regelbalk 

Canto 4

Mahâmantra 4

 

 

Hoofdstuk 23: Prithu Mahârâja Keert Terug naar Huis

(1-3) Maitreya zei: 'Koning Prithu die bekend was met alles van de ziel had als de beschermer van de mensen eindeloos alles bevorderd wat hij tot stand had gebracht, maar op een dag zag hij dat hij in fysiek opzicht oud werd. Geheel in overeenstemming met de instructies van de Allerhoogste Heer had hij in deze wereld, zich houdend aan het dharma van toegewijden, voorzien in het levensonderhoud van al de bewegende en niet-bewegende levende wezens. Hij liet de aarde aan zijn zoons over en met spijt jegens zijn bedroefde burgers, ging hij alleen samen met zijn vrouw het bos in ter wille van zijn verzaking. (4) Zo goed als hij voorheen van begrip was geweest met het veroveren van de aarde, zag hij daar volmaakt in dat hij overeenkomstig de regels en voorschriften van een teruggetrokken bestaan ernst moest maken met een leven van gestrenge verzaking. (5) In het begin at hij zo nu en dan bollen, wortels, vruchten en dorre bladeren, daarna dronk hij een aantal [halve] maanden lang water en tenslotte ademde hij enkel nog lucht. (6) Zoals de grote wijzen dat doen verdroeg de held 's zomers de vijfvoudige hitte [van de zon aan de hemel en van vier vuren in iedere windrichting], in de herfst de stortvloed van regens, in de winter het tot zijn nek ondergedompeld zijn en sliep hij [het hele jaar door] op de kale grond. (7) Eenvoudig naar Heer Krishna verlangend verdroeg hij het om zonder woorden en zinnelijkheid te leven, niet zijn zaad te lozen en niet vrijuit te ademen, en daarmee hield hij van alle mogelijke praktijken er de beste verzaking op na. (8) Zonder onderbreking vasthoudend aan de Perfectie [van Krishna], ontdeed hij zich aldus geleidelijk van al het vuil en de verlangens van zijn werklast, zijn karma, en brak hij, terwijl hij met zijn adembeheersing volledig zijn denken en zinnen stillegde, met alles wat hem bond. (9) [Aldus was hij,] de beste van alle levende wezens, met de yoga waarover de fortuinlijke Sanat-kumâra had gesproken met betrekking tot het uiteindelijke doel van het zich verhouden tot de ziel, van aanbidding voor de Hoogste Persoonlijkheid Gods. (10) Met hem als een toegewijde ondernemend op het pad der toegewijde dienst aan de Hoogste Persoonlijkheid, werd de Heer die [de oorsprong van] de Geest van het Absolute is, zijn exclusieve voorwerp van aanbidding. (11) Hij die volmaakt oplettend was in de voortdurende heugenis van een zuiver transcendentale geest bereikte middels deze devotionele activiteiten gewijd aan de Allerhoogste Heer, de perfectie der wijsheid. Niet gehecht aan wat men dan ook zijn bezit zou kunnen noemen, raakte hij aldus bevrijd van twijfel en de materiële levensopvatting die de ziel verhult. (12) Zonder verlangens en vast overtuigd van het uiteindelijke doel van de ziel, had hij gebroken met alle overige levensopvattingen en bovenzinnelijke kennis, [want] zolang  een beoefenaar van het yogasysteem zich in zijn verzaking niet wijdt aan de verhalen over de oudere broer van Gada, Krishna [Gada was een andere zoon van Vasudeva jonger dan Krishna], zal hij [zo begreep hij] niet vrij zijn van illusies. (13) Hij, de beste der helden die zijn geest fixeerde op de Superziel, gaf aldus na de nodige tijd grondig spiritueel gezuiverd zijn voertuig van de tijd op. (14) Zijn anus blokkerend met zijn enkel stuwde hij zijn levensadem geleidelijk omhoog van de navel naar het hart en vandaar naar de keel om zich vervolgens tussen zijn wenkbrauwen te fixeren. (15) Aldus stap voor stap zijn levensadem vestigend in zijn hoofd, verenigde hij bevrijd van alle materiële verlangens zijn levensadem met het geheel van de [kosmische] adem, zijn lichaam met het geheel van de aarde en zijn innerlijk vuur met het vuur van de totaliteit [van het universum]. (16) Na de verschillende lichaamsopeningen verenigd te hebben met de lucht en zijn sappen met het water en zo alles met zijn bron te hebben verenigd, [verenigde hij vervolgens de afdelingen] zoals ze waren verdeeld: de aarde verenigde hij met het water, het water met het vuur, het vuur met de lucht en de lucht met de hemel [vergelijk 2.5: 25-29]. (17) Hij verenigde de geest met de zinnen en de zintuigen met hun voorwerpen en liet vervolgens de voorwerpen van de zinnen opgaan in de vijf elementen waaruit ze waren voortgekomen. Daarna gaf hij het materiële ego terug aan de mahat-tattva, het geheel van de materiële energie. (18) Op weg naar Hem, het reservoir van alle goede eigenschappen, bracht hij zijn individualiteit en de levens die erbij hoorden in het Reservoir van Alle Vermogens en keerde hij, het levend wezen en de genieter, aldus als de meester der zinnen terug naar huis, terug naar zijn oorspronkelijke positie op basis van zijn inzicht in de spirituele kennis der zelfverwerkelijking en verzaking.

(19) De koningin genaamd Arci, zijn echtgenote, volgde hem te voet het bos in, ook al had ze, met haar tere gestel, het niet verdiend dat haar voeten zo met de aarde in aanraking kwamen. (20) Alhoewel haar lichaam mager en dun zou worden had ze, uiterst vastbesloten in haar gelofte haar echtgenoot te dienen, er geen moeite mee te leven onder omstandigheden gelijk die van de grote heiligen en deed ze met plezier met hem mee, blij om met hem in contact te staan. (21) Toen ze zag dat het lichaam van haar man die zo vol van genade was voor de wereld en voor haar, geen levensteken meer gaf, cremeerde de deugdzame vrouw na een tijdje gehuild te hebben, hem boven op de top van een heuvel. (22) Na de begrafenisplechtigheden te hebben afgewikkeld nam ze een bad in de rivier en goot ze in aanbidding van de dertig miljoen halfgoden in de hemel water uit voor haar zo vrijzinnige echtgenoot. Toen drie keer om het vuur heenlopend ging ze denkend aan de voeten van haar echtgenoot zelf het vuur in.

(23) De genadige goden en hun echtgenotes die zagen hoe ze haar echtgenoot tot in de dood volgde, brachten bij duizenden tegelijk hun gebeden voor de kuise vrouw van de grote krijgsheer koning Prithu. (24) Vanaf de top van de Mandaraheuvel bloemen uitstrooiend spraken ze bij die gelegenheid onder het weerklinken van hun muziekinstrumenten als volgt onder elkaar. (25) De vrouwen zeiden: 'O hoe glorieus is deze echtgenote die net als de Godin voor de Heer van het Offer [Vishnu] met hart en ziel van aanbidding was voor haar echtgenoot, de koning aller koningen van de wereld. (26) Zie toch hoe ze haar deugdzame echtgenoot, de zoon van Vena, volgt in zijn gang naar de hemel en hoe zij, Arci genaamd, ons aldus voorbijstreeft in haar moeilijk te volgen handelen. (27) Onder al degenen die slechts een kort moment te leven hebben in de menselijke wereld, is er voor zij die op het pad der bevrijding hun best doen voor het Koninkrijk Gods niets dat te moeilijk is om te bereiken. (28) Hij die bij het bereiken van de menselijke levensvorm op het pad der bevrijding verwikkeld raakt in de grote moeilijkheden van alles wat men voor zijn zinsbevrediging doet in deze wereld, komt ingaand tegen zijn eigen ware zelf zonder twijfel [vanwege zijn illusies] bedrogen uit.'

(29) Maitreya zei: 'Terwijl ze aldus door de echtgenotes van de ingezetenen der hemel werd verheerlijkt, bereikte de vrouw de plaats waarnaar haar echtgenoot was vertrokken. Het was de allerhoogste positie der zelfgerealiseerden die de zoon van Vena onder de bescherming van de Onfeilbare had verworven. (30) Aldus heb ik u het karakter van Prithu, de eerste der heren die zo hoog en almachtig was, beschreven als zijnde het beste vanwege de volledigheid van zijn kwaliteiten. (31) Een ieder die met geloof en grote aandacht leest en uitleg verschaft of verneemt over die zo grote en godvruchtige persoon koning Prithu, zal reiken tot waar hij reikte. (32) De brahmaan die het leest zal spiritueel schitteren, de edelman zal de koning van de wereld zijn, de handelaar zal de specialist op zijn gebied worden en de arbeider zal voor Hem het beste bereiken. (33) Als iemand met groot respect hier drie keer naar luistert zal die persoon, of hij nu een man of een vrouw is, als hij kinderloos is worden gezegend met de beste kinderen en als hij berooid is de rijkste worden. (34) Niet erkend zal hij roem verwerven en ongeletterd zal hij geleerd worden. Dit zo zegenrijke verhaal zal al het ongeluk van de mens verdrijven. (35) Zij die uitzien naar welvaart, een goede naam, een langer leven, een betere wereld [de hemel], het tenietdoen van de invloed van het Tijdperk van de Redetwist en uit zijn op de hogere zaak van de perfectie van de vier [burgerdeugden] der religie, de economie, het zinsgenoegen en de bevrijding, moeten met het grootste respect naar deze vertelling luisteren. (36) De koning die hier naar luistert zal als hij op zijn strijdwagen campagne voert om de overwinning te behalen van andere koningen belastingen ontvangen zoals koning Prithu dat deed. (37) Als men vrij van alle overige betrokkenheid zuivere toegewijde dienst verricht voor de Allerhoogste Heer, moet men over het vrome karakter van de zoon van Vena vernemen, er anderen naar laten luisteren en er steeds over blijven lezen. (38) O zoon van Vicitravîrya [Vidura], ik legde u uit hoe men aldus betrokken in relatie tot deze uitzonderlijke tekst, tot de grootheid kan uitgroeien waarnaar men behoort te streven. (39) Hij die bevrijd in de omgang met de Allerhoogste Heer bij herhaling met de grootste eerbied verneemt over deze vertelling over Prithu en er ook verslag van doet, zal ten volle de gehechtheid realiseren aan Zijn voeten die de boot vormen voor [het oversteken van] de oceaan der onwetendheid.'

 

next                      

 
 

Derde herziene editie, geladen 25 maart 2011.

 

 

 

 

Voorgaande Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1-3

Maitreya zei: 'Koning Prithu die bekend was met alles van de ziel had als de beschermer van de mensen eindeloos alles bevorderd wat hij tot stand had gebracht, maar op een dag zag hij dat hij in fysiek opzicht oud werd. Geheel in overeenstemming met de instructies van de Allerhoogste Heer had hij in deze wereld, zich houdend aan het dharma van toegewijden, voorzien in het levensonderhoud van al de bewegende en niet-bewegende levende wezens. Hij liet de aarde aan zijn zoons over en met spijt jegens zijn bedroefde burgers, ging hij alleen samen met zijn vrouw het bos in ter wille van zijn verzaking.
Maitreya zei: 'Op een dag zag koning Prithu, die bij het volle van zijn kennis, met de ziel, als de beschermer van de mensen [het algemene welzijn] oneindig had doen toenemen in overeenkomst met zijn eigen weelde, dat hij in fysiek opzicht oud aan het worden was. In samenwerking met de Allerhoogste Heerser, had hij in deze wereld van de bewegenden en niet-bewegenden volledig Zijn opdracht ten uitvoer gebracht, pensioenen gevend in het naleven van de principes der toegewijden. Hij liet de aarde aan zijn zoons over en met spijt jegens de bedroefde burgers, ging hij alleen samen met zijn vrouw het woud in voor zijn verzaking. (Vedabase)

 

Tekst 4

Zo goed als hij voorheen van begrip was geweest met het veroveren van de aarde, zag hij daar volmaakt in dat hij overeenkomstig de regels en voorschriften van een teruggetrokken bestaan ernst moest maken met een leven van gestrenge verzaking.

Daar zag hij volmaakt in, zo goed als hij dat voorheen ook deed in het veroveren van de aarde, dat hij een begin moest maken met de gestrenge verzaking van het serieus beoefenen van een teruggetrokken leven overeenkomstig de regels en voorschriften. (Vedabase)

   

Tekst 5

In het begin at hij zo nu en dan bollen, wortels, vruchten en dorre bladeren, daarna dronk hij een aantal [halve] maanden lang water en tenslotte ademde hij enkel nog lucht.

In het begin at hij zo nu en dan de bollen, wortels, vruchten en het groen dat voorhanden was, toen dronk hij voor een paar halve maanden lang water, waarna hij enkel nog lucht inademde. (Vedabase)

 

Tekst 6

Zoals de grote wijzen dat doen verdroeg de held 's zomers de vijfvoudige hitte [van de zon aan de hemel en van vier vuren in iedere windrichting], in de herfst de stortvloed van regens, in de winter het tot zijn nek ondergedompeld zijn en sliep hij [het hele jaar door] op de kale grond.

Zoals de grote wijzen nam de held de vijf verzakingen van de zomerhitte op [van de zon hierboven en van de vuren in de vier windrichtingen], de stortvloed van regens in het regenseizoen, het tot zijn nek onder het water zitten in de winter en het slapen op de kale grond. (Vedabase)

 

Tekst 7

Eenvoudig naar Heer Krishna verlangend verdroeg hij het om zonder woorden en zinnelijkheid te leven, niet zijn zaad te lozen en niet vrijuit te ademen, en daarmee hield hij van alle mogelijke praktijken er de beste verzaking op na.

Het verdragend om controle te krijgen over zijn woorden en zijn zinnen, niet zijn zaad te verliezen en zijn levensadem te kunnen volgen, verlangde hij eenvoudig naar Heer Krishna, van alle praktijken er aldus de beste verzaking op nahoudend. (Vedabase)

 

Tekst 8

Zonder onderbreking vasthoudend aan de Perfectie [van Krishna], ontdeed hij zich aldus geleidelijk van al het vuil en de verlangens van zijn werklast, zijn karma, en brak hij, terwijl hij met zijn adembeheersing volledig zijn denken en zinnen stillegde, met alles wat hem bond.

Zodoende geleidelijk aan, gedurig en met de volmaaktheid, ontdeed hij zich van alle vuil en de verlangens van zijn werklast, zijn karma, en met het beoefenen van zijn ademhaling volledig zijn denken en zinnen stil leggend, brak hij met alles wat hem bond. (Vedabase)

 

Tekst 9

[Aldus was hij,] de beste van alle levende wezens, met de yoga waarover de fortuinlijke Sanat-kumâra had gesproken met betrekking tot het uiteindelijke doel van het zich verhouden tot de ziel, van aanbidding voor de Hoogste Persoonlijkheid Gods.

Naar wat de fortuinlijke Sanat Kumâra had gezegd over het uiteindelijke doel van de yoga van het zich verhouden tot de ziel, was hij, als de beste van alle levende wezens, er zeker van van aanbidding te zijn voor de Allerhoogste Persoon. (Vedabase)

 

Tekst 10

Met hem als een toegewijde ondernemend op het pad der toegewijde dienst aan de Hoogste Persoonlijkheid, werd de Heer die [de oorsprong van] de Geest van het Absolute is, zijn exclusieve voorwerp van aanbidding.

Met geloof ondernemend op het pad der devotie van de toegewijde, raakte hij, altijd dienstbaar aan de Allerhoogste Heer, de oorsprong van de Geest van het Absolute, stevig verankerd zonder enige afwijking. (Vedabase)

 

Tekst 11

Hij die volmaakt oplettend was in de voortdurende heugenis van een zuiver transcendentale geest bereikte middels deze devotionele activiteiten gewijd aan de Allerhoogste Heer, de perfectie der wijsheid. Niet gehecht aan wat men dan ook zijn bezit zou kunnen noemen, raakte hij aldus bevrijd van twijfel en de materiële levensopvatting die de ziel verhult.

Door deze devotionele aktiviteiten jegens de Allerhoogste Heer in de voortdurende heugenis van de geest der zuivere goedheid, bracht hij volmaakt alert de spirituele kennis en het niet gehecht zijn aan bezitten in de praktijk en raakte hij aldus bevrijd van twijfel en het overdekt zijn van zijn eigen ziel. (Vedabase)


Tekst 12

Zonder verlangens en vast overtuigd van het uiteindelijke doel van de ziel, had hij gebroken met alle overige levensopvattingen en bovenzinnelijke kennis, [want] zolang  een beoefenaar van het yogasysteem zich in zijn verzaking niet wijdt aan de verhalen over de oudere broer van Gada, Krishna [Gada was een andere zoon van Vasudeva jonger dan Krishna], zal hij [zo begreep hij] niet vrij zijn van illusies.

Vrij van alle overige levensopvattingen, zonder verlangens en vast overtuigd van het uiteindelijke doel van de ziel, had hij dat alles opgegeven, ermee kappend met behulp van die kennis waarin voor een lange tijd een beoefenaar van het yogasysteem niet zonder illusies is zolang hij niet van de aantrekking is voor de verhalen over de oudere broer van Gada [d.w.z. Krishna, Gada was een andere zoon van Vasudeva jonger dan Krishna]. (Vedabase)


Tekst 13

Hij, de beste der helden die zijn geest fixeerde op de Superziel, gaf aldus na de nodige tijd grondig spiritueel gezuiverd zijn voertuig van de tijd op.

Als de beste der helden zijn denken zettend naar de Superziel gaf hij, door en door spiritueel gezuiverd, na de nodige tijd zijn voertuig van de tijd op. (Vedabase)

 

Tekst 14

Zijn anus blokkerend met zijn enkel stuwde hij zijn levensadem geleidelijk omhoog van de navel naar het hart en vandaar naar de keel om zich [vervolgens] tussen zijn wenkbrauwen te fixeren.

Zijn anus blokkerend met zijn enkel stuwde hij zijn levensadem geleidelijk van de navel naar het hart en de keel naar boven om zich tussen zijn wenkbrauwen te fixeren. (Vedabase)

 

Tekst 15

Aldus stap voor stap zijn levensadem vestigend in zijn hoofd, verenigde hij bevrijd van alle materiële verlangens zijn levensadem met het geheel van de [kosmische] adem, zijn lichaam met het geheel van de aarde en zijn innerlijk vuur met het vuur van de totaliteit [van het universum].

Zodoende, bevrijd van alle materiële verlangens, stap voor stap zijn vitaliteit nergens anders vestigend dan in het hoofd, verenigde hij zijn levensadem met het totaal ervan, zijn lichaam met het volle van de aarde en het vuur van binnen met dat van het geheel. (Vedabase)

  

Tekst 16

Na de verschillende lichaamsopeningen verenigd te hebben met de lucht en zijn sappen met het water en zo alles met zijn bron te hebben verenigd, [verenigde hij vervolgens de afdelingen] zoals ze waren verdeeld: de aarde verenigde hij met het water, het water met het vuur, het vuur met de lucht en de lucht met de hemel [vergelijk 2.5: 25-29].

De verschillende lichaamsopeningen samensmeltend met de lucht en zijn sappen met het water, was aldus naar gelang iedere afdeling, op die manier de aarde met het water, dat met het vuur, het vuur met de lucht en die lucht met de hemel verenigd [vergelijk 2-5: 25-29]. (Vedabase)

 

Tekst 17

Hij verenigde de geest met de zinnen en de zintuigen met hun voorwerpen en liet vervolgens de voorwerpen van de zinnen opgaan in de vijf elementen  waaruit ze waren voortgekomen. Daarna gaf hij het materiële ego terug aan de mahat-tattva, het geheel van de materiële energie.

Hij verenigde de geest met de zinnen, de zintuigen met hun voorwerpen en vandaar de voorwerpen samenpakkend met de vijf elementen, bracht hij het materiële ego naar buiten in de mahat-tattva, het totaal van de materiële energie. (Vedabase)

 

Tekst 18

Op weg naar Hem, het reservoir van alle goede eigenschappen, bracht hij zijn individualiteit en de levens die erbij hoorden in het Reservoir van Alle Vermogens en keerde hij, het levend wezen en de genieter, aldus als de meester der zinnen terug naar huis, terug naar zijn oorspronkelijke positie op basis van zijn inzicht in de spirituele kennis der zelfverwerkelijking en verzaking.

Naar Hem toe, het reservoir van alle goede eigenschappen, plaatste hij zijn individualiteit en de aanduidingen die erbij horen in het reservoir van alle vermogen en keerde hij aldus als de prabhu of meester, de beheerser der zinnen, het levend wezen en de genieter, terug naar huis bij machte van zijn eigen inzicht in die spirituele kennis der zelfverwerkelijking en verzaking. (Vedabase)
 
Tekst 19

De koningin genaamd Arci, zijn echtgenote, volgde hem te voet het bos in, ook al had ze, met haar tere gestel, het niet verdiend dat haar voeten zo met de aarde in aanraking kwamen.

De koningin genaamd Arci, zijn echtgenote, die dat met haar tere lichaam niet verdiend had, zette niettemin de aanraking van haar voeten naar de aarde hem in het woud volgend. (Vedabase)

 

Tekst 20

Alhoewel haar lichaam mager en dun zou worden had ze, uiterst vastbesloten in haar gelofte haar echtgenoot te dienen, er geen moeite mee te leven onder omstandigheden gelijk die van de grote heiligen en deed ze met plezier met hem mee, blij om met hem in contact te staan.

Alhoewel haar lichaam mager en dun zou worden zag ze, zeer vastbesloten in haar gelofte haar echtgenoot te dienen, er geen bezwaar in te leven onder omstandigheden gelijk die van de grote heiligen en deed ze met plezier met hem mee, blij in kontakt te staan. (Vedabase)

 

Tekst 21

Toen ze zag dat het lichaam van haar man die zo vol van genade was voor de wereld en voor haar, geen levensteken meer gaf, cremeerde de deugdzame vrouw na een tijdje gehuild te hebben, hem boven op de top van een heuvel.

Toen ze zag dat het lichaam van haar man, zo vol van genade voor de wereld en voor haar, geen levensteken meer gaf, cremeerde de kuise vrouw, na een beetje gehuild te hebben, hem boven op de top van een heuvel. (Vedabase)

 

Tekst 22

Na de begrafenisplechtigheden te hebben afgewikkeld nam ze een bad in de rivier en goot ze in aanbidding van de dertig miljoen halfgoden in de hemel water uit voor haar zo vrijzinnige echtgenoot. Toen drie keer om het vuur heenlopend ging ze denkend aan de voeten van haar echtgenoot zelf het vuur in.

Na de begrafenisplechtigheden afgewikkeld te hebben nam ze een bad in de rivier, water uitgietend in aanbidding van haar zo vrijzinnige echtgenoot die nu in de hemel was bij de dertig miljoen halfgoden. Toen drie keer het vuur omlopend, ging ze denkend aan de voeten van haar echtgenoot, erin binnen. (Vedabase)

  

Tekst 23

De genadige goden en hun echtgenotes die zagen hoe ze haar echtgenoot tot in de dood volgde, brachten bij duizenden tegelijk hun gebeden voor de kuise vrouw van de grote krijgsheer koning Prithu.

Dit sterven in navolging van de echtgenoot gade slaand, brachten de goddelijken en hun vrouwen bij duizenden hun gebeden aan de kuise vrouw van de grote krijgsheer koning Prithu. (Vedabase)

 

Tekst 24

Vanaf de top van de Mandaraheuvel bloemen uitstrooiend spraken ze bij die gelegenheid onder het weerklinken van hun muziekinstrumenten als volgt onder elkaar.

Bloemen uitstrooiend op de top van de Mandara Heuvel spraken ze daartoe, met de trillingen van de trommen der toewijding, onder elkaar als volgt. (Vedabase)

 

Tekst 25

De vrouwen zeiden: 'O hoe glorieus is deze echtgenote die net als de Godin voor de Heer van het Offer [Vishnu] met hart en ziel van aanbidding was voor haar echtgenoot, de koning aller koningen van de wereld.

De vrouwen zeiden: 'Helaas, wat is er gebeurd met deze zo glorieuze echtgenote, die met heel haar ziel van aanbidding was voor haar echtgenoot, de koning aller koningen der wereld, gelijk de Godin dat is jegens de Heer van het Offer [Vishnu]. (Vedabase)

 

Tekst 26

Zie toch hoe ze haar deugdzame echtgenoot, de zoon van Vena, volgt in zijn gang naar de hemel en hoe zij, Arci genaamd, ons aldus voorbijstreeft in haar moeilijk te volgen handelen.

Bezie enkel hoe ze feitelijk de zedige echtgenoot, de zoon van Vena, navolgt in zijn gang naar boven en hoe aldus zij, Arci genaamd, ons voorbijstreeft met de grootsheid van haar handelen. (Vedabase)

 

Tekst 27

Onder al degenen die slechts een kort moment te leven hebben in de menselijke wereld, is er voor zij die op het pad der bevrijding hun best doen voor het Koninkrijk Gods niets dat te moeilijk is om te bereiken.

Voor hen op het pad der bevrijding die hun best doen voor het Koninkrijk van God is er, van allen van hen die slechts voor een kort moment leven in de menselijke wereld, niets te moeilijk om te verwerven. (Vedabase)

 

Tekst 28

Hij die bij het bereiken van de menselijke levensvorm op het pad der bevrijding verwikkeld raakt in de grote moeilijkheden van alles wat men voor zijn zinsbevrediging doet in deze wereld, komt ingaand tegen zijn eigen ware zelf zonder twijfel [vanwege zijn illusies] bedrogen uit.'

Hij, die, bij het bereiken van de menselijke levensvorm, het pad der bevrijding, verwikkeld raakt in de grote moeilijkheden van al het handelen aangaande de zinsbevrediging in deze wereld, komt in afgunst op de waarheid zonder twijfel bedrogen uit.' (Vedabase)

 

Tekst 29

Maitreya zei: 'Terwijl ze aldus door de echtgenotes van de ingezetenen der hemel werd verheerlijkt, bereikte de vrouw de plaats waarnaar haar echtgenoot was vertrokken. Het was de allerhoogste positie der zelfgerealiseerden die de zoon van Vena onder de bescherming van de Onfeilbare had verworven.

Maitreya zei: 'Terwijl de vrouwen van de ingezetenen der hemel aldus vol lofprijzing waren, bereikte de vrouw de plaats waar haar echtgenoot naar toe was gegaan; het was de allerhoogste positie der zelfgerealiseerden die de zoon van Vena onder de bescherming van de Onfeilbare had verworven. (Vedabase)

  

Tekst 30

Aldus heb ik u het karakter van Prithu, de eerste der heren die zo hoog en almachtig was, beschreven als zijnde het beste vanwege de volledigheid van zijn kwaliteiten.

Aldus heb ik van hem, Prithu, de beste der heren, die zo hoog en almachtig was, aan u uitleg verschaft over zijn karakter als zijnde van alle kwaliteiten en het allerbeste. (Vedabase)

  

Tekst 31

Een ieder die met geloof en grote aandacht leest en uitleg verschaft of verneemt over die zo grote en godvruchtige persoon koning Prithu, zal reiken tot waar hij reikte.

Een ieder die met geloof en grote aandacht leest en uitleg verschaft of verneemt over die zo grote en godvruchtige persoon Koning Prithu, zal reiken tot waar hij reikte. (Vedabase)

  

Tekst 32

De brahmaan die het leest zal spiritueel schitteren, de edelman zal de koning van de wereld zijn, de handelaar zal de specialist op zijn gebied worden en de arbeider zal voor Hem het beste bereiken.

De brahmaan zal de macht van het spiritueel succes bereiken, de edelman zal de koning van de wereld zijn, de handelaar zal, naar het pad, de specialist op zijn gebied worden en de arbeider zal zich ontwikkelen tot een grote toegewijde. (Vedabase)

  

Tekst 33

Als iemand met groot respect hier drie keer naar luistert zal die persoon, of hij nu een man of een vrouw is, als hij kinderloos is worden gezegend met de beste kinderen en als hij berooid is de rijkste worden.

Als een man drie keer hiernaar luistert met groot respect zal hij, of hij nu een man of een vrouw is, als hij zonder kinderen is door de besten van hen omringd worden en als hij zonder een cent is de rijkste zijn. (Vedabase)

  

Tekst 34

Niet erkend zal hij roem verwerven en ongeletterd zal hij geleerd worden. Dit zo zegenrijke verhaal zal al het ongeluk van de mens verdrijven.

Niet erkend zal hij roem verwerven, ongeletterd zal hij geleerd worden; dit verhaal zo zegenrijk zal al het ongeluk van de mens verdrijven. (Vedabase)

 

Tekst 35

Zij die uitzien naar welvaart, een goede naam, een langer leven, een betere wereld [de hemel], het tenietdoen van de invloed van het Tijdperk van de Redetwist en uit zijn op de hogere zaak van de perfectie van de vier [burgerdeugden] der religie, de economie, het zinsgenoegen en de bevrijding, moeten met het grootste respect naar deze vertelling luisteren.

Door hen die uitzien naar welvaart, een goede naam, een langer leven, het succes van de hemel, het te niet doen van de invloed van het Tijdperk van de Redetwist en zij die uit zijn op de hogere zaak van de volledige volmaaktheid van de vier der religie, de economie, het genoegen van de zinnen en de bevrijding, moet deze vertelling met het grootste respect worden aangehoord. (Vedabase)

 

Tekst 36

De koning die hier naar luistert zal als hij op zijn strijdwagen campagne voert om de overwinning te behalen van andere koningen belastingen ontvangen zoals koning Prithu dat deed.

Aan die koning, op de strijdwagen erop uittrekkend zijn overwinning te behalen, die hiervan verneemt, zullen de andere koningen belastingen afdragen zoals men dat deed aan koning Prithu. (Vedabase)

 

Tekst 37

Als men vrij van alle overige betrokkenheid zuivere toegewijde dienst verricht voor de Allerhoogste Heer, moet men over het vrome karakter van de zoon van Vena vernemen, er anderen naar laten luisteren en er steeds over blijven lezen.

Bevrijd van alle materiële betrokkenheid, met het uitvoeren van onvermengde toegewijde dienst jegens de Allerhoogste Heer, moet men luisteren, er anderen naar doen luisteren en doorgaan met lezen over het vrome karakter van de zoon van Vena. (Vedabase)

 

Tekst 38

O zoon van Vicitravîrya [Vidura], ik legde u uit hoe men aldus betrokken in relatie tot deze uitzonderlijke tekst, tot de grootheid kan uitgroeien waarnaar men behoort te streven. 

O zoon van Vicitravîrya [Vidura], ik gaf uitleg over tot welke mate van grootheid men kan ontwaken en behoort vooruit te streven als men, in relatie tot het buitengewone van deze tekst, dit doet. (Vedabase)

 

Tekst 39

Hij die bevrijd in de omgang met de Allerhoogste Heer bij herhaling met de grootste eerbied verneemt over deze vertelling over Prithu en er ook verslag van doet, zal ten volle de gehechtheid realiseren aan Zijn voeten die de boot vormen voor [het oversteken van] de oceaan der onwetendheid.'

Hij die bij herhaling verneemt van deze vertelling over Prithu met de grootste eerbied en er ook verslag van doet bevrijd in de omgang jegens de Allerhoogste Heer - die persoon zal ten volle de gehechtheid realiseren aan Zijn voeten die de boot zijn voor de oceaan der onwetendheid. (Vedabase)

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
.

De afbeelding toont een yogi die mediteert om zijn lichaam te verlaten. Artiest onbekend.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties