een schampschot. 

Arjuna die er wel in slaagde het te herkennen, waagde, zorgvuldig mikkend terwijl hij in de weerspiegeling naar de vis keek, een schot, maar de pijl trof zijn doel niet, het was een schampschot. (Vedabase)

  

 Tekst 25-26

Nadat de koningen in hun trots waren gekrenkt en het opgegeven hadden, nam de Opperheer speels de boog ter hand en slaagde Hij erin hem te spannen. Op het moment dat de zon in Abhijit stond [in 'victorie', of midhemel], legde Hij een pijl aan en doorboorde Hij, met een enkele blik in het water, de vis met Zijn pijl zodat die op de grond viel.

Toen de koningen in hun trots verslagen het opgegeven hadden, wist de Opperheer, speels de boog ter hand nemend, hem spannend en een pijl aanleggend, met een enkele blik in het water de vis met Zijn pijl te doorboren op het moment dat de zon in Abhijit stond [in 'victorie', of midhemel]. (Vedabase)

 

 Tekst 27

Pauken weerklonken in de hemel en op aarde hoorde men de geluiden van 'jaya', terwijl de halfgoden, overweldigd door vreugde, stromen bloemen lieten neerregenen. 

Pauken weerklonken in de hemel samen met de geluiden van 'jaya' van de goddelijken op aarde die door vreugde overweldigd bloemen in stromen deden neerregenen. (Vedabase)

 

 Tekst 28

Vervolgens betrad ik, met een verlegen glimlach op mijn gezicht en met in mijn haar gevlochten bloemen, het offerperk met zachtjes tinkelende belletjes aan mijn voeten, een gouden halsketting met schitterende edelstenen om en met een stel fijn zijden, nieuwe kleren aan, bijeengehouden door een ceintuur.

Vervolgens deed ik, met een verlegen glimlach op mijn gezicht en bloemen gevlochten in mijn haar, mijn intrede in het offerperk met zachtjes tinkelende belletjes aan mijn voeten, een gouden halsketting om met schitterende edelstenen en een stel fijn zijden, nieuwe kleren aan, bijeengehouden door een ceintuur. (Vedabase)

 

 Tekst 29

Ik hief mijn gezicht op, met de vele haarlokken eromheen en mijn wangen in de gloed van de oorhangers, en keek overal om me heen naar de koningen. Met een koele glimlach zijdelings blikken werpend plaatste ik langzaam mijn halsketting om de hals van Mur‚ri die mijn hart had gestolen.

Mijn gezicht opheffend met de vele haarlokken eromheen en de wangen in de gloed van de oorhangers, keek ik overal om me heen naar de koningen. Met een koele glimlach zijdelings blikken werpend plaatste ik langzaam mijn halsketting om de hals van Mur‚ri die mijn hart had gestolen. (Vedabase)

 

 Tekst 30

Op dat moment weerklonken er schelphoorns, mridanga's, trommeltjes, pauken, oorlogstrommen, en meer van dat soort instrumenten, terwijl de zangers zongen en de dansers en danseressen dansten.

Op dat moment weerklonken schelphoorns, mridanga's, trommeltjes, pauken en oorlogstrommen en dergelijke, en zongen de zangers terwijl de mannelijke en vrouwelijke dansers dansten. (Vedabase)

 

 Tekst 31

De koningen die de leiding hadden konden de keus niet accepteren die ik aldus maakte voor de Allerhoogste Heer als zijnde mijn meester, o DraupadÓ. Van streek begonnen ze vol van verwensingen ruzie te zoeken.

Mijn keus die ik aldus liet vallen op de Allerhoogste Heer als mijn meester was voor de koningen die de leiding hadden niet acceptabel o DraupadÓ, ze begonnen van streek geraakt met een vloekend hart ruzie te zoeken. (Vedabase)

 

 Tekst 32

Geplaatst voor die situatie tilde Hij me op de strijdwagen met zijn vier uitmuntende paarden. Hij zette Zijn S'‚rnga gereed, trok Zijn kuras aan en stond klaar om slag te leveren met Zijn vier armen [ten volle gemanifesteerd].

Voor die situatie geplaatst tilde Hij me in de strijdwagen met de vier uitmuntende paarden en stond Hij, Zijn S'‚rnga gereedmakend en Zijn kuras aantrekkend, klaar om slag te leveren met Zijn vier armen [ten volle gemanifesteerd]. (Vedabase)

 

 Tekst 33

D‚ruka reed de met goud afgewerkte wagen, o Koningin, terwijl de koningen toekeken als waren het [verschrikte] dieren die koning leeuw zagen.

D‚ruka reed weg met de met goud afgewerkte wagen o Koningin, terwijl de koningen toekeken als waren het een stel diertjes opgeschrikt door koning leeuw. (Vedabase)

 

 Tekst 34

Als een stelletje dorpshonden met een leeuw gingen de koningen Hem achterna. Daarbij probeerden sommigen Hem de weg te versperren door hun bogen tegen Hem op te heffen.

De koningen gingen, als een stelletje dorpshonden met een leeuw, Hem achterna. Daarbij probeerden sommigen van hen de weg te blokkeren door hun bogen tegen Hem op te heffen. (Vedabase)

 

 Tekst 35

Door de ladingen pijlen afgeschoten met de S'‚rnga, vielen sommigen met hun armen, benen en nekken doorkliefd, terwijl anderen het opgaven en er vandoor gingen.

Door de stortvloed van pijlen afkomstig van S'‚rnga vielen sommigen van hen met hun armen, benen en nekken doorkliefd neer, terwijl een paar anderen het opgaven en er vandoor gingen. (Vedabase)

 

 Tekst 36

Als de zonnegod die zijn thuishaven bereikt [ofwel de westelijke horizon] kwam de Heer van de Yadu's vervolgens Dv‚rak‚ binnen, Zijn stad bezongen in de hemel en op aarde, die uitgebreid versierd was met prachtige erebogen en banieren aan vlaggenmasten die het zonlicht tegenhielden.

Toen betrad de Heer der Yadu's als de zon die zijn thuishaven bereikt [ofwel de westelijke horizon] Dv‚rak‚, Zijn stad bezongen in de hemel en op aarde, die uitvoerig versierd was met prachtige erebogen en banieren aan vlaggenmasten die de zon tegenhielden. (Vedabase)

 

 Tekst 37

Mijn vader vereerde zijn vrienden, naaste verwanten en andere familieleden met de meest kostbare kleding en juwelen, met bedden, zetels en met ander meubilair.

Mijn vader vereerde zijn vrienden, naaste verwanten en andere familieleden met de meest kostbare kleding en juwelen en met bedden, zetels en ander meubilair. (Vedabase)

 

 Tekst 38

In zijn toewijding schonk hij de meest kostbare wapens aan de Heer van de Volledigheid [PŻrnasya], alsook dienstmaagden die van alle rijkdommen waren voorzien, voetsoldaten, strijders op olifanten, strijders in strijdwagens en strijders te paard.

Hij schonk de Heer der Volledigheid [PŻrnasya] uit toewijding de meest kostbare wapens, tezamen met dienstmaagden die van alle rijkdommen waren voorzien, voetsoldaten, strijders op olifanten, in strijdwagens en strijders te paard. (Vedabase)

 

 Tekst 39

Door abrupt onze materiŽle banden te verbreken en van verzaking te zijn, werden we allen dienstmaagden bij Hem thuis, bij Hem die Volkomen in Zichzelf Tevreden is.'

Door van verzaking te zijn met het abrupt verbreken van onze materiŽle banden werden we allen dienstmaagden bij Hem in huis, bij Hem die in Zichzelf Volkomen Tevreden is.' (Vedabase)

 

 Tekst 40

De andere koninginnen zeiden [bij monde van RohinÓ]: 'Nadat Hij in de strijd de demon Bhauma en zijn aanhangers had gedood, ontdekte Hij dat wij, de dochters van de koningen die de demon versloeg tijdens zijn campagne om de aarde te veroveren, door hem gevangen waren gezet. Omdat we ons steeds Zijn lotusvoeten hadden herinnerd als de bron van de bevrijding uit een materieel bestaan is Hij, van Wie Alle Wensen in Vervulling gaan, met ons getrouwd na onze bevrijding.

De andere koninginnen zeiden [bij monde van RohinÓ]: 'Hij leerde ons kennen nadat Hij in de strijd de demon Bhauma met zijn aanhangers had gedood. Wij die door de demon waren verslagen en gevangen gezet, zijn de dochters van de koningen die Bhauma versloeg tijdens zijn campagne om de aarde te veroveren. Nadat Hij ons had bevrijd, herinnerden we ons steeds Zijn lotusvoeten als de bron van de bevrijding uit een materieel bestaan, en is Hij, van Wie Alle Wensen in Vervulling gaan, met ons getrouwd. (Vedabase)


 Tekst 41-42

O heilige dame, we verlangen niet naar de heerschappij over de aarde, een hemels koninkrijk, onbeperkt genot of mystieke macht. Noch streven we naar de allerhoogste goddelijkheid, naar onsterfelijkheid of de verblijfplaats van Hari. We willen [enkel] op onze hoofden het stof dragen van de goddelijke voeten van Hem die de Knots Hanteert, het stof dat verrijkt is door de geur van de kunkuma van de boezem van S'rÓ [zie ook 10.47: 60 , ** en de S'rÓ S'rÓ S'iksh‚shthaka vers 4].

O heilige dame, we verlangen niet naar de heerschappij over de aarde, een hemels koninkrijk, een onbeperkt genieten zelfs of mystieke macht, de allerhoogste goddelijkheid, onsterfelijkheid of naar de verblijfplaats van Hari, we verlangen ernaar op onze hoofden het stof te dragen van de goddelijke voeten van Hem die de Knots Hanteert, het stof dat verrijkt is door de geur van de kunkuma van de boezem van S'rÓ [zie ook 10.47: 60 , ** en de S'rÓ S'rÓ S'iksh‚shthaka vers 4]. (Vedabase)

 

 Tekst 43

Wij verlangen hetzelfde als waar de Pulindavrouwen [de gopÓ's] naar verlangen, hetzelfde als waar het gras, de planten, de grazende koeien en de gopa's van Vraja naar verlangen: te worden aangeraakt door de voeten van de Allerhoogste Ziel.'

Wij verlangen hetzelfde als waar de Pulindavrouwen [de gopÓ's] naar verlangen, als waar het gras, de planten, de grazende koeien en de gopa's van Vraja naar verlangen: aangeraakt te worden door de voeten van de Allerhoogste Ziel.' (Vedabase)

 

*: Zij die hier RohinÓ heet is niet RohinÓ, de moeder van Balar‚ma, maar de ene koningin die de 16.000 koninginnen vertegenwoordigt waarmee Krishna trouwde naast Zijn acht hoofdkoninginnen.

**: De parampar‚ geeft aan dat de S'rÓ waar hier naar verwezen wordt de allerhoogste godin van het geluk is zoals herkend in de 'Brihad-gautamÓya-tantra':

devÓ krishna-mayÓ prokt‚
r‚dhik‚ para-devat‚
sarva-lakshmÓ-mayÓ sarva
k‚ntih sammohinÓ par‚

"De bovenzinnelijke godin S'rÓmatÓ R‚dh‚r‚nÓ is de rechtstreekse tegenhanger van Heer S'rÓ Krishna. Ze is de centrale figuur voor al de godinnen van het geluk. Haar is het vermogen verleend om de al-aantrekkelijke Persoonlijkheid van God aan te trekken. Zij is het voorwereldlijk innerlijk vermogen van de Heer."

 

  

 

 Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
.
Het schilderij op deze pagina is getiteld: 'The Trial of the Princes' en is van Nandal‚l Bose.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd. 

.

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties