regelbalk 

Canto 10

Hari Haraye Namah

 

 

Hoofdstuk 20: Het Regenseizoen en de Herfst in Vrindâvana*

(1) S'rî S'uka zei: 'De koeherdersjongens beschreven aan de dames [van Gokula] de verbazingwekkende daden van de twee door wiens toedoen ze waren verlost van de bosbrand en Pralamba ter dood was gebracht. (2) De oudere gopa's en ook de gopî's keken ervan op toen ze dat hoorden en beschouwden Krishna en Râma als boodschappers van God die naar Vraja waren gekomen.

(3) Toen begonnen  met bliksemflitsen aan de horizon en rommelende luchten de regens te vallen die al de levende wezens het leven schenken. (4) De hemel die was volgepakt met donkere, donderende en bliksemende wolken was, met haar verstrooide licht, als de geestelijke ziel zoals die zich samen met zijn materiële kwaliteiten vertoont. (5) Acht maanden lang had de zon met zijn stralen gedronken van de weelde van de aarde die bestaat uit het water en nu was de tijd aangebroken voor het weer vrijgeven ervan. (6) Grote wolken oplichtend van de bliksem en voortgestuwd door woeste winden stortten hun genade uit, net zoals personen van genade in deze wereld hun leven geven. (7) De aarde die was uitgedroogd door de hitte herstelde zich, besprenkeld door het goddelijke water, volledig, net zoals het zinnelijk gemotiveerde lichaam van een boetvaardige zich herstelt als hij de vruchten plukt van zijn praktijk. (8) Door de duisternis kon in het avondschemer de gloeiworm zijn licht laten schijnen, maar dat gold niet voor de hemellichten, precies zoals in Kali-yuga dankzij de zonden de ketterijen stralen en zeker niet de Veda's. (9) De kikkers die er voorheen stilletjes bijzaten lieten hun geluiden horen zo gauw ze het geluid van de regenwolken hoorden, net zoals de volgelingen van Brahmâ [hun recitaties] doen na hun [stille] ochtendroutines [zie niyama]. (10) De rivieren die waren opgedroogd traden, na eerst onbeduidende stroompjes te zijn geweest, buiten hun oevers, net zoals de lichaamsomvang, het eigendom en de middelen van een persoon toenemen als die beheerst wordt door zijn zinnen. (11) Smaragdgroen van het pas gegroeide gras, rood van de indragopa-insecten en de paddestoelen een plaats biedend, manifesteerde de aarde zich als een persoon die [opeens] rijk is geworden. (12) De velden rijk aan graan brachten de boeren vreugde, maar maakten anderen, [de welvarenden] die te trots voor dat werk waren, spijtig niet bij die genade Gods te leven. (13) De schepselen van het water en het land, allen herboren door het water dat ze eerden, presenteerden zich in aantrekkelijke gedaanten, net zoals mensen dat doen als ze de Heer vereren. (14) Daar waar de rivieren kolkend uitmondden in de oceaan werden de golven opgestuwd door de wind, precies zoals de door verlangens voortgedreven geest van een beginnende yogi reageert die nog te kampen heeft met materiële hartstochten. (15) De bergen belaagd door wolken die zwaar waren van de regen, stonden er onverschrokken bij onder hun aanval, net zoals dat is met de geesten van hen die de Heer in het Voorbije zijn toegewijd als ze voor moeilijkheden komen te staan. (16) De wegen die niet meer werden gebruikt vervaagden overgroeid door gras, net zoals geschreven teksten onder de invloed van de tijd uiteenvallen als ze niet bestudeerd worden door de brahmanen. (17) De bliksem in de wolken die de vrienden van de hele wereld zijn, kon, onstandvastig in zijn vriendschap, niet zijn plaats behouden, net zoals een wellustige vrouw [zelfs] niet bij verdienstelijke mannen kan blijven. (18) Toen de [regen-]boog van de grote Indra onbespannen maar duidelijk afgetekend aan de hemel verscheen, was het alsof de Allerhoogste Persoonlijkheid die Vrij is van de Geaardheden was verschenen in de zichtbare natuur die door de geaardheden wordt bepaald. (19) De maan scheen niet omdat het licht verhuld werd door de wolken die daardoor straalden, precies zoals het valse ego van het levende wezen straalt door de luister van het levende wezen. (20) Vanwege de komst van de wolken schreeuwden de pauwen vreugdevol in een feeststemming, precies zoals zij die het moeilijk hebben in hun huishoudelijk bestaan blij worden als de toegewijden van Acyuta arriveren. (21) De bomen die middels hun voeten het water dronken, vertoonden verschillende uiterlijke kenmerken [zoals bloesems, bladeren en twijgen], net zoals [men ook tot bloei komt als] men zich, na te zijn uitgemergeld en vermoeid door verzakingen, [eindelijk] mag verheugen in het voorwerp van zijn verlangen. (22) De kraanvogels bleven zich ophouden aan de troebele oevers van de meren, mijn beste, ongeveer zoals de burgers zich met valse verwachtingen onrustig bezighouden in hun huizen. (23) Als Indra het laat regenen breken de irrigatiedijken als gevolg van het vloedwater, net zoals de wegen uitgestippeld door de Veda's worden opgebroken door de valse theorieën van de ketters in Kali-yuga.  (24) De wolken voortgedreven door de winden lieten hun nectargelijke water neerstromen over alle levende wezens, net zoals koningen, onder aanmoediging van de brahmanen, van tijd tot tijd hun schenkingen in liefdadigheid doen.

(25) Aldus gingen de Heer en Balarâma omringd door de koeien en de jongens voor hun plezier dat allerschitterendste woud binnen met zijn rijpe dadels en jambuvruchten. (26) De koeien bewogen zich maar langzaam vanwege hun grote en zware uiers, maar geroepen door de Heer kwamen ze snel, met hun uiers nat vanwege hun liefde. (27) Hij zag de vreugdevolle meisjes die leefden in het bos, de van zoet sap druipende bomen en de watervallen van de berg die weergalmden in de grotten in de buurt. (28) Soms als het regende ging de Allerhoogste Heer een holle boom of een grot binnen om te spelen en om wortels en vruchten te eten. (29) De meegenomen yoghurtrijst at Hij in het gezelschap van Sankarshana samen op met de jongens, de maaltijd delend op een steen bij het water.

(30-31) De stieren zaten in een grasperk tevreden te herkauwen met hun ogen dicht, samen met de kalveren en de koeien die moe waren van het gewicht van hun uiers. Het schonk de Allerhoogste Heer veel plezier om de rijkdom te zien van het regenseizoen die werd gestimuleerd door Zijn innerlijk vermogen. Daarvoor betuigde Hij Zijn respect.(32) Met Râma en Kes'ava aldus verblijvend in Vraja brak het herfstseizoen aan in zijn volle glorie met een wolkenloze hemel, het helderste water en een zachte bries. (33) In het najaar kwamen de lotussen weer tot leven en hervonden de wateren hun oorspronkelijke staat [van zuiverheid], net zoals de geesten der gevallen zielen zich herstellen met het beoefenen van toegewijde dienst. (34) De herfst maakte een einde aan de wolken in de hemel, de toename van de dieren, de modderige staat van de aarde en de vertroebeling van het water, net zoals het toegewijd dienen van Heer Krishna een einde maakt aan de problemen van de leden van al de geestelijke afdelingen [de statusgroepen, de âs'rama's]. (35) De wolken die alles gegeven hadden wat in hen was, straalden met een gloed zo zuiver als die van de wijzen die, met het verzaken van verlangens, bevrijd van zonden tot vrede zijn gekomen. (36) Het ene moment gaven de bergen hun zuivere water vrij en op een ander moment deden ze dat niet, precies zoals de nectar van de geestelijke kennis slechts af en toe wordt vergund door de jñâni's [de spirituele filosofen]. (37) Zij die zich bewegen in ondiep water [de vissen] konden het niet waarderen dat het water steeds minder werd [na de regens], precies zoals dwaze mensen in een gezinsverband geen waardering kunnen opbrengen voor het iedere dag verder afnemen van hun tijd van leven. (38) Zich in ondiep water bewegend hadden ze het als gevolg van de herfstzon zwaar te verduren, net zoals een berooid man die in beslag wordt genomen door zijn gezinsleven zich miserabel voelt als hij zijn zinnen niet in bedwang heeft. (39) Geleidelijk aan moest het land zijn modder prijsgeven en moesten de planten hun onrijpe staat achter zich laten [geen vruchten te dragen], net zoals zij die nuchter zijn het egoïsme en de bezitsdrang op moeten geven van het zich concentreren op het niet-spirituele van het materiële lichaam en alles wat erbij hoort. (40) Met het aanbreken van het najaar werden de wateren roerloos en kwam ook de oceaan tot rust, precies zoals een volledig verzaakte wijze afziet van handelingen en het [verder] vergaren van kennis [zie ook avadhûta en 7.13]. (41) De boeren damden het water van de rijstvelden in met stevige irrigatiewallen, net zoals yogi's de stroom van het bewustzijn stoppen die via de zintuigen naar buiten reikt. (42) De maan maakte een einde aan het lijden van de levende wezens als gevolg van de stralen van de najaarszon, precies zoals de wijsheid een einde maakt aan het lijden dat is gebaseerd op eigenwaan met het lichaam en zoals [de terugkerende] Mukunda een einde maakt aan het lijden van de dames van Vraja. (43) De wolkenloze herfstlucht straalde schitterend helder vol van sterren, precies zoals een geest bewogen door goedheid straalt met het direct ervaren van de strekking der Veda's. (44) De maan en de sterren straalden onbeperkt helder in het hemelgewelf, net zoals de meester der Yadu's, Krishna, dat deed op aarde omringd door de kring der Vrishni's [zie stamboom]. (45) Door de wind te koesteren die niet te koud en niet te warm woei uit het woud dat vol bloemen stond, konden de mensen hun ontberingen vergeten, maar dat gold niet voor de gopî's wiens harten waren gestolen door Krishna. (46) De koeien, de reeën, de vogelwijfjes en de vrouwen waren ontvankelijk in de herfst, net zoals de daden in dienst van de Allerhoogste Heer worden gevolgd door hun trouwe metgezellen de goede resultaten. (47) O Koning, de lotussen met uitzondering van de 's nachts bloeiende kumutlotus, bloeiden overal als de zon opkwam, net zoals de bevolking met uitzondering van de dieven, tot bloei komt onder een [rechtschapen] koning waar ze niet bang voor zijn. (48) Tijdens al de oogstrituelen, andere wereldse feesten en grote vieringen in de steden en dorpen, straalde de vruchtbare aarde, rijk als ze was aan graan en met name met de twee [van Krishna en Balarâma], prachtig als een expansie van de Allerhoogste Heer. (49) De koningen, de kooplieden, de wijzen en de ingewijde huishouders die waren tegengehouden door de regens, konden er nu op uit om hun doelen te bereiken, net zoals zij die de vervolmaking van hun leven bereiken hun uiteindelijke gedaante [svarûpa, vorm van dienstverlening] vinden als de tijd er rijp voor is.'

 

next          

  

Derde herziene editie, geladen 3 september, 2013

 

  

 

Voorgaande Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

S'rî S'uka zei: 'De koeherdersjongens beschreven aan de dames [van Gokula] de verbazingwekkende daden van de twee door wiens toedoen ze waren verlost van de bosbrand en Pralamba ter dood was gebracht.
S'rî S'uka zei: 'De koeherdersjongens beschreven de dames [van Gokula] de verbazingwekkende daden van de twee door wiens toedoen ze waren verlost van de bosbrand en inderdaad Pralamba ter dood was gebracht. (Vedabase)

 

Tekst 2

De oudere gopa's en ook de gopî's keken ervan op toen ze dat hoorden en beschouwden Krishna en Râma als boodschappers van God die naar Vraja waren gekomen.

De oudere gopa's en gopî's die er eveneens van opkeken toen ze dat hoorden beschouwden de twee van Krishna en Râma bij elkaar als boodschappers van God die naar Vraja waren gekomen. (Vedabase)

 

Tekst 3

Toen begonnen met bliksemflitsen aan de horizon en rommelende luchten de regens te vallen die al de levende wezens het leven schenken.

Toen, met bliksemflitsen aan de horizon en rommelende luchten, namen de regens hun aanvang die al de levende wezens het leven schenken. (Vedabase)

     

Tekst 4

De hemel die was volgepakt met donkere, donderende en bliksemende wolken was, met haar verstrooide licht, als de geestelijke ziel zoals die zich samen met zijn materiële kwaliteiten vertoont.

De hemel overdekt door samengepakte donkere wolken, begeleid door donder en bliksem, was met haar verstrooide licht als de geestelijke ziel die zich vertoont met zijn materiële kwaliteiten. (Vedabase)

 

Tekst 5

Acht maanden lang had de zon met zijn stralen gedronken van de weelde van de aarde die bestaat uit het water en nu was de tijd aangebroken voor het weer vrijgeven ervan.

Acht maanden lang had de zon met zijn stralen gedronken van de weelde van de aarde in de vorm van het water en nu rijp was de tijd aangebroken voor het weer loslaten. (Vedabase)

 

Tekst 6

Grote wolken oplichtend van de bliksem en voortgestuwd door woeste winden stortten hun genade uit, net zoals personen van genade in deze wereld hun leven geven.

Grote wolken oplichtend van de bliksem en voortgestuwd door de woeste winden stortten voorwaar, net zoals personen van genade in deze wereld dat doen, hun begenadiging van al wat leeft uit. (Vedabase)

   

Tekst 7

De aarde die was uitgedroogd door de hitte herstelde zich, besprenkeld door het goddelijke water, volledig, net zoals het zinnelijk gemotiveerde lichaam van een boetvaardige zich herstelt als hij de vruchten plukt van zijn praktijk.

Opgedroogd door de hitte herstelde de aarde, besprenkeld door het goddelijke, zich volledig, net zoals het sensueel gemotiveerde lichaam van de boetvaardige zich laaft na het verkrijgen van de vruchten van die praktijk. (Vedabase)

 

Tekst 8

Door de duisternis kon in het avondschemer de gloeiworm zijn licht laten schijnen, maar dat gold niet voor de hemellichten, precies zoals in Kali-yuga dankzij de zonden de ketterijen stralen en zeker niet de Veda's.

Door de duisternis kon in het avondschemer de gloeiworm schijnen, maar niet zo de hemellichten, precies zoals in kali-yuga door de zonden de ketterijen stralen en zeker niet de Veda's. (Vedabase)

  

Tekst 9

De kikkers die er voorheen stilletjes bijzaten lieten hun geluiden horen zo gauw ze het geluid van de regenwolken hoorden, net zoals de volgelingen van Brahmâ [hun recitaties] doen na hun [stille] ochtendroutines [zie niyama].

Met het aanhoren van het geluid van de regenwolken lieten de kikkers, die voorheen er stilletjes bijzaten, hun geluiden horen net zoals degenen van Brahmâ dat doen na hun routines [zie niyama]. (Vedabase)

 

 Tekst 10

De rivieren die waren opgedroogd traden, na eerst onbeduidende stroompjes te zijn geweest, buiten hun oevers, net zoals de lichaamsomvang, het eigendom en de middelen van een persoon toenemen als die beheerst wordt door zijn zinnen.

De rivieren opgedroogd tot onbeduidende proporties gingen hun loop te buiten zoals het lichaam, het eigendom en de rijkdom van een persoon dat doen die beheerst wordt door zijn zinnen. (Vedabase)

   

Tekst 11

Smaragdgroen van het pas gegroeide gras, rood van de indragopa-insecten en de paddestoelen een plaats biedend, manifesteerde de aarde zich als een persoon die [opeens] rijk is geworden.

Smaragd van het groen van het pas gegroeide gras, rood van de indragopa insecten en de paddestoelen een plaats biedend, werd de aarde gelijk de weelde van de mens. (Vedabase)

 

Tekst 12

De velden rijk aan graan brachten de boeren vreugde, maar maakten anderen, [de welvarenden] die te trots voor dat werk waren, spijtig niet bij die genade Gods te leven.

De velden rijk van het graan brachten de boeren vreugde terwijl ze anderen, die valselijk trots niet de wil van God begrijpen, spijtig maakten [de dingen niet bij genade te hebben]. (Vedabase)

 

Tekst 13

De schepselen van het water en het land, allen herboren door het water dat ze eerden, presenteerden zich in aantrekkelijke gedaanten, net zoals mensen dat doen als ze de Heer vereren.

De schepselen van het water en het land, allen nieuw van het water dat weer terug was gekomen, presenteerden zich in aantrekkelijke gedaanten zoals men dat doet als men de Heer dienst verleent. (Vedabase)

 

Tekst 14

Daar waar de rivieren kolkend uitmondden in de oceaan werden de golven opgestuwd door de wind, precies zoals de door verlangens voortgedreven geest van een beginnende yogi reageert die nog te kampen heeft met materiële hartstochten.

De rivieren turbulent uitmondend in de oceaan gaven golven opgestuwd door de wind, precies zoals de geest voortgedreven door verlangens is met een onvolgroeide yogî die nog vast zit aan de materiële kwaliteiten. (Vedabase)

  

Tekst 15

De bergen belaagd door wolken die zwaar waren van de regen, stonden er onverschrokken bij onder hun aanval, net zoals dat is met de geesten van hen die de Heer in het Voorbije zijn toegewijd als ze voor moeilijkheden komen te staan. 

De bergen belaagd door de wolken zwaar van de regen stonden er onverschrokken bij onder hun aanval, zoals de geesten van degenen, die geplaatst voor moeilijkheden, de Heer in het Voorbije toegewijd zijn. (Vedabase)

 

Tekst 16

De wegen die niet meer werden gebruikt vervaagden overgroeid door gras, net zoals geschreven teksten onder de invloed van de tijd uiteenvallen als ze niet bestudeerd worden door de brahmanen.

De wegen buiten gebruik vervaagden overgroeid door gras precies zoals geschreven Teksten die, niet bestudeerd door de brahmanen, uiteenvallen onder de invloed van de tijd. (Vedabase)

 

Tekst 17

De bliksem in de wolken die de vrienden van de hele wereld zijn, kon, onstandvastig in zijn vriendschap, niet zijn plaats behouden, net zoals een wellustige vrouw [zelfs] niet bij verdienstelijke mannen kan blijven.

De bliksem in de wolken die de vrienden van de hele wereld zijn, kon, onstandvastig in zijn vriendschap, precies zoals een wellustige vrouw met deugdzame mannen is, niet zijn plaats houden. (Vedabase)

 

Tekst 18

Toen de [regen-]boog van de grote Indra onbespannen maar duidelijk afgetekend aan de hemel verscheen, was het alsof de Allerhoogste Persoonlijkheid die Vrij is van de Geaardheden was verschenen in de zichtbare natuur die door de geaardheden wordt bepaald.

Toen de [regen-]boog van de grote Indra onbespannen maar niettemin bepaald zijnde aan de hemel verscheen, was het alsof de Allerhoogste Persoonlijkheid Vrij van de Geaardheden was verschenen in het door de geaardheden bepaalde manifeste van de natuur. (Vedabase)

 

Tekst 19

De maan scheen niet omdat het licht verhuld werd door de wolken die daardoor straalden, precies zoals het valse ego van het levende wezen straalt door de luister van het levende wezen.

Van de maan die niet tevoorschijn kwam was het licht verhuld door de wolken die [daarvan] straalden, precies zoals het levende wezen overdekt door vals ego [van binnen uit] wordt verlicht door zijn eigen luister. (Vedabase)

 

Tekst 20

Vanwege de komst van de wolken schreeuwden de pauwen vreugdevol in een feeststemming, precies zoals zij die het moeilijk hebben in hun huishoudelijk bestaan blij worden als de toegewijden van Acyuta arriveren.

Vanwege de komst van de wolken schreeuwden de pauwen vreugdevol in een feeststemming net zoals degenen die geestelijk te lijden hebben dat doen in hun huizen verheugd geraakt door de aankomst van de toegewijden van Acyuta. (Vedabase)

 

Tekst 21

De bomen die middels hun voeten het water dronken, vertoonden verschillende uiterlijke kenmerken [zoals bloesems, bladeren en twijgen], net zoals [men ook tot bloei komt als] men zich, na te zijn uitgemergeld en vermoeid door verzakingen, [eindelijk] mag verheugen in het voorwerp van zijn verlangen.

De bomen die door hun voeten heen het water hadden gedronken vertoonden verschillende lichamelijke kenmerken [zoals bloesems, bladeren en twijgen] zoals zich dat ook voordoet als, voorheen uitgemergeld en vermoeid door verzakingen, men zich [eindelijk] mag verheugen in het voorwerp van het verlangen. (Vedabase)

 

Tekst 22

De kraanvogels bleven zich ophouden aan de troebele oevers van de meren, mijn beste, ongeveer zoals de burgers zich met valse verwachtingen onrustig bezighouden in hun huizen.

De kraanvogels bleven aan de oevers van de rusteloze meren, mijn beste, ongeveer zoals de burgers zich koortsachtig bezig blijven houden in hun huizen, inderdaad met een geest in beroering. (Vedabase)

 

Tekst 23

Als Indra het laat regenen breken de irrigatiedijken als gevolg van het vloedwater, net zoals de wegen uitgestippeld door de Veda's worden opgebroken door de valse theorieën van de ketters in Kali-yuga.

