regelbalk 

Canto 4

Bhajahû Re Mana

 


 

Hoofdstuk 16: Koning Prithu Geprezen

(1) Maitreya zei: 'Met het aanhoren van de nectargelijke woorden van de zich aldus uitlatende koning, waren de voordrachtskunstenaars ingenomen en dus prezen ze hem overeenkomstig de instructies van de wijzen: (2) 'Woorden schieten ons tekort om de heerlijkheden van u te beschrijven die als de belangrijkste godheid uit eigen genade bent nedergedaald. Hoewel u verscheen uit het lichaam van Vena, verbijstert uw glorie de geesten van de meest vooraanstaande sprekers. (3) Niettemin zullen we proberen om in overeenstemming met wat de wijzen ons gezegd hebben, de naam van Koning Prithu, [van u] die men roemt als een gedeeltelijke incarnatie van Heer Vishnu, in de aangenaamste bewoordingen te vervatten. Aangemoedigd in onze aandacht door de vrijzinnigheid en het prijzenswaardige van uw handelingen zullen we ons best doen uw roem te verkondigen. (4) Deze koning, de beschermer van de regulerende beginselen van de menselijke natuur, is ook de bestraffer van allen die tegen hen ingaan; als de beste verdediger van het geloof zal hij de hele wereld ertoe aanzetten plichtsgetrouw te volgen. (5) Hij is zonder twijfel de enige ware die in zichzelf al de gedaanten draagt van al de lokaal aanbeden beeltenissen. Op basis van die rechtzinnigheid zal een ieder hoog en laag na de nodige tijd [met hem] zijn aandeel genieten en het navenant goed gaan. (6) Al de schatten die hij vergaart zal deze koning mettertijd gelijkelijk verdelen over alle levende wezens, precies zoals de almachtige zonnegod zijn stralen verdeelt [over de aarde]. (7) Hij zal als de koning de plicht op zich nemen van moeder aarde om goed te zijn voor de verdrietigen en verdraagzaam te zijn jegens de mensen die over haar oppervlak lopen. (8) Met hetzelfde gemak als waarmee Indra regen verschaft als er een tekort aan water is en de levende wezens te lijden hebben, zal die hemelse man van God, deze belichaming van de Heer, de burgers in bescherming nemen. (9) De hele wereld zal gedijen op de blikken en heldere glimlach van zijn prachtige, maangelijke aangezicht vol genegenheid. (10) De tactieken van de koning onttrekken zich aan het zicht, zijn handelingen zijn vertrouwelijk en geheim, wat hij bereikt is verborgen en zijn schatkist kent geen bodem. Zijn ziel, als het enige reservoir van alle goede eigenschappen, zal verhuld zijn, net zoals dat is met [de positie van] Varuna, de koning van de zeeën. (11) Uit Vena geboren zoals vuur uit brandhout is hij moeilijk te benaderen en niet te verdragen [voor zijn vijanden]. Als men hem heeft benaderd, blijft hij op een afstand. Niemand is hem de baas. (12) Als de neutrale getuige overschouwt hij zowel vanbinnen als vanbuiten het reilen en zeilen van al de levende wezens, net [zo onafscheidelijk] als de levensadem is van al de belichaamde wezens. (13) Hij zal nooit iemand straffen die geen straf verdient, zelfs niet als het de zoon van zijn vijand betreft, niettemin zal hij met het volgen van de rechtschapen weg zijn eigen zoon bestraffen als die dat verdient. (14) Zoals de zonnegod die zijn licht overal laat schijnen, zal Prithu's invloedssfeer ongehinderd de machtigste blijven tot aan de berg Mânasa [het poolgebied] toe. (15) De hele wereld behaagd door zijn persoonlijk handelen zal hem daarom 'de Koning Aangenaam voor de Geest van de Burgerij' noemen. (16) Standvastig in zijn besluit en altijd waarheidsgetrouw is hij, ten gunste van het brahmaanse en de ouderen van dienst zijnd, degene die respectvol is en de zorgzame ouder voor de armen bij wie al de levende wezens hun beschutting zoeken. (17) Jegens andere vrouwen is hij net zo respectvol als voor zijn moeder, voor zijn eigen vrouw is hij als de andere helft van zijn lichaam, jegens de burgers is hij gelijk een liefdevolle vader en hij is als een dienaar jegens hen die het woord van God verkondigen. (18) Ieder belichaamd wezen is hem zo dierbaar als zijn eigen zelf, hij draagt bij tot de vreugde van zijn vrienden en hij onderhoudt intieme betrekkingen met hen die vrij zijn van gehechtheid. Deze koning vormt de harde hand voor de verdorvenen. (19) Hij die onmiskenbaar de onveranderlijke Allerhoogste Heer boven de drie werelden is, daalde neder als een gedeeltelijke [s'aktyâves'a-]expansie van de Superziel. Hij beschouwt [de valse zekerheid van vertrouwen stellen in] de veelvormigheid van de materie als iets zonder betekenis, want die notie berust op onwetendheid. (20) Vanaf het vroegste daglicht over de heuvels zal hij op unieke wijze heldhaftig de aarde beschermen als de Koning van de Wereld, de meester van al de goden van de mensen. Op zijn zegerijke wagen de boog hooghoudend zal hij vanaf het zuiden [naar het noorden] tot overal reiken zoals de zon dat doet door [ieder jaar] van het zuiden [naar het noorden] door de hemel te trekken. (21) De koningen zullen gegarandeerd van overal hem hun gaven offeren. Met de plaatselijk aanbeden beeltenissen zullen de echtgenotes van deze koningen hem zien als de Oorspronkelijke Koning die met het hooghouden van zijn [Zijn] reputatie het wapen van zijn werpschijf hanteert. (22) Hij zal de aarde in de gedaante van een koe melken, als een buitengewone koning en stamvader [de Prajâpati] zal hij voorzien in faciliteiten voor de bevolking en bij wijze van tijdverdrijf zal hij eenvoudigweg met de punt van zijn boog de bergen vereffenen door ze uiteen te rijten met het geschikt maken van de aarde [voor de landbouw], net zoals Indra, de koning van de hemel, dat deed [met het geselen van de bergen met zijn bliksemschicht]. (23) Als hij met het trillen van zijn hoornen boog, als een leeuw die zijn staart omhooghoudt, persoonlijk rondreist over de aarde, zal hij, onverslaanbaar in de strijd, alle oorlogszuchtigen overal tot de aftocht dwingen. (24) Op het moment dat deze koning een honderdtal as'vamedha [paard]offers heeft gebracht aan de bron van de rivier de Sarasvatî, zal zijn paard aldaar gedurende de laatste van de honderd offers worden weggestolen door Heer Indra. (25) Hij zal in de tuin van zijn paleis een treffen onder vier ogen hebben met de aanbiddelijke Sanat-kumâra en zal, in de toewijding van zijn aanbidding, de zuivere, transcendentale kennis bereiken waarmee men de geest van de Absolute Waarheid geniet. (26) Hij zal vernemen over de wijdverspreide reputatie van zijn ridderlijkheid als Prithu, de koning van de allerhoogste macht, vervat in vele woorden in de vorm van liederen en vertellingen. (27) Overal de overwinning behalend met niemand die hem de baas is zal hij, op eigen kracht, aan alle ellende van de burgerij een einde maken. Hij zal door de leiders van de godsbewusten en de goddelozen worden verheerlijkt als de grootste ziel en de heer van de wereld worden.'
 

 next                         

 
Derde herziene editie, geladen 2 oktober 2017.

 

 

 

Voorgaande Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

Maitreya zei: 'Met het aanhoren van de nectargelijke woorden van de zich aldus uitlatende koning, waren de voordrachtskunstenaars ingenomen en dus prezen ze hem overeenkomstig de instructies van de wijzen:
Maitreya zei: 'Met het aanhoren van de nectargelijke woorden van de aldus sprekende koning, waren de voordrachtskunstenaars ingenomen en dus prezen ze hem naar de instructies van de wijzen: (Vedabase)

 

Tekst 2

'Woorden schieten ons tekort om de heerlijkheden van u te beschrijven die als de belangrijkste godheid uit eigen genade bent nedergedaald. Hoewel u verscheen uit het lichaam van Vena, verbijstert uw glorie de geesten van de meest vooraanstaande sprekers.

'We zijn niet in staat ten volle de heerlijkheden van hem te beschrijven die als de belangrijkste godheid uit eigen genade nederdaalde. Hoewel hij verscheen uit het lichaam van Vena, verbijstert zijn glorie de geesten van de meest vooraanstaande sprekers. (Vedabase)

  

Tekst 3

Niettemin zullen we proberen om in overeenstemming met wat de wijzen ons gezegd hebben, de naam van Koning Prithu, [van u] die men roemt als een gedeeltelijke incarnatie van Heer Vishnu, in de aangenaamste bewoordingen te vervatten. Aangemoedigd in onze aandacht door de vrijzinnigheid en het prijzenswaardige van uw handelingen zullen we ons best doen uw roem te verkondigen.

Niettemin zullen we proberen, in overeenstemming met wat de wijzen ons gezegd hebben te doen, de naam van Koning Prithu, geroemd als een gedeeltelijke incarnatie van Heer Vishnu, in de zoetste bewoordingen te vervatten; aangemoedigd door de vrijzinnigheid en het prijzenswaardige van zijn handelingen, zullen we trachten het nieuws ervan te verspreiden. (Vedabase)

 

Tekst 4

Deze koning, de beschermer van de regulerende beginselen van de menselijke natuur, is ook de bestraffer van allen die tegen hen ingaan; als de beste verdediger van het geloof zal hij de hele wereld ertoe aanzetten plichtsgetrouw te volgen.

Deze koning, als de beste verdediger van het geloof, zal de hele wereld ertoe aanzetten plichtsgetrouw te volgen; behalve dat hij de beschermer van de principes van de menselijke natuur is, is hij ook de bestraffer van allen die tegen ze zijn. (Vedabase)

 

Tekst 5

Hij is zonder twijfel de enige ware die in zichzelf al de gedaanten draagt van al de lokaal aanbeden beeltenissen. Op basis van die rechtzinnigheid zal een ieder hoog en laag na de nodige tijd [met hem] zijn aandeel genieten en het navenant goed gaan.

Hij is zonder twijfel degene die alleen, in zichzelf, al de gedaanten van alle plaatselijke beeltenissen draagt en naar die rechtzinnigheid zal een ieder, zowel hoog als laag, na de nodige tijd zijn aandeel genieten en het goed gaan. (Vedabase)

 

Tekst 6

Al de schatten die hij vergaart zal deze koning mettertijd gelijkelijk verdelen over alle levende wezens, precies zoals de almachtige zonnegod zijn stralen verdeelt [over de aarde].

Al de schatten die hij vergaart, zal deze koning bijtijds gelijkelijk retourneren aan alle levende wezens, precies zoals de almachtige zonnegod dat doet in zijn stralen. (Vedabase)

 

Tekst 7

Hij zal als de koning de plicht op zich nemen van moeder aarde om goed te zijn voor de verdrietigen en verdraagzaam te zijn jegens de mensen die over haar oppervlak lopen.

Hij zal de plicht van de aarde op zich nemen altijd goed te zijn voor de verdrietigen en tolerant te zijn met de mensen die hem, de koning, met voeten treden. (Vedabase)

 

Tekst 8

Met hetzelfde gemak als waarmee Indra regen verschaft als er een tekort aan water is en de levende wezens te lijden hebben, zal die hemelse man van God, deze belichaming van de Heer, de burgers in bescherming nemen.

Met hetzelfde gemak als waarmee Indra regen verschaft als er een tekort aan is en de levende wezens te lijden hebben, zal die hemelse man van God, deze belichaming van de Heer, zeker de burgers in bescherming nemen. (Vedabase)

 

Tekst 9

De hele wereld zal gedijen op de blikken en heldere glimlach van zijn prachtige, maangelijke aangezicht vol genegenheid.

Door de blikken en heldere glimlach van zijn prachtige maangelijke aangezicht vol genegenheid zal de hele wereld beter af zijn. (Vedabase)

 

Tekst 10

De tactieken van de koning onttrekken zich aan het zicht, zijn handelingen zijn vertrouwelijk en geheim, wat hij bereikt is verborgen en zijn schatkist kent geen bodem. Zijn ziel, als het enige reservoir van alle goede eigenschappen, zal verhuld zijn, net zoals dat is met [de positie van] Varuna, de koning van de  zeeën.

De tactieken van de koning onttrekken zich aan het zicht, zijn handelingen zijn geheim, wat hij bereikt is verborgen, zijn schatkist kent geen bodem; zijn ziel, als het enige reservoir van alle goede eigenschappen zal bedekt zijn, zoals dat is met Varuna, de koning der zeeën. (Vedabase)

 

Tekst 11

Uit Vena geboren zoals vuur uit brandhout is hij moeilijk te benaderen en niet te verdragen [voor zijn vijanden]. Als men hem heeft benaderd, blijft hij op een afstand. Niemand is hem de baas.

Uit Vena geboren zoals vuur uit brandhout, is hij moeilijk te benaderen en [voor zijn vijanden] ondraaglijk; ookal heeft men hem benaderd, hij blijft op een afstand; er zal niemand zijn die hem de baas is.  (Vedabase)

 

Tekst 12

Als de neutrale getuige overschouwt hij zowel vanbinnen als vanbuiten het reilen en zeilen van al de levende wezens, net [zo onafscheidelijk] als de levensadem is van al de belichaamde wezens.

Zowel van binnen als van buiten bespiedt hij het reilen en zeilen van al de levende wezens, hen beziend als de neutrale getuige, precies zoals de in- en uitgaande lucht dat doet met de levenskracht van al de belichaamden. (Vedabase)

 

Tekst 13

Hij zal nooit iemand straffen die geen straf verdient, zelfs niet als het de zoon van zijn vijand betreft, niettemin zal hij met het volgen van de rechtschapen weg zijn eigen zoon bestraffen als die dat verdient.

Onwankelbaar op het pad der vroomheid, zal hij er niet over peinzen de zoon van zijn vijand te bestraffen als die niet moet worden bestraft, maar zijn eigen zoon zal hij evenzo goed bestraffen als die dat verdient.  (Vedabase)

 

Tekst 14

Zoals de zonnegod die zijn licht overal laat schijnen, zal Prithu's invloedssfeer ongehinderd de machtigste blijven tot aan de berg Mânasa [het poolgebied] toe.

Zoals de zonnegod die zijn licht overal laat schijnen, zal de lange arm van de invloed van Prithu onverminderd de meest machtige blijven tot aan de berg Mânasa [het poolgebied] toe. (Vedabase)

 

Tekst 15

De hele wereld behaagd door zijn persoonlijk handelen zal hem daarom 'de Koning Aangenaam voor de Geest van de Burgerij' noemen.

De hele wereld behaagd door zijn persoonlijk handelen zal hem daarom 'de Koning Aangenaam voor de Geest der Burgerij' noemen. (Vedabase)

  

Tekst 16

Standvastig in zijn besluit en altijd waarheidsgetrouw is hij, ten gunste van het brahmaanse en de ouderen van dienst zijnd, degene die respectvol is en de zorgzame ouder voor de armen bij wie al de levende wezens hun beschutting zoeken.

Standvastig in zijn besluit en altijd van de waarheid, ten gunste van het brahmaanse en de ouderen van dienst zijnd, is hij het die van respect is en bij wie al de levende wezens hun beschutting zoeken; de zorgzame ouder voor hen die te lijden hebben. (Vedabase)

 

Tekst 17

Jegens andere vrouwen is hij net zo respectvol als voor zijn moeder, voor zijn eigen vrouw is hij als de andere helft van zijn lichaam, jegens de burgers is hij gelijk een liefdevolle vader en hij is als een dienaar jegens hen die het woord van God verkondigen.

Jegens andere vrouwen is hij zo respectvol als voor zijn moeder, voor zijn eigen vrouw is hij als de andere helft van het lichaam, jegens de burgers is hij gelijk een liefdevolle vader en is hij een dienaar voor hen die in God geloven. (Vedabase)

 

Tekst 18

Ieder belichaamd wezen is hem zo dierbaar als zijn eigen zelf, hij draagt bij tot de vreugde van zijn vrienden en hij onderhoudt intieme betrekkingen met hen die vrij zijn van gehechtheid. Deze koning vormt de harde hand voor de verdorvenen.

Een ieder, belichaamd zoals hij, is hem dierbaar, hij draagt bij tot de vreugde van zijn vrienden, hij onderhoudt intieme betrekkingen met hen die vrij zijn van gehechtheid; deze koning vormt de harde hand voor de verdorvenen. (Vedabase)
 
Tekst 19

Hij die onmiskenbaar de onveranderlijke Allerhoogste Heer boven de drie werelden is, daalde neder als een gedeeltelijke [s'aktyâves'a-]expansie van de Superziel. Hij beschouwt [de valse zekerheid van vertrouwen stellen in] de veelvormigheid van de materie als iets zonder betekenis, want die notie berust op onwetendheid.

Hij die direct de onveranderlijke Allerhoogste Heer over de drie werelden is, daalde neder als een gedeeltelijke [s'aktyâves'a-]expansie van de Superziel; hij ziet de zekerheid van het vertrouwen stellen in de veelvormigheid van de materie als zijnde zonder betekenis, daar die zijn oorsprong vindt in de onwetendheid. (Vedabase)

 

Tekst 20

Vanaf het vroegste daglicht over de heuvels zal hij op unieke wijze heldhaftig de aarde beschermen als de Koning van de Wereld, de meester van al de goden van de mensen. Op zijn zegerijke wagen de boog hooghoudend zal hij vanaf het zuiden [naar het noorden] tot overal reiken zoals de zon dat doet door [ieder jaar] van het zuiden [naar het noorden] door de hemel te trekken.

Van het vroegste daglicht over de heuvels af aan, zal hij als de Koning van de Wereld, op unieke wijze heldhaftig, de aardbol beschermen als de meester van al de goden der mensen; vanaf zijn zegerijke wagen de boog hooghoudend, zal hij overal aanwezig zijn zoals de zon die langs het zuiden voorbij trekt. (Vedabase)

 

Tekst 21

De koningen zullen gegarandeerd van overal hem hun gaven offeren. Met de plaatselijk aanbeden beeltenissen zullen de echtgenotes van deze koningen hem zien als de Oorspronkelijke Koning die met het hooghouden van zijn [Zijn] reputatie het wapen van zijn werpschijf hanteert.

Voorzeker zullen de koningen van overal zich voor hem presenteren; met de lokale beeltenissen zullen de echtgenotes van deze koningen hem zien als de Oorspronkelijke Koning die het wapen van zijn schijf draagt met het hooghouden van zijn [Zijn] reputatie. (Vedabase)

 

Tekst 22

Hij zal de aarde in de gedaante van een koe melken, als een buitengewone koning en stamvader [de Prajâpati] zal hij voorzien in faciliteiten voor de bevolking en bij wijze van tijdverdrijf zal hij eenvoudigweg met de punt van zijn boog de bergen vereffenen door ze uiteen te rijten met het geschikt maken van de aarde [voor de landbouw], net zoals Indra, de koning van de hemel, dat deed [met het geselen van de bergen met zijn bliksemschicht].

Hij zal de aarde in de gedaante van een koe melken; als een buitengewone koning en stamvader [de prajâpati] zal hij voorzien in de faciliteiten voor het leven van de bevolking; en als tijdverdrijf zal hij eenvoudigweg door het scherpe van zijn boog de berg van regenwolken vereffenen, ze uiteendrijvend in het geschikt maken van de aarde gelijk Indra, de koning van de hemel. (Vedabase)

 

Tekst 23

Als hij met het trillen van zijn hoornen boog, als een leeuw die zijn staart omhooghoudt, persoonlijk rondreist over de aarde, zal hij, onverslaanbaar in de strijd, alle oorlogszuchtigen overal tot de aftocht dwingen.

Met het trillen van zijn hoornen boog, zal hij, als hij in eigen persoon over de aarde reist, onverslaanbaar in de strijd, dan alle oorlogszuchtigen dwingen onder te duiken, zijn staart omhoog houdend als een leeuw. (Vedabase)

 

Tekst 24

Op het moment dat deze koning een honderdtal as'vamedha [paard]offers heeft gebracht aan de bron van de rivier de Sarasvatî, zal zijn paard aldaar gedurende de laatste van de honderd offers worden weggestolen door Heer Indra.

Deze koning zal een honderdtal as'vamedha [paard-]offers brengen aan de bron van de rivier de Sarasvatî, alwaar zijn paard gedurende de laatste van de honderd offers zal worden gestolen door Heer Indra.  (Vedabase)

 

Tekst 25

Hij zal in de tuin van zijn paleis een treffen onder vier ogen hebben met de aanbiddelijke Sanat-kumâra en zal, in de toewijding van zijn aanbidding, de zuivere, transcendentale kennis bereiken waarmee men de geest van de Absolute Waarheid geniet.

Hij, in de tuin van zijn paleis, zal daar een treffen onder vier ogen hebben met de aanbiddelijke Sanat-kumâra en zal, in zijn aanbidding van toewijding zijnd, die smetteloze, transcendentale kennis bereiken waarmee de geest van de Absolute waarheid wordt genoten. (Vedabase)

 

Tekst 26

Hij zal vernemen over de wijdverspreide reputatie van zijn ridderlijkheid als Prithu, de koning van de allerhoogste macht, vervat in vele woorden in de vorm van liederen en vertellingen.

Van de roem van zijn ridderlijkheid aldus vervat in vele bewoordingen, zal hij over zichzelf in liederen en vertellingen vernemen als Prithu, de koning van de allerhoogste macht. (Vedabase)

 

Tekst 27

Overal de overwinning behalend met niemand die hem de baas is zal hij, op eigen kracht, aan alle ellende van de burgerij een einde maken. Hij zal door de leiders van de godsbewusten en de goddelozen worden verheerlijkt als de grootste ziel en de heer van de wereld worden.'

Overal de overwinning behalend met niemand die hem de baas is zal hij, bij de genade van zijn eigen vermogen, al de stekende doorns van het leven verwijderen; hij zal worden verheerlijkt, door de leiders van de godsbewusten en de goddelozen, als de grote ziel en zal de heer van de wereld worden.' (Vedabase)

 

  

 
 

 

 

Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
.

Het Hindoe vintage plaatje stelt Heer Vishnu en Lakshmî voor
als het goddelijk paar dat de wereld regeert.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd 

 

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties