Updates:

 

First edition / Eerste editie: 29-03-2001

04-14-2001:

ch.16: verse 5:

E: 'Pandhu' must be 'Pându'.

ch.16: verse 9:

'Less intelligent, having lost oneself being complacent with this outlook do the less favorable activities flourish and does ones work lead to the unfortunate of destroying the planet.' becomes: 'Less intelligent, having lost themselves being complacent with this outlook, do the less favorable activities flourish and does their work lead to the unfortunate of destroying the planet. '

ch.16: verse 13-15

E: 'who would there else but me; ' becomes: 'who would there be else but me;' .

ch.16: verse 18

'mocking Me as being situated in their own and in others' becomes: 'mocking Me as being situated in themselves and in others. '

ch. 1: verse 26:

E: 'certainly' becomes 'indeed'

D: 'zeker' wordt 'inderdaad'

05-10-2001

Ch2b: verse 49:

D & E: 'Dhanajana' must be 'Dhananjaya'

05-11-2001

ch 2a verse 2:

E: 'is never befitting' to you becomes 'does not befit you'

D: 'is nooit gepast voor jou' wordt 'past je niet'.

05-12-2001

ch 2a verse 11:

E: 'learned' becomes 'wise'.

D: 'geleerden' wordt 'wijzen'.

ch 2b verse 40:

E: 'of ' becomes 'from'.

ch 3 verse 8:

E: 'ever' must be 'never'

ch3 verse 14

E: 'while the rains become' must be 'while the watering becomes'

ch3 verse 11 & 19

E: 'achieve' to becomes 'achieve'.

05-29-2001:

ch4 verse 1

E: 'spoke' must be 'said'

ch4 verse 21

E: 'reactive' must be : 'the reactions of'.

D: 'reaktieve' moet zijn 'de terugslagen van'.

05-31-2001:

ch4 28

E: 'in the studying the Veda's also' becomes 'in the also studying of the Veda's'

06-01-2001:

ch4 29

E: 'by [mere] following the inward and outward breath ' becomes: 'by [merely] following the inward and outward going air'

 E: 'the outgoing air into itself ' becomes 'the inhaled air into itself'

06-08-2001:

ch5 8-9

E: 'closing his senses' becomes 'closing his eyes'

N: 'sluiten van zijn zinnen' wordt: sluiten van zijn ogen'

06-26-2001:

Ch 8 verse 11

E: 'the practice of' must be  'exercising'

D: 'in het praktizeren' moet zijn 'met het beoefenen van'

07-05-2001:

Ch 8 verse 27

E: 'united' must be 'unified'

07-08-2001:

Ch 8 verse 10

E: 'life's' becomes 'life'

Ch 8 verse 11:

E: 'unto' becomes 'to'

07-11-2001:

Ch 8 verses 5 and 28

E: 'achieve to' became 'achieve'

Ch 8 verses 10 and 13

E: 'achieves to' became 'achieves'

07-15-2001:

Ch 8 verse 7 and 15

E: 'attain to' becomes 'attain'

07-17-2001:

Ch 9 verse 3

E: 'attain to' becomes 'attain'

Ch 9 verse 28

E: 'attain to' becomes 'attain'

Ch 9 verse 31

E: 'attain to' becomes 'attain'

Ch 9 verse 32

E: 'particularly' becomes 'particular'

08-01-2001:

Ch 11 verse 28

E: 'enter fiery into the mouths fiery' becomes 'enter into the mouths fiery'

D: 'volvuur je monden binnen' wordt: 'je monden vol vuur binnen'

08-02-2001:

Ch 12 verse 10

E: 'achieve to' becomes 'achieve'

08-03-2001:

Ch 13 verse 13

E: 'I will now explain that which is to be known, knowing which one tastes the nectar of the beginningless spiritual realm which is subordinate to Me and is said to be neither the true nor the untrue.' has changed into: 'I will now explain that which is to be known and is subordinate to Me and of which is said that it is neither the true nor the untrue; knowing it one will taste the nectar of the beginningless spiritual realm. '

D: 'Ik zal nu dat wat er te weten valt uitleggen en bekend ermee verkrijgt men de smaak van de nektar van het spirituele bereik zonder begin en aan Mij ondergeschikt is en waarvan men zegt dat ze noch het ware noch het onware is.' is veranderd in: 'Ik zal nu dat wat er te weten valt en aan Mij ondergeschikt is en waarvan men zegt dat ze noch het ware noch het onware is uitleggen en bekend ermee verkrijgt men de smaak van de nektar van het spirituele bereik zonder begin.'

08-03-2001:

Ch 13 verse 19

E: 'attain to' became 'attain'

Ch 13 verse 19

E: 'Truth' to be left out

Ch 13 verse 28

E: one 'who' too much

Ch 13 verse 29

E: 'loose' must be 'lose'

08-15-2001:

Ch 14 verse 14

E: 'attain to' became 'attain'

08-24-2001:

Ch 15 verse 8

E: 'away' became 'along'

08-26-2001:

Ch 15 verse 5

E: 'attains to' became 'attains'

08-28-2001:

Ch 16 verse 23

E: 'attain to' became 'attain'

09-07-2001

Ch 18 verse 65

E: 'Thinking of Me become My devotee, offering your obeisances unto Me become My worshipper; for sure you will come to Me in truth - this I promise you as You are dear to Me.' became: 'Thinking of Me becoming My devotee, offering your obeisances unto Me becoming My worshipper, for sure you will come to Me in truth - this I promise you as You are dear to Me.'

D: 'Wordt, aan Mij denkend, Mijn toegewijde, biedt Mij je eerbetuigingen en wordt iemand die Mij aanbidt; voorzeker zal je in waarheid tot Mij komen - dit beloof ik je, daar je Mij dierbaar bent. ' wordt: 'Aan Mij denkend, je als Mijn toegewijde ontwikkelend, je Mij je eerbetuigingen biedend iemand wordend die Mij aanbidt, zal je voorzeker in waarheid tot Mij komen - dit beloof ik je, daar je Mij dierbaar bent.'

09-08-2001:

Ch 18 verse 65

E; 'and also regulating oneself in giving up the observance of things as sounds and refraining from passion and a negative attitude; ' became: D: 'and also regulating oneself with things as sounds,giving up on the obects of the senses and refraining from passion and a negative attitude; '

D:'als eveneens zichzelf gereguleerd hebbend in het opgeven van acht te slaan op dingen als geluiden en afziend van hartstocht en een negatieve houding' ' moet zijn: 'als eveneens zichzelf geregulerend met zaken als geluid, de zinobjecten opgevend en afziend van hartstocht en een negatieve houding'.

09-18-2001:

Ch 2a-64 & 71

E: 'attain to' became 'attain'

09-22-2001:

Hoofdstuk 1: 11

D: 'op hun beurt': wordt 'stuk voor stuk'

09-29-2001:

Hoofdstuk 2a: 22

D: 'ze' wordt 'hij'

Hoofdstuk 2a: 23

D: 'verdronken' wordt 'verdrinken'

Hoofdstuk 2a: 12

D: 'werkelijk nooit' werd 'in werkelijkheid niet'

Hoofdstuk 2b: 49

D: 'het resultaat' werd 'de opbrengst'

Hoofdstuk 2b: 72

D: 'aan het einde van het leven' werd: 'pas aan het einde van het leven'

 09-10-2001:

Hoofdstuk 3: 31

D: 'geregeld' werd 'gereguleerd'

Hoofdstuk 3: 39

 D: 'als vuur' werd 'als een vuur'

 09-12-2001:

Hoofdstuk 4: 1

 D: 'zijn beurt' werd 'u op zijn beurt

Hoofdstuk 4: 7

E: 'chaos' became 'injustice'

D: 'chaos' werd 'onrecht'

Hoofdstuk 4: 12

D: 'dat in de wereldse samenleving door die vruchtdragende aktiviteiten snel tot succes leiden' werd: 'zal in de wereldse samenleving die baatzucht snel succes hebben.'

10-19-2001:

Hoofdstuk 6: 12

D: 'een niet te laag' moet zijn: 'niet te laag'

Hoofdstuk 6: 20-23

D: 'men ook toevalt' werd; 'je ook toevalt'

10-28-2001:

Hoofdstuk 7: 4

D: 'dus' werd; 'aldus'

D: 'Hij is degene die alles weet, de oudste is, de beheerser is, kleiner is dan het atoom en altijd overal aan denkt; Hij is de ondoorgrondelijke handhaver wiens gedaante stralend is als de zon en degene die verheven is boven alle duisternis.' werd: 'Hij is degene die alles weet, is de oudste, is de beheerser, is kleiner dan het atoom en denkt altijd overal aan; Hij is de ondoorgrondelijke handhaver wiens gedaante stralend is als de zon en degene die verheven is boven alle duisternis.'

Hoofdstuk 9: 5

D: 'alle schepping [als zodanig] in' werd: 'alles van de schepping in'

11-17-2001

Hoofdstuk 11: 4

D: 'hij' werd: 'het'

Hoofdstuk 11: 28

'het' wordt 'de'

12-07-2001

Hoofdstuk 12: 12

'Beter dan het [enkel] praktizeren is de kennis en beter dan [enkel] de kennis wordt de meditatie verondersteld te zijn.' werd: 'Beter dan het [enkel] praktizeren is de kennis en als beter dan [enkel] de kennis wordt de meditatie beschouwd.

12-16-2001

Hoofdstuk 18a: 43

D: 'Moed, kracht, vastberadenheid, vindingrijk in oppositie en niet op de vlucht slaan, vrijgevig zijn en de leiding nemen is de bezigheid die ontspruit aan de aard van de ksatriya. 'werd: ' Moedig, krachtig, vastberaden, vindingrijk in oppositie en niet op de vlucht slaand, vrijgevig zijnd en de leiding nemend is de bezigheid die ontspruit aan de aard van de ksatriya.'  

12-21-2001

Chapter 4: 9, 10 & 24

E: 'attain to' became 'attain' in all the three verses.

12-21-2001

Chapter 6: 37

E: 'to which the one achieves' became: 'achieved by the one'

01-12-2002

Hoofdstuk 2a: 21:

D: 'onveranderlijk' werd: 'niet aan verandering onderhevig'

 07-09-2002

Hoofdstuk 11: 32:

E: 'The Supreme Lord said: "Time I am, the great destroyer of the worlds; even without you will all the people here, all the fighters who took positions on opposite sides, be engaged in destroying.' became: 'Time I am the great destroyer of the worlds engaged here in destroying all people, exept for you [brothers] only, will all the soldiers who are situated on both sides, find their end.'

D: 'De Allerhoogste Heer zei: 'De Tijd ben Ik, de grote vernietiger van de werelden, zelfs zonder jou zullen al de mensen hier, al de strijders die zich tegenover elkaar opstelden, bezig zijn met vernietiging.' werd: 'De Allerhoogste Heer zei: "De Tijd ben Ik, de grote vernietiger der werelden hier bezig met de vernietiging van alle mensen, behalve jullie [broeders] alleen, zullen alle soldaten die aan beide zijden staan opgesteld, hun einde vinden.'

 07-13-2002

Hoofdstuk 2b: 66

D: 'hoe kan iemand die zo ongelukkig is die vrede missend gelukkig zijn? ' werd: 'hoe kan iemand die vrede missend van zulk een onvrede nu gelukkig zijn?'

 09-01-2002

Chapter 10: verse 23 in Audio:

The pronunciation of the word Vasu has been adapted.

02-02-2002

Chapters 3.11 and 10.9:

'oneother' was changed into 'one another'

 03-09-2003

Chapter 17 verse 7:

E: one other became one another

05-03-2003

Glossary: G.html: Guru

- In two kinds: sisya and diksa guru's: respectively initiation and instruction guru's.' had to be: '- In two kinds: diksa and sisya guru's: respectively initiation and instruction guru's.'

- In twee soorten: sisya en diksa goeroes: resp. initiatie en instructie goeroe's.' moest zijn: '- In twee soorten: diksa en sisya goeroes: resp. initiatie en instructie goeroe's.'

05-09-2003

D: De correctie van 07-09-2002 voor hoofdstuk 11 vers 32, 'De Allerhoogste Heer zei: 'De Tijd ben Ik, de grote vernietiger van de werelden, zelfs zonder jou zullen al de mensen hier, al de strijders die zich tegenover elkaar opstelden, bezig zijn met vernietiging.' werd: 'De Allerhoogste Heer zei: "De Tijd ben Ik, de grote vernietiger der werelden hier bezig met de vernietiging van alle mensen, behalve jullie [broeders] alleen, zullen alle soldaten die aan beide zijden staan opgesteld, hun einde vinden.', was slechts gedeeltelijk doorgevoerd: moest ook nog in de lopende tekst en de download gebeuren.

05-19-2003  

Glossary: under purusha-avatâra's:

E: 'V i s h n u was the first incarnation of the original person who is called p u r u s h a, B r a h m â the second and S h i v a the third. ' must be replaced with: 'These are the primary expansions of Lord Vishnu: Kâranodakasâyî Vishnu (Mâhâ-Vishnu) lies within the Causal Ocean and breathes our innumerable univeses; Garbhodakasâyî Vishnu enters each universe and creates diversity; Ksîrodakasâyî Vishnu (the Supersoul) enters into the heart of every created being and into every atom.'  

D: van 'Vishnu t/m Shiva de derde' moet zijn: 'Het zijn de primaire expansies van Heer Vishnu: Kâranodakasâyî Vishnu (Mâhâ-Vishnu) ligt in de Oceaan der Oorzaken en ademt de talloze universa uit; Garbhodakasâyî Vishnu gaat ieder universum binnen en schept verscheidenheid; Ksîrodakasâyî Vishnu (de Superziel) gaat het hart binnen van ieder geschapen wezen en ieder atoom.'

05-24-2003  

Glossary: under maruts:

E: 'Kardama' must be 'Kasyapa'

D: dito

 1: 40, 9: 32, 10: 43

'woman' must be 'women'

05-24-2003

In the glossary: under Angirâ:

E: The reference to him as Brhaspati must be replaced by 'one of the seven great sages [see 8.13] directly born from L o r d B r a h m â.'.

N: dito

06-24-2003  

9:5

D: 'eveneens niet in hen bevindend' werd: 'eveneens niet [volledig] in hen bevindend'

E: 'are in Me and I am not in them' became: 'are in Me and I am not [completely] in them'

9: 29

E: 'certainly am in them' became 'certainly am [partially] in them'.

D: 'Ik ben zeker in hen.' werd: 'Ik ben zeker [gedeeltelijk] in hen.'

16: 18

'Mij als Me bevindend in henzelf en in anderen' werd: 'van Mij als Me [volledig] bevindend in henzelf en in anderen.'

'mocking Me as being situated in themselves and in others' became: 'mocking Me as being [completely] situated in themselves and in others'

07-05-2003

Glossary under V:

Visnupâda :'De Behouder van de Voeten', werd 'Vishnu Zijn voeten'

Visnupâda :'The maintainer of the feet ', became 'Vishnu His feet'

07-11-2003

Glossary under P and under Sh:

Under Purâna and Srîmad Bhâgavatam:

(and the last) is skipped.

Onder Purâna em Srîmad Bhâgavatam

(en de laatste) kwam te vervallen.

 07-28-2003

12: 16

'alternatives' became 'alternatives [neutral]'

'alternatieven' werd: 'alternatieven [neutraal is]'

Toegevoegd aan De Zingende Filosoof einde allinea 2.11 voor 'je kan niet zeggen': [zie ook B.G. 4: 13-23 waarin Krishna stelt dat Hij, behalve te kennen als degene die doelgericht ingrijpt - zie B.G. 3: 23 & 24 en 4: 7 -, ook te kennen is als degene die niet handelt]

Verder is Purâna voor 'of vertelling' vervangen door itihâsa begin van 1.3 De Zingende Filosoof

10-29-2004

16: 18

'fell into mocking Me as being [completely]'became: 'fell into mocking Me being'

'jaloers in het bespotten van Mij als Me [volledig] bevindend' werd 'jaloers in het bespotten van Mij Me bevindend'

4 July 2005

General overhaul of many spelling adaptations.

 

 

 

E-book-converteerbare html-download
van de Bhagavad Gîtâ van Orde
(204K)

 Stamboom van de Kuru-dynastie

Muziekpagina's met Vaishnava-liederen van de Acârya's

Lees een studie over de filosofie en muziek
van de Caitanya-vaishnava's genaamd:

"Krishna en de Zingende Filosoof"

Lees meer van en over Krishna in het

Srîmad Bhâgavatam;
"
Het verhaal van de Fortuinlijke"

  

Doorzoek de 'Bhagavad Gita van Orde'
en het commentaar erbij:
'
Krishna en de Zingende Filosoof'
 
      
  Site doorzoeken zoeken op het Web

N.B.: Sanskriet zoektermen met s p a t i e s geven zoekresulaten in het Nederlands!
 

 

 

FRONTPAGINA | INLEIDING| ENGLISH VERSION

 
 

 

 

 

Produktie en copyright van deze vertaling: Anand Aadhar Prabhu
die ook een commentaar schreef op de eerste vier hoofdstukken.
genaamd
Krishna, en de Zingende Filosoof;
een studie naar de muziek en kultuur van de Caitanya -Vaishnava's

De oorspronkelijke teksten, woord voor woord vertalingen
en vertaling is van Swamî Prabhupâda en
©1989, van de Bhaktivedanta Book Trust

Van deze tekst bestaat een versie met commentaar op: Sastra

 

 

 

check