Als Indra zijn regens doet neerkomen breken door het vloedwater de irrigatiedijken precies zoals de valse theorieën van de ketters in Kali-yuga breken met het pad van de Veda's. (Vedabase)

 

Tekst 24

De wolken voortgedreven door de winden lieten hun nectargelijke water neerstromen over alle levende wezens, net zoals koningen, onder aanmoediging van de brahmanen, van tijd tot tijd hun schenkingen in liefdadigheid doen.

De wolken voortgedreven door de winden lieten hun nectargelijke water neerstromen over alle levende wezens zoals koningen van tijd tot tijd, aangemoedigd door de brahmanen, dat doen met hun schenkingen in liefdadigheid. (Vedabase)

 

Tekst 25

Aldus gingen de Heer en Balarâma omringd door de koeien en de jongens voor hun plezier dat allerschitterendste woud binnen met zijn rijpe dadels en jambuvruchten.

Aldus werd dat woud zo allerschitterendst, met zijn rijpe dadels en jambu-vruchten waaromheen de koeien en de jongens samendromden, betreden door de Heer en Balarâma met de bedoeling daar te gaan spelen. (Vedabase)

 

Tekst 26

De koeien bewogen zich maar langzaam vanwege hun grote en zware uiers, maar geroepen door de Heer kwamen ze snel, met hun uiers nat vanwege hun liefde. 

De koeien, vanwege hun zo heel erg zware uiers zich langzaam voortbewegend, kwamen rap aangezet op het roepen van de Heer, met hun uiers nat geworden van de genegenheid. (Vedabase)

 

Tekst 27

Hij zag de vreugdevolle meisjes die leefden in het bos, de van zoet sap druipende bomen en de watervallen van de berg die weergalmden in de grotten in de buurt. 

Hij keek naar de vreugdevolle meisjes die leefden in het bos met de van zoet sap druipende bomen en de watervallen van de berg die weerklonken met de grotten daar in de buurt. (Vedabase)

 

Tekst 28

Soms als het regende ging de Allerhoogste Heer een holle boom of een grot binnen om te spelen en om wortels en vruchten te eten.

Soms als het regende ging de Allerhoogste Heer een holle boom of een grot binnen en genoot Hij etend van wortels en vruchten.(Vedabase)

 

Tekst 29

De meegenomen yoghurtrijst at Hij in het gezelschap van Sankarshana samen op met de jongens, de maaltijd delend op een steen bij het water.

Tezamen met de jongens de maaltijd delend op een steen bij het water at Hij in het gezelschap van Sankarshana de meegenomen yoghurtrijst. (Vedabase)

 

Tekst 30-31

De stieren zaten in een grasperk tevreden te herkauwen met hun ogen dicht, samen met de kalveren en de koeien die moe waren van het gewicht van hun uiers. Het schonk de Allerhoogste Heer veel plezier om de rijkdom te zien van het regenseizoen die werd gestimuleerd door Zijn innerlijk vermogen. Daarvoor betuigde Hij Zijn respect.

Op een grasperk zaten de stieren, herkauwend met hun ogen dicht, met de kalveren en de koeien moe van het gewicht van hun melkbuidels. De rijkdom te zien van het regenseizoen, dat zich vanuit Zijn inwendige vermogen had geëxpandeerd, schonk de Allerhoogste Heer plezier en deed Hem Zijn respect betuigen. (Vedabase)

 

Tekst 32

Met Râma en Kes'ava aldus verblijvend in Vraja brak het herfstseizoen aan in zijn volle glorie met een wolkenloze hemel, het helderste water en een zachte bries.

Met de twee van Râma en Kes'ava zich op deze manier ophoudend in Vraja brak het herfstseizoen aan in zijn volle glorie, met een wolkenloze hemel, het helderste water en een zachte bries. (Vedabase)

 

Tekst 33

In het najaar kwamen de lotussen weer tot leven en hervonden de wateren hun oorspronkelijke staat [van zuiverheid], net zoals de geesten der gevallen zielen zich herstellen met het beoefenen van toegewijde dienst.

In het najaar kwamen de lotussen weer tot leven en keerden de wateren terug naar hun oorspronkelijke staat, zoals de geesten der gevallenen zich herstellen met de praktijk van de toegewijde dienst. (Vedabase)

 

Tekst 34

De herfst maakte een einde aan de wolken in de hemel, de toename van de dieren, de modderige staat van de aarde en de vertroebeling van het water, net zoals het toegewijd dienen van Heer Krishna een einde maakt aan de problemen van de leden van al de geestelijke afdelingen [de statusgroepen, de âs'rama's]. 

Net zoals toegewijde dienst aan Heer Krishna vrijmaakt van alle ongunstige zaken met alle statusgroepen [âs'ramas], verdreef het herfstseizoen de besmetting van het water, de modderige staat van de aarde, het opeengepakt zijn van de dieren [in hun stallen] en de wolken in de hemel. (Vedabase)

 

Tekst 35

De wolken die alles gegeven hadden wat in hen was, straalden met een gloed zo zuiver als die van de wijzen die, met het verzaken van verlangens, bevrijd van zonden tot vrede zijn gekomen.

De wolken die alles gegeven hadden wat ze hadden straalden het uit met een zuivere gloed als die van de wijzen die, met het opgegeven hebben van alle verlangens, bevrijd van alle neigingen tot vrede zijn gekomen. (Vedabase)

 

Tekst 36

Het ene moment gaven de bergen hun zuivere water vrij en op een ander moment deden ze dat niet, precies zoals de nectar van de geestelijke kennis slechts af en toe wordt vergund door de jñâni's [de spirituele filosofen].

Dan weer gaven de bergen hun zuivere water vrij en dan weer deden ze dat niet, precies zoals de nectar van de geestelijke kennis enkel bij tijden wordt vergund door de jnâni's [de spirituele filosofen]. (Vedabase)

 

Tekst 37

Zij die zich bewegen in ondiep water [de vissen] konden het niet waarderen dat het water steeds minder werd [na de regens], precies zoals dwaze mensen in een gezinsverband geen waardering kunnen opbrengen voor het iedere dag verder afnemen van hun tijd van leven.

Zij die zich bewogen in het ondiepe water [de vissen] konden het werkelijk niet op prijs stellen dat het water steeds minder werd [na de regens], precies zoals dwaze mensen in gezinsverband geen waardering kunnen opbrengen voor het dag na dag afnemen van hun tijd van leven. (Vedabase)

 

Tekst 38

Zich in ondiep water bewegend hadden ze het als gevolg van de herfstzon zwaar te verduren, net zoals een berooid man die in beslag wordt genomen door zijn gezinsleven zich miserabel voelt als hij zijn zinnen niet in bedwang heeft.

Zij, zich bewegend in het ondiepe water, hadden het als gevolg van de herfstzon zwaar te verduren zoals een berooid man zich miserabel voelt in beslag genomen door het gezinsleven zonder de beheersing van zijn zinnen. (Vedabase)

 

Tekst 39

Geleidelijk aan moest het land zijn modder prijsgeven en moesten de planten hun onrijpe staat achter zich laten [geen vruchten te dragen], net zoals zij die nuchter zijn het egoïsme en de bezitsdrang op moeten geven van het zich concentreren op het niet-spirituele van het materiële lichaam en alles wat erbij hoort.

Geleidelijk aan moest het land zijn modder prijs geven en moesten de planten hun onrijpe staat achter zich laten zoals zij die nuchter zijn het egotisme en de bezitsdrang eraan moeten geven van het gebrand zijn op het niet-spirituele van het materiële lichaam en alles wat erbij hoort. (Vedabase)

 

Tekst 40

Met het aanbreken van het najaar werden de wateren roerloos en kwam ook de oceaan tot rust, precies zoals een volledig verzaakte wijze afziet van handelingen en het [verder] vergaren van kennis [zie ook avadhûta en 7.13].

De wateren werden roerloos zoals ook de oceaan tot rust kwam met het aanbreken van het najaar, precies zoals met het zelf dat afziet, van een wijze van volledige verzaking, het heilige werk eraan wordt gegeven [zie ook avadhûta en 7.13]. (Vedabase)

 

Tekst 41

De boeren damden het water van de rijstvelden in met stevige irrigatiewallen, net zoals yogi's de stroom van het bewustzijn stoppen die via de zintuigen naar buiten reikt.

Met stevige irrigatiedijken damden de boeren het water van de rijstvelden in zoals yogî's dat doen in het tot staan brengen van het bewustzijn dat naar buiten stroomt door de zintuigen. (Vedabase)

 

Tekst 42

De maan maakte een einde aan het lijden van de levende wezens als gevolg van de stralen van de najaarszon, precies zoals de wijsheid een einde maakt aan het lijden dat is gebaseerd op eigenwaan met het lichaam en zoals [de terugkerende] Mukunda een einde maakt aan het lijden van de dames van Vraja.

Het lijden van alle schepselen als gevolg van de stralen van de najaarszon werd weggenomen door de maan zoals ook het lijden, gebaseerd op het zich valselijk identificeren met het lichaam of met [het missen van] Mukunda - zoals de dames van Vraja doen -, wordt verdreven door de wijsheid. (Vedabase)

 

Tekst 43

De wolkenloze herfstlucht straalde schitterend helder vol van sterren, precies zoals een geest bewogen door goedheid straalt met het direct ervaren van de strekking der Veda's.

De wolkenloze lucht in de herfst straalde schitterend helder vol van sterren precies zoals de geest begaan met goedheid dat doet in de directe ervaring van de strekking van de Veda's. (Vedabase)

 

Tekst 44

De maan en de sterren straalden onbeperkt helder in het hemelgewelf, net zoals de meester der Yadu's, Krishna, dat deed op aarde omringd door de kring der Vrishni's [zie stamboom].

De maan en de sterren straalden helder ongebroken in het hemelgewelf gelijk de meester der Yadu's, Krishna, dat deed op aarde omringd door de kring der Vrishni's [zie stamboom]. (Vedabase)

 

Tekst 45

Door de wind te koesteren die niet te koud en niet te warm woei uit het woud dat vol bloemen stond, konden de mensen hun ontberingen vergeten, maar dat gold niet voor de gopî's wiens harten waren gestolen door Krishna.

De wind te koesteren niet te koud en niet te warm uit het woud vol van bloemen, deed de mensen de ontberingen vergeten, zoals de gopî's dat niet konden wiens harten waren gestolen door Krishna. (Vedabase)

 

Tekst 46

De koeien, de reeën, de vogelwijfjes en de vrouwen waren ontvankelijk in de herfst, net zoals de daden in dienst van de Allerhoogste Heer worden gevolgd door hun trouwe metgezellen de goede resultaten.

De koeien, de reeën, de vogelwijfjes en de vrouwen vonden hun vruchtbaarheid in de herfst, net zoals de daden in dienst van de Beheerser worden gevolgd door hun trouwe maten de goede resultaten. (Vedabase)

 

Tekst 47

O Koning, de lotussen met uitzondering van de 's nachts bloeiende kumutlotus, bloeiden overal als de zon opkwam,
net zoals de bevolking met uitzondering van de dieven, tot bloei komt onder
een [rechtschapen] koning waar ze niet bang voor zijn.

O Koning, de lotussen bloeiden overal met het rijzen van de zon met uitzondering van de 's nachts bloeiende kumut-lotus, net zo goed als de bevolking, met uitzondering van de dieven, dat inderdaad doet zonder angst voor een [rechtgeaarde] koning. (Vedabase)

 

Tekst 48

Tijdens al de oogstrituelen, andere wereldse feesten en grote vieringen in de steden en dorpen, straalde de vruchtbare aarde, rijk als ze was aan graan en met name met de twee [van Krishna en Balarâma], prachtig als een expansie van de Allerhoogste Heer.

In de steden en dorpen straalde de aarde met oogstrituelen en andere wereldse feesten en grote vieringen rijp als ze was met haar granen als een expansie van Hem gezegend met de twee [van Krishna en Balarâma] die zo helemaal de Allerhoogste Heer waren. (Vedabase)

 

Tekst 49

De koningen, de kooplieden, de wijzen en de ingewijde huishouders die waren tegengehouden door de regens, konden er nu op uit om hun doelen te bereiken, net zoals zij die de vervolmaking van hun leven bereiken hun uiteindelijke gedaante [svarûpa, vorm van dienstverlening] vinden als de tijd er rijp voor is.'

Zoals de vervolmaakten hun levensonderhoud vinden [of verlangde gedaante] als de tijd er rijp voor is, konden de kooplieden, de verzakers, de koningen en de geïnitieerden, [die voorheen waren] tegengehouden door de regens, [nu] erop uit om hun doelen te bereiken.' (Vedabase)

 

 

 

 

 

Creative
            Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

De eerste afbeelding is getiteld: "Krishna and Radha under a tree in a storm". Opaque watercolor and gold on paper,
ca. 1790-early 19th century. Bron: Brooklyn Museum
De tweede afbeelding is getiteld: 'The Rainy Season',
Page from a series of the Bhagavata Purana (Story of the Lord Vishnu),
Made in Rajasthan, India, c. 1630-50.
Philadelphia Museum of Art.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd.

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties