regelbalk 

Canto 8

Vibhāvarī S'esha

 

 

Hoofdstuk 21: Bali Mahārāja Ingerekend door de Heer

(1) S'rī S'uka zei: 'Hij die op de lotus verscheen [Brahmā] zag vanuit het oord van de waarheid [vanuit Satyaloka] hoe het licht van zijn verblijf was versluierd geraakt en was afgezwakt door de gloed van de Heer Zijn teennagels en dus, o god van de mensen, benaderde hij Hem samen met gezworen brahmacārī's, zoals de wijzen aangevoerd door Marīci, en met Sanandana en de andere Kumāra's. (2-3) Volkomen thuis in de Veda's en hun supplementen, de regelingen en het afzien, goed onderlegd in de logica, de geschiedenis, de didactiek, de klassieke verhalen, de Vedische gevolgtrekkingen en zo meer, brachten ze daarop hun eerbetuigingen aan de voeten van Heer Vishnu. Dat deden ze samen met andere bezoekers van wie het vuur van de spirituele kennis was aangewakkerd door de winden van de yoga en die, vrij van vruchtdragende activiteiten, het hemelverblijf van de uit zichzelf geborene hadden bereikt door eenvoudig op hem te mediteren. Heer Brahmā, de meest gevierde Vedische autoriteit die als een persoon was verschenen op de lotus die was ontsproten aan Zijn navel, behaagde Hem toen met devote eerbewijzen na Hem eerst te hebben aanbeden met offerandes van water [zie ook 3.8]. (4) Het water van Heer Brahmā's kamandalu, gezuiverd door het wassen van de voeten van Heer Urukrama, o koning van de mensen, werd de [hemelse] Svardhunī [de Ganges]. Het water dat vanuit de hemel naar beneden stroomt, zuivert de drie werelden, net zoals de faam van de Allerhoogste Heer dat doet. (5) Heer Brahmā en de anderen, zij die de heersende godheden van de verschillende werelden waren, hadden het grootste respect voor hun meester [Vāmana] en brachten met al hun volgelingen de benodigdheden bijeen voor de aanbidding van de Oppermachtige Ziel die nu was verschenen in een gereduceerd formaat. (6-7) Met water voor de voeten en voor de gasten, bloemenslingers, allerlei pasta's om zich mee in te smeren, geurige wierook en lampen, gebakken rijst, hele granen, vruchten, wortels en jonge spruiten, betoonden ze hun respect onder het uitroepen van 'Jaya, jaya' voor de heerlijkheid van Zijn handelingen. Daarbij dansten ze, zongen ze en bespeelden ze muziekinstrumenten, zoals het laten klinken van schelphoorns en roffelen op pauken. (8) Jāmbavān, de koning van de beren, blies in staat van vervoering de signaalhoorn in iedere richting en riep op tot een groot festival voor [het vieren van] Zijn overwinning. (9) De Asura's waren zeer kwaad toen ze zagen dat al het land van hun meester die zo vastbesloten was zijn offer te brengen, verloren was gegaan na een simpel verzoek om drie stappen land: (10) 'Is deze brahmanenvriend niet in werkelijkheid Vishnu Zelf, de grootste aller bedriegers, die met het aannemen van de gedaante van een brahmaan ons om de tuin probeert te leiden in het belang van de goden? (11) Hij, de vijand, stal in de gedaante van een jongen die om een donatie bedelt, alles weg van onze meester die voor het ritueel zijn machtsuitoefening verzaakte. (12) De brahmanen gunstig gezind en altijd zwerend bij de waarheid is hij, [Bali,] ingewijd voor het verrichten van een yajńa, er persoonlijk niet toe in staat om te liegen. (13) Onze meester ten dienst staand is het daarom onze plicht Hem te doden!' Aldus namen al de Asuravolgelingen van Bali hun verschillende wapens ter hand. (14) O Koning, met hun drietanden en lansen geheven stormden ze vervolgens allen, met hun kwade geesten, tegen de wil van Bali naar voren. (15) Toen ze de Daityakrijgers op zich af zagen komen namen de metgezelllen van Vishnu, o Koning, lachend hun wapens ter hand en wierpen ze hen terug. (16-17) Nanda en Sunanda traden aan, zowel als Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumuda, Kumudāksha, Vishvaksena, Patattrirāth [Garuda], Jayanta, S'rutadeva, Pushpadanta en Sātvata. Samen doodden zij, zo sterk als duizend olifanten, de Asurasoldaten.

(18) Toen Bali zag dat zijn mannen werden gedood door de volgelingen van de Oorspronkelijke Persoon, herinnerde hij zich de vloek van S'ukrācārya [8.20: 15] en gelaste hij zijn woedende mannen zich terug te trekken: (19) 'O Vipracitti, Rāhu en Nemi luister alsjeblieft, vecht niet, hou hier mee op. Het is nu niet de tijd om dit te beslechten. (20) O Daitya's, door menselijke inspanning kan men de Meester van Alle Levende Wezens, die Man van Beheersing die beslist over vreugde en verdriet, niet de baas worden. (21) Voorheen werkte de tijd in ons voordeel en bracht hij ons de overwinning op de goden, maar vandaag werkt de tijd, die de Grootste Macht [de Hoogste Autoriteit] in ons bestaan vormt, tegen ons. (22) Niemand is ooit de tijdfactor de baas, met geen enkele macht, raadgeving, slimmigheid, verdedigingswerk, toverspreuk, kruidenmengsel, diplomatie of op welke andere manier dan ook. (23) In het verleden was het lot jullie gunstig gezind en slaagden jullie erin vele volgelingen van Vishnu te verslaan, maar vandaag roepen zij, die wisten te gedijen, dat ze ons versloegen in de strijd [zie B.G. 18: 13-15]. (24) We zullen ze verslaan als het lot ons gunstig gezind is, daarom moeten we wachten tot de tijd weer in ons voordeel werkt.'

(25) S'rī S'uka zei: 'Nadat de Daitya- en Dānavaleiders hadden gehoord wat hun meester zei, vertrokken ze naar de lagere regionen, o Koning, daarheen verdreven door de metgezellen van  Vishnu. (26) Daarna, op de dag dat voor het offer de soma wordt geperst [soma-pāna], werd Bali op verzoek van de Meester van de Koning van de Vogels [Heer Vishnu] door de zoon van Tārkshya [Garuda] vastgenomen en gekneveld met de touwen van Varuna. (27) Vanwege het feit dat de Asuraleider werd ingerekend door Vishnu, de machtigste die er was, rees er van alle kanten in de hogere en lagere werelden een luide kreet van teleurstelling op. (28) Beroofd van zijn luister bleef hij, die zo grootmoedig en gevierd was, o Koning, vastbesloten als altijd. De Opperheer Vāmana zei tot hem die aldus was vastgebonden met de touwen van Varuna: (29) 'Je hebt Mij drie stappen land gegeven, o Asura. Met twee bezette Ik de hele aarde en nu moet ik nog een derde stap maken. (30) Zo ver als het licht van de zon, de maan en de sterren straalt en zover als de regen die uit de wolken naar beneden komt reikt, bezit u al het land. (31) Met enkel één  stap besloeg Ik met Mijn lichaam de hemel in alle richtingen en omvatte Ik de gehele omtrek van de aarde [Bhūrloka] en met de tweede stap bezette Ik recht voor uw ogen de hogere werelden die u bezit. (32) Niet in staat om te geven wat u beloofde is de hel uw bestemming. Ga, omdat uw goeroe er ook zo over denkt, nu naar die plaats waar men geen geluk vindt [zie ook 6.17: 28]. (33) Een ieder die iemand met een verzoek teleurstelt door hem niet te geven wat hij hem beloofd heeft, komt ten val. Ver verwijderd van het hogere leven, zullen al zijn verlangens op niets uitlopen. (34) U hebt in uw trots op uw bezittingen Mij misleid met uw belofte. Als gevolg van die valse voorstelling van zaken zal u een aantal jaren in de hel moeten verblijven.'
 

 

next                         

 

 

Derde herziene editie, geladen 9 september 2019.

 

 

 

Vorige Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

S'rī S'uka zei: 'Hij die op de lotus verscheen [Brahmā] zag vanuit het oord van de waarheid [vanuit Satyaloka] hoe het licht van zijn verblijf was versluierd geraakt en was afgezwakt door de gloed van de Heer Zijn teennagels en dus, o god van de mensen, benaderde hij Hem samen met gezworen brahmacārī's, zoals de wijzen aangevoerd door Marīci, en met Sanandana en de andere Kumāra's.

 S'rī S'uka zei: 'Hij die op de lotus verscheen [Brahmā] zag vanuit het oord van het ware [vanuit Satyaloka] hoe door de gloed van de Heer Zijn teennagels, het licht van zijn eigen verblijf was versluierd en had afgenomen en dus, o god der mensen, benaderde hij Hem samen met gezworen brahmacārī's als de wijzen aangevoerd door Marīci en Sanandana en de andere Kumāra's. (Vedabase)

 

Tekst 2-3

Volkomen thuis in de Veda's en hun supplementen, de regelingen en het afzien, goed onderlegd in de logica, de geschiedenis, de didactiek, de klassieke verhalen, de Vedische gevolgtrekkingen en zo meer, brachten ze daarop hun eerbetuigingen aan de voeten van Heer Vishnu. Dat deden ze samen met andere bezoekers van wie het vuur van de spirituele kennis was aangewakkerd door de winden van de yoga en die, vrij van vruchtdragende activiteiten, het hemelverblijf van de uit zichzelf geborene hadden bereikt door eenvoudig op hem te mediteren. Heer Brahmā, de meest gevierde Vedische autoriteit die als een persoon was verschenen op de lotus die was ontsproten aan Zijn navel, behaagde Hem toen met devote eerbewijzen na Hem eerst te hebben aanbeden met offerandes van water [zie ook 3.8].

Volmaakt bedreven als ze waren met de Veda's en hun supplementen, de regelingen en het afzien, goed thuis in de logica, de geschiedenis, de didactiek, de klassieke verhalen, de vedische gevolgtrekkingen en zo meer, voegden nog weer anderen zich bij hun gezelschap, anderen van wie, aangewakkerd door de winden der yoga en het vuur van de spirituele kennis, alle karmische onzuiverheid ten einde was gekomen toen ze, door eenvoudigweg te mediteren en gebeden te brengen, het tot het bereik van de zelfgeborene hadden weten te brengen. Hij die was voortgekomen uit de lotus betoonde daarop in aanbidding Heer Vishnu's lotusvoeten de eer met offerandes van water en aldus was Hij behaagd, zeer behaagd door de eerbiedige toewijding die Hem ten deel viel van de kant van de meest gevierde vedische autoriteit, van hem die als een persoon was verschenen op de lotus die ontsprong uit Zijn navel [zie ook 3.8]. (Vedabase)


Tekst 4

Het water van Heer Brahmā's kamandalu, gezuiverd door het wassen van de voeten van Heer Urukrama, o koning van de mensen, werd de [hemelse] Svardhunī [de Ganges]. Het water dat vanuit de hemel naar beneden stroomt, zuivert de drie werelden, net zoals de faam van de Allerhoogste Heer dat doet.

Dat water van Heer Brahmā's kamandalu, zuiver door het wassen van de voeten van Heer Urukrama, o koning der mensen, werd aldus de [hemelse] Svardhunī waarvan het vanuit de buitenruimte neerstromende water de drie werelden zuivert als de faam van de Allerhoogste Heer. (Vedabase)

 

Tekst 5

Heer Brahmā en de anderen, zij die de heersende godheden van de verschillende werelden waren, hadden het grootste respect voor hun meester [Vāmana] en brachten met al hun volgelingen de benodigdheden bijeen voor de aanbidding van de Oppermachtige Ziel die nu was verschenen in een gereduceerd formaat.

Heer Brahmā en de anderen, zij die de heersende godheden van de verschillende werelden waren hadden het grootste respect voor hun meester, en brachten met al hun volgelingen de benodigdheden bijeen voor de aanbidding van de Oppermachtige Ziel die weer tot Zijn oorspronkelijke afmetingen was teruggekeerd. (Vedabase)

 

Tekst 6-7

Met water voor de voeten en voor de gasten, bloemenslingers, allerlei pasta's om zich mee in te smeren, geurige wierook en lampen, gebakken rijst, hele granen, vruchten, wortels en jonge spruiten, betoonden ze hun respect onder het uitroepen van 'Jaya, jaya' voor de heerlijkheid van Zijn handelingen. Daarbij dansten ze, zongen ze en bespeelden ze muziekinstrumenten, zoals het laten klinken van schelphoorns en roffelen op pauken.

Met water voor de voeten en voor de gasten, bloemenslingers, allerlei pasta's om mee in te smeren, wierook en lampen allen even geurig, gebakken rijst, hele granen, vruchten, wortels en jonge spruiten, betoonden ze hun respect 'Jaya, jaya' uitroepend naar de heerlijkheid van Zijn handelingen, waarbij ze dansten, zongen en muziekinstrumenten bespeelden begeleid door schelphoorns en paukengeroffel. (Vedabase)

  

Tekst 8

Jāmbavān, de koning van de beren, blies in staat van vervoering de signaalhoorn in iedere richting en riep op tot een groot festival voor het viering [van Zijn overwinning].

Jāmbavān, de koning van de apen [ook: beren], in vervoering de signaalhoorn blazend verkondigde overal in iedere richting het grote festival. (Vedabase)

 

Tekst 9

De Asura's waren zeer kwaad toen ze zagen dat al het land van hun meester die zo vastbesloten was zijn offer te brengen, verloren was gegaan na een simpel verzoek om drie stappen land:

De Asura's die zagen dat al het land van hun meester, zo vastbesloten in het offer, verloren was gegaan op het simpele verzoek om drie stappen land, waren zeer nijdig: (Vedabase)

  

Tekst 10

'Is deze brahmanenvriend niet in werkelijkheid Vishnu Zelf, de grootste aller bedriegers, die met het aannemen van de gedaante van een brahmaan ons om de tuin probeert te leiden in het belang van de goden?

'Is deze brahmanenvriend niet in werkelijkheid Vishnu Zelve, die, als de grootste van alle bedriegers de gedaante van een tweemaal geborene aannemend, ons probeert om de tuin te leiden in het belang van de goddelijken? (Vedabase)

 

Tekst 11

Hij, de vijand, stal in de gedaante van een jongen die om een donatie bedelt alles weg van onze meester, die voor het ritueel zijn machtsuitoefening verzaakte.

Door Hem, de vijand, zich vertonend als een brahmacārī bedelmonnik, is ons alles wat onze meester bezat ontfutselt omdat hij, zwerend bij het ritueel, de uitoefening van de macht eraan gegeven heeft. (Vedabase)

 

Tekst 12

De brahmanen gunstig gezind en altijd zwerend bij de waarheid is hij, [Bali,] ingewijd voor het verrichten van een yajńa, er persoonlijk niet toe in staat om te liegen.

Immer zwerend bij de waarheid, gewijd voor de yajńa en altijd het brahmaanse toegenegen, is hij persoonlijk niet in staat tot een leugen. (Vedabase)

 

Tekst 13

Onze meester ten dienst staand is het daarom onze plicht Hem te doden!' Aldus namen al de Asuravolgelingen van Bali hun verschillende wapens ter hand.

Het is derhalve onze plicht jegens onze meester deze gast hier een kopje kleiner te maken!', en zo namen al de asura volgelingen van Bali tegen zijn zin een veelheid aan wapens ter hand. (Vedabase)


Tekst 14

O Koning, met hun drietanden en lansen geheven stormden ze vervolgens allen, met hun kwade geesten, tegen de wil van Bali naar voren.

Vanuit hun kwade inborst ertoe gedreven stormden ze met hun drietanden en lansen geheven allen tezamen er op af, o Koning. (Vedabase)


Tekst 15

Toen ze de Daityakrijgers op zich af zagen komen namen de metgezelllen van Vishnu, o Koning, lachend hun wapens ter hand en wierpen ze hen terug.

De aanblik van de op hen afkomende daitya krijgers, o heerser, deed de metgezellen van Vishnu glimlachen toen ze hen een halt toeriepen met het oppakken van hun wapens. (Vedabase)

  

Tekst 16-17

Nanda en Sunanda traden aan, zowel als Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumuda, Kumudāksha, Vishvaksena, Patattrirāth [Garuda], Jayanta, S'rutadeva, Pushpadanta en Sātvata. Samen doodden zij, zo sterk als duizend olifanten, de Asurasoldaten.

Nanda en Sunanda traden aan zowel als Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumuda, Kumudāksha, Vishvaksena, Patattrirāth [Garuda], Jayanta, S'rutadeva, Pushpadanta en Sātvata; allen tezamen doodden zij sterk als duizend olifanten de asura soldaten. (Vedabase)

 

Tekst 18

Toen Bali zag dat zijn mannen werden gedood door de volgelingen van de Oorspronkelijke Persoon, herinnerde hij zich de vloek van S'ukrācārya [8.20: 15] en gelaste hij zijn woedende mannen zich terug te trekken:

Toen Bali zag dat zijn mannen werden gedood door de medestanders van de Oorspronkelijke Persoon, herinnerde hij zich de vloek van S'ukrācārya [8.20: 15] en gelaste hij hen, ondanks hun woede, zich terug te trekken: (Vedabase)

 

Tekst 19

'O Vipracitti, Rāhu en Nemi luister alsjeblieft, vecht niet, hou hier mee op. Het is nu niet de tijd om dit te beslechten.

'O Vipracitti, o Rāhu, o Nemi, luister alsjeblieft, vecht niet, stop hiermee, het is nu niet de tijd om dit te beslechten. (Vedabase)

 

Tekst 20

O Daitya's, door menselijke inspanning kan men de Meester van Alle Levende Wezens, die Man van Beheersing die beslist over vreugde en verdriet, niet de baas worden.

Die Meester van Alle Levende Wezens, die Man van Beheersing beslissend over vreugde en leed, kan door menselijke inspanning niet worden overtroffen, o Daitya's. (Vedabase)

 

Tekst 21

Voorheen werkte de tijd in ons voordeel en bracht hij ons de overwinning op de goden, maar vandaag werkt de tijd, die de Grootste Macht [de Hoogste Autoriteit] in ons bestaan vormt, tegen ons.

Voorheen werkte de tijd in ons voordeel en bracht ons de overwinning op de goddelijken, maar vandaag werkt de tijd, welke inderdaad de Allerhoogste Heer in het bestaan is, tegen ons. (Vedabase)

 

Tekst 22

Niemand is ooit de tijdfactor de baas, met geen enkele macht, raadgeving, slimmigheid, verdedigingswerk, toverspreuk, kruidenmengsel, diplomatie of op welke andere manier dan ook.

Met geen enkele macht, raadgeving, slimmigheid, verdedigingswerk, toverspreuk of kruiderij, diplomatie of andere middelen of soortgelijke planningen is niet ook maar één enkele ziel de tijdfactor de baas. (Vedabase)

 

Tekst 23

In het verleden was het lot jullie gunstig gezind en slaagden jullie erin vele volgelingen van Vishnu te verslaan, maar vandaag roepen zij, die wisten te gedijen, dat ze ons versloegen in de strijd [zie B.G. 18: 13-15].

Al deze volgelingen van Vishnu die dankzij de voorzienigheid de weelde genoten werden door jullie in grote getale verslagen en vandaag inderdaad staan ze te juichen ņns verslaand in de strijd [zie B.G. 18: 13-15]. (Vedabase)

 

Tekst 24

We zullen ze verslaan als het lot ons gunstig gezind is, daarom moeten we wachten tot de tijd weer in ons voordeel werkt.'

We zullen bij de genade der voorzienigheid op hen allen de overwinning behalen en daarom moeten we nu de tijd afwachten die in ons voordeel is.' (Vedabase)

 

Tekst 25

S'rī S'uka zei: 'Nadat de Daitya- en Dānavaleiders hadden gehoord wat hun meester zei, vertrokken ze naar de lagere regionen, o Koning, daarheen verdreven door de metgezellen van Vishnu.

S'rī S'uka zei: 'Nadat de daitya en dānava leiders hoorden wat hun meester hen zei gingen ze de lagere regionen binnen, o Koning, daarheen verdreven door de metgezellen van Vishnu. (Vedabase)

  

Tekst 26

Daarna, op de dag dat voor het offer de soma wordt geperst [soma-pāna], werd Bali op verzoek van de Meester van de Koning van de Vogels [Heer Vishnu] door de zoon van Tārkshya [Garuda] vastgenomen en gekneveld met de touwen van Varuna.

Daarna, op de dag dat voor het offer de soma wordt genoten [soma-pāna], werd Bali, naar de wens van de meester van de koning der vogels [Heer Vishnu], door de zoon van Tārkshya [Garuda] aangehouden, die hem bond met de touwen van Varuna. (Vedabase)

 

Tekst 27

Vanwege het feit dat de Asuraleider werd ingerekend door Vishnu, de machtigste die er was, rees er van alle kanten in de hogere en lagere werelden een luide kreet van teleurstelling op.

Uit alle richtingen rees er overal in de hogere en lagere werelden een luide kreet van teleurstelling op vanwege het feit dat de asura leider door Vishnu, de machtigste die er was, werd ingerekend. (Vedabase)

 

Tekst 28

Beroofd van zijn luister bleef hij, die zo grootmoedig en gevierd was, o Koning, vastbesloten als altijd. De Opperheer Vāmana zei tot hem die aldus was vastgebonden met de touwen van Varuna:

Beroofd van zijn luister bleef hij die zo grootmoedig en gevierd was o Koning, vastbesloten als altijd. Tot hem aldus gebonden door de touwen van Varuna sprak de Opperheer Vāmana: (Vedabase)

 

Tekst 29

'Je hebt Mij drie stappen land gegeven, o Asura. Met twee bezette Ik de hele aarde en nu moet ik nog een derde stap maken.

'Je hebt Mij drie stappen land gegeven, o Asura; met twee nam ik de gehele oppervlakte van de aarde in en nu ben je me nog een derde schuldig. (Vedabase)

 

Tekst 30

Zo ver als het licht van de zon, de maan en de sterren straalt en zover als de regen die uit de wolken naar beneden komt reikt, bezit u al het land.

Zo ver als het licht reikt van de zon, de maan en de sterren, en zover als de regen reikt die uit de wolken naar beneden komt, bezit u al het bestreken land. (Vedabase)

 

Tekst 31

Met enkel één stap besloeg Ik met Mijn lichaam de hemel in alle richtingen en omvatte Ik de gehele omtrek van de aarde [Bhūrloka] en met de tweede stap bezette Ik recht voor uw ogen de hogere werelden die u bezit.

Met enkel één stap omsloot Ik de gehele omtrek van de aarde [Bhūrloka], met Mijn lichaam de hemel in alle richtingen in beslag nemend en met de tweede stap nam ik recht voor uw ogen voor Mezelf de hogere werelden in die u in bezit had. (Vedabase)

 

Tekst 32

Niet in staat om te geven wat u beloofde is de hel uw bestemming. Ga, omdat uw goeroe er ook zo over denkt, nu naar die plaats waar men geen geluk vindt [zie ook 6.17: 28].

Niet in staat om te geven wat u beloofde is het de regel dat u nu zelf ervan verstoken moet blijven; en erbuiten vallen is wat uw goeroe graag zou zien [zie ook 6.17: 28]. (Vedabase)

 

Tekst 33

Een ieder die iemand met een verzoek teleurstelt door hem niet te geven wat hij hem beloofd heeft, komt ten val. Ver verwijderd van het hogere leven, zullen al zijn verlangens op niets uitlopen.

Wie dan ook die een bedelmonnik bedriegt, tekortschietend in te geven wat was beloofd, komt ten val, en moet, ver verwijderd van het hogere leven, vruchteloos zijn geest afpijnigen. (Vedabase)

 

Tekst 34

U hebt in uw trots op uw bezittingen Mij misleid met uw belofte. Als gevolg van die valse voorstelling van zaken zal u een aantal jaren in de hel moeten verblijven.'

Nu dat ik door u bedrogen ben middels de woorden 'dit beloof ik en daar ben ik zo trots op', zal u daarom, als gevolg van deze beledigende uitkomst, voor een aantal jaren van dit alles verstoken moeten leven'. (Vedabase)

 


 

 

 

 

Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
De afbeelding op deze pagina is getiteled 'Vamana' Tiruchchirappalli , c.a 1825.
©
Vistoria and Albert Museum.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd.


 

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties