regelbalk 

  

Canto 10

Mahāmantra 4

 
 

Hoofdstuk 23: De Echtgenotes van de Brahmanen Gezegend

(1) De gopa's zeiden: 'Rāma, o Rāma, o machtig-gearmde, o Krishna, vernietiger van de kwaadwilligen, we hebben last van honger, doe er alsJeblieft iets aan.'

(2) S'rī S'uka zei: 'Krishna koesterde de wens om een aantal brahmanenvrouwen die Hem toegewijd waren tevreden te stellen. Nadat Hij door de gopa's aldus op de hoogte was gesteld zei de Allerhoogste Heer, de zoon van Devakī, het volgende: (3) 'Ga alsjeblieft naar het offerperk van de brahmanen die, met het oog op een plaatsje in de hemel, in overeenstemming met de Vedische voorschriften momenteel bezig zijn met het uitvoeren van een offerplechtigheid genaamd Āngirasa. (4) Als jullie daarnaartoe gaan, vraag dan, beste gopa's, om wat voedsel en zeg ze dat jullie zijn gestuurd door Bhagavān [Balarāma], mijn oudere broer, en door Mij.'

(5) Met deze opdracht van de Allerhoogste Heer daarnaartoe gegaan, vroegen ze wat hen gezegd was. Hun verzoek doend met gevouwen handen, wierpen ze zich als een stok plat op de grond voor de brahmanen: (6) 'O aardse goden, we wensen u het beste toe. Luister alstublieft. Weet dat wij, koeherdersjongens, door Rāma werden gestuurd en hier kwamen met een opdracht van Krishna. (7) Rāma en Acyuta weiden Hun koeien niet ver van hier, en vragen, door de honger geplaagd, u om Hen van wat voedsel te voorzien, o tweemaal geborenen. Dus, als u van geloof bent, doe dan een schenking, o fijnste kenners van de religie. (8) Van het begin van een offerande tot aan het eind van het offeren van het dier, o waarheidlievende zielen, is het, behalve wanneer er sprake is van een [Sautrāmani-]offer voor Indra [*], zelfs niet voor een ingewijde een overtreding om van voedsel te genieten [of het uit te delen].'(9) Aldus op de hoogte van het verzoek van de Allerhoogste Heer, sloegen ze er niettemin geen acht op. In het oppervlakkig najagen van hun rituele bezigheden dachten ze, omdat ze ouder waren, heel kinderachtig dat ze het beter wisten. (10-11) Hoewel de plaats en tijd, de gebruikte artikelen, de lofzangen, de rituelen, de priesters en het vuur, de halfgoden, de uitvoerder van de offerplechtigheid, het geofferde en het dharmische resultaat ervan allen deel uitmaken van de rechtstreeks zichtbare werkelijkheid van Zijn Absolute Waarheid, van Hem, de Allerhoogste Heer Voorbij de Zinnen, beschouwden ze Hem in hun geleende intelligentie laatdunkend als een gewoon iemand. (12) Nog niet eens een ja of nee van hen te horen krijgend, keerden de gopa's, o bestraffer van de vijand, ontmoedigd terug om Krishna en Rāma erover te informeren. (13) Toen Ze dat hoorden moest de Allerhoogste Heer, de Heerser over het Universum, lachen en richtte Hij zich wederom tot de koeherdersjongens om hen te laten zien hoe het er aan toe gaat in de wereld: (14) 'Vertel hun echtgenotes dat Ik ben gearriveerd samen met Sankarshana. Zij zullen jullie al het nodige voedsel geven, want zij, met hun intelligentie steeds in Mij verkerend, zijn vol van liefde voor Mij.'

(15) Toen ze daarop naar het huis van de echtgenotes gingen, zagen ze ze daar bijeen zitten, fraai met sieraden omhangen. De gopa's verbogen zich voor de kuise vrouwen van de tweemaal geborenen en zeiden nederig: (16) 'Onze eerbetuigingen, o echtgenotes van de brahmanen, luister alstublieft naar onze woorden: niet ver van hier trekken we rond met Krishna, die ons hier naartoe gestuurd heeft. (17) Met de gopa's en met Rāma de koeien hoedend, heeft Hij een lange weg achter de rug. Hij en Zijn metgezellen hebben honger en zouden wat voedsel moeten krijgen.'

(18) Toen ze hoorden dat Krishna in de buurt was die zij, met hun geesten bekoord door de verhalen over Hem, altijd al graag hadden willen zien, gaf dat een hoop opwinding. (19) Als rivieren die naar de oceaan stromen werden de vier soorten voedsel [kauwbaar, zuigbaar, likbaar en drinkbaar] in de vorm van allerlei smakelijke gerechten bijeen gebracht en in potten en pannen naar Hem vervoerd van wie ze allen hielden. (20-21) Ondanks dat hun echtgenoten, broers, zoons en andere verwanten hen probeerden tegen te houden, begaven zij, die al zo lang over Hem gehoord en naar Hem verlangd hadden, zich naar de Allerhoogste Heer Geprezen in de Geschriften. De dames troffen Hem, samen met de gopa's en Zijn oudere broer rondtrekkend, aan in een stukje bos nabij de Yamunā dat volstond met bloeiende as'oka's. (22) Met Zijn donkere huidskleur, goudkleurige kledingstuk en slinger van woudbloemen, met Zijn pauwenveer, kleurige steentjes en bloesemtakken, was Hij aangekleed als een danser op een podium. Zijn hand rustte op de schouder van een vriend en met de andere hand zwaaide Hij met een lotus. Zijn lotusgezicht glimlachte, Zijn haar viel langs Zijn gezicht en Hij had lelies achter Zijn oren. (23) Na herhaaldelijk gehoord te hebben over de heerlijkheden van hun teerbeminde [Krishna], het sieraad voor hun oren waarin hun geesten waren verzonken, omhelsden ze Hem die nu binnen hun gezichtsveld was gekomen, voor een lange tijd [in hun harten] en gaven ze hun innerlijke smart op, o vorst van de mensen, die het resultaat was van hun zich identificeren met hun lichamen. (24) Met begrip voor de staat van deze vrouwen die uit verlangen naar Hem alle materiėle verlangens hadden opgegeven, richtte Hij, die ieders standpunt kent, met een glimlach op Zijn gezicht het woord tot hen. (25) 'Ik heet jullie allen van harte welkom, neem alsjeblieft plaats. Wat kan Ik voor jullie betekenen? Wat goed van jullie om hiernaartoe te komen om Mij te zien! (26) Mensen van onderscheid die zich heel goed bewust zijn van wat goed voor hen is, houden hun aandacht rechtstreeks op Mij gericht, hun meest geliefde Zelf. In dat geval zijn ze voortdurend van toegewijde dienst, een dienst die is zoals die moet zijn als die zonder enig nevenmotief wordt geleverd. (27) [Wie of] wat anders zou er aantrekkelijker zijn dan dit Zelf, in verbinding waarmee je levenskracht, intelligentie, geest, verwanten, lichaam, echtgenote, kinderen, weelde, etc., je zo dierbaar werden? (28) Begeef jullie daarom naar het offerperk zodat jullie echtgenoten, als brahmaanse huishouders, samen met jullie hun offerplechtigheden kunnen voltooien.'

(29) De vrouwen antwoordden: 'Praat niet zo hardvochtig tegen ons, o Almachtige, wees trouw aan Uw [schriftuurlijke] belofte dat je met het bereikt hebben van de basis van Uw lotusvoeten en het hebben afgezien van alle relaties, je op je haar de tulsī-slinger mag dragen die door Uw voeten werd vrijgegeven. (30) Onze echtgenoten, vaders, zoons en broers, andere verwanten en vrienden, zullen ons niet aanvaarden! En hoe zouden andere mensen reageren? Wilt U daarom dat alstUblieft ons gunnen, wiens lichamen zijn neergevallen aan Uw voeten en voor wie er geen andere bestemming bestaat, o Bestraffer van de Vijanden?'(31) De Allerhoogste Heer zei: 'Jullie echtgenoten zullen niet kwaad zijn van jaloezie noch zullen jullie vaders, broers, zoons of andere mensen dat zijn. Zelfs de halfgoden zullen, op Mijn woord, jullie gunstig gezind zijn. (32) Fysieke omgang maakt de mensen in de wereld niet meer tevreden of liefdevoller. Als jullie [in plaats daarvan] je geesten op Mij fixeren, zullen jullie snel bij Me zijn. (33) Luisterend, samenkomend [voor de beeltenis of voor omgang met de toegewijden], mediterend op en zingend over Mij, zijn jullie van liefde voor Mij, niet zozeer door fysiek in Mijn nabijheid te verkeren. Keer daarom terug naar huis.'

(34) S'rī S'uka zei: 'Nadat dit tegen de echtgenotes van de brahmanen was gezegd, gingen ze terug naar de plaats van het offer. Daar aangekomen wezen hun mannen hen niet terecht en rondden ze samen met hen de plechtigheid af. (35) Een van hen was met geweld tegengehouden door haar echtgenoot. Toen ze van de anderen vernam over de Allerhoogste Heer, omhelsde ze Hem in haar hart en gaf ze het materiėle lichaam op dat de bron vormt van de karmische gebondenheid. (36) De Allerhoogste Heer, die ook wel bekend staat als Govinda, gaf de gopa's te eten met de vier soorten voedsel [die de vrouwen brachten], waarna ook Hij, de Almachtige, deelnam aan de maaltijd. (37) En zo genoot Hij er in Zijn wederwaardigheden van om, met Zijn bovenzinnelijke verschijning, de menselijke manier van doen te imiteren en de koeien, de gopa's en de gopī's te behagen met Zijn schoonheid, woorden en daden. (38) De brahmanen kwamen nadien weer tot zichzelf en hadden er veel spijt van in overtreding te zijn geweest met hun arrogantie over het nederige verzoek van de Heren van het universum die waren verschenen als menselijke wezens. (39) Toen ze zagen hoezeer de toewijding voor Krishna als de Hoogste Persoonlijkheid bij hun echtgenotes een hoge vlucht had genomen, een toewijding die bij hen totaal ontbrak, veroordeelden ze zichzelf, verzuchtend: (40) 'Vervloekt zijn we met onze drie geboorten [biologisch, brahmaans en ritueel], onze geloften, onze uitgebreide geestelijke kennis, onze afstamming en onze deskundigheid in de rituelen, als we de Heer Voorbij de Zinnen vijandig gezind zijn. (41) Māyā, het begoochelend vermogen van de Allerhoogste Heer dat zelfs de grootste yogi's misleidt, is er de oorzaak van dat wij, de tweemaal geborenen, de geestelijk leraren van de samenleving, verbijsterd waren over ons werkelijke belang. (42) Zie toch eens die onbegrensde toewijding van de vrouwen voor Krishna, de geestelijk leraar van het ganse universum, een toewijding die zelfs de banden met de dood van [hun gehechtheid aan] het familieleven wist te doorbreken. (43-44) Nimmer ondergingen ze zuiveringsriten ter wedergeboorte, ze woonden niet bij de goeroe en hielden zich niet bezig met verzakingen, noch waren ze van filosofisch onderzoek naar de ware aard van het zelf of van enige bijzondere reinheid of vroom handelen. Niettemin zijn ze, in tegenstelling tot ons die vol zijn van die zuivering, stevig verankerd in hun toegewijde dienst aan Krishna, de Heer Geprezen in de Verzen en de Meester van alle Meesters van de Yoga. (45) Och, hoezeer heeft Hij niet, middels de woorden van de koeherdersjongens, ons herinnerd aan de uiteindelijke bestemming van alle transcendentalisten, heeft Hij ons niet geholpen die, in onze verbijstering over onze huishoudelijke belangen, inderdaad onachtzaam waren! (46) Waarom anders zou Hij, de Meester van Bevrijding en van alle andere zegeningen, die voldaan is in ieder opzicht, van deze vermomming zijn [in de gedaante van een gopa] met ons die onder Zijn gezag vallen? (47) De Godin van het Geluk ziet af van anderen en aanbidt zonder ophouden alleen maar Hem, in de hoop Zijn lotusvoeten te mogen aanraken en een einde te maken aan de fouten [van trots en wispelturigheid] in haar eigen wezen. Zijn verzoek [om voedsel] doet werkelijk iedereen versteld staan. (48-49) Hij vormt de tijd en plaats, de gebruikte artikelen, de hymnen, de rituelen, de priesters en het vuur, de leidende godsbewusten, de uitvoerder van het offer, de plechtigheid en het dharmische resultaat [zie vers 10-11]. Hij, de Allerhoogste Heer Vishnu, de Meester van alle Yogameesters, heeft rechtstreeks zichtbaar voor ons Zijn geboorte genomen onder de Yadu's, maar ondanks dat we hierover vernamen slaagden wij er dwaas genoeg niet in dat te begrijpen. (50) De Allerhoogste Heer Krishna, die van een onmetelijke intelligentie is en door wiens begoochelend vermogen wij met verbijsterde geesten ronddolen op de wegen van het baatzuchtig handelen, bieden we onze eerbetuigingen. (51) Hij, onze Oorspronkelijke Heer en Hoogste Persoonlijkheid van God wiens invloed we niet kunnen doorgronden omdat onze geesten verbijsterd zijn door Zijn māyā, moet ons onze overtreding maar vergeven.'

(52) Aldus nadenkend over hun overtreding van het minachten van Krishna, wilden ze Hem gaan opzoeken, maar uit angst om Kamsa['s aandacht te trekken], gingen ze niet naar Vraja.'
 

next           

 
 

Derde herziene editie, geladen 12 september, 2020

 

 

 

 

 

Voorgaande Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

De gopa's zeiden: 'Rāma, o Rāma, o machtig-gearmde, o Krishna, vernietiger van de kwaadwilligen, we hebben last van honger, doe er alsJeblieft iets aan.'
De gopa's zeiden: 'Rāma, o Rāma, o machtig-gearmde, o Krishna, vernietiger van de kwaadwilligen, we hebben last van honger, er moet iets aan gedaan worden.' (Vedabase)

 

Tekst 2

S'rī S'uka zei: 'Krishna koesterde de wens om een aantal brahmanenvrouwen die Hem toegewijd waren tevreden te stellen. Nadat Hij door de gopa's aldus op de hoogte was gesteld zei de Allerhoogste Heer, de zoon van Devakī, het volgende:

S'rī S'uka zei: 'Aldus door de gopa's op de hoogte gesteld sprak de Allerhoogste Heer, de zoon van Devakī, met de wens om een aantal brahmanenvrouwen die Hem toegewijd waren tevreden te stellen, het volgende: (Vedabase)

 

Tekst 3

'Ga alsjeblieft naar het offerperk van de brahmanen die, met het oog op een plaatsje in de hemel, in overeenstemming met de Vedische voorschriften momenteel bezig zijn met het uitvoeren van een offerplechtigheid genaamd Āngirasa.

'Ga, als je dat wilt, naar het offerperk van de brahmanen die, met het oog op een plaatsje in de hemel, overeenkomstig de vedische voorschriften momenteel bezig zijn met het uitvoeren van een offerplechtigheid genaamd Āngirasa. (Vedabase)

 

Tekst 4

Als jullie daarnaartoe gaan, vraag dan, beste gopa's, om wat voedsel en zeg ze dat jullie zijn gestuurd door Bhagavān [Balarāma], mijn oudere broer, en door Mij.'

Als jullie daar naar toe gaan, beste gopa's, vraag dan om voedsel en zeg ze dat jullie zijn gestuurd door de Allerhoogste Heer Mijn oudste broer alsook in Mijn naam.' (Vedabase)

 

Tekst 5

Met deze opdracht van de Allerhoogste Heer daarnaartoe gegaan vroegen ze wat hen gezegd was. Hun verzoek doend met gevouwen handen, wierpen ze zich als een stok plat op de grond voor de brahmanen:

Met deze opdracht van de Allerhoogste Heer daar, zoals hen was gezegd, naar toe gegaan, wierpen ze met hun verzoek zich met gevouwen handen als een stok plat op de grond neer voor de brahmanen: (Vedabase)

 

Tekst 6

'O aardse goden, we wensen u het beste toe. Luister alstublieft. Weet dat wij, koeherdersjongens, door Rāma werden gestuurd en hier kwamen met een opdracht van Krishna.

'O aardse goden, al het goede zij u toegewenst, luister alstublieft, wij, gezonden door Rāma, zo moet u begrijpen, zijn hier naartoe gekomen gehoorgevend aan een opdracht van Krishna. (Vedabase)

   

Tekst 7

Rāma en Acyuta weiden Hun koeien niet ver van hier, en vragen, door de honger geplaagd, u om Hen van wat voedsel te voorzien, o tweemaal geborenen. Dus, als u van geloof bent, doe dan een schenking, o fijnste kenners van de religie.

Rāma en Acyuta weiden Hun koeien niet ver van hier en vragen door de honger geplaagd u om Hen van voedsel te voorzien, o tweemaal geborenen; dus, als u van enig geloof bent, doe dan een schenking, o fijnste kenners der religie. (Vedabase)

 

Tekst 8

Van het begin van een offerande tot aan het eind van het offeren van het dier, o waarheidlievende zielen, is het, behalve wanneer er sprake is van een [Sautrāmani-]offer voor Indra [*], zelfs niet voor een ingewijde een overtreding om van voedsel te genieten [of het uit te delen].'

Van het begin van een offerande tot aan het eind van het offeren van het dier, o getrouwen der waarheid, is het, behalve wanneer er sprake is van een [Sautrāmani-]offer voor Indra [*], zelfs niet voor een ingewijde een overtreding om van voedsel te genieten [of het uit te delen].'  (Vedabase)

  

Tekst 9

Aldus op de hoogte van het verzoek van de Allerhoogste Heer, sloegen ze er niettemin geen acht op. In het oppervlakkig najagen van hun rituele bezigheden dachten ze, omdat ze ouder waren, heel kinderachtig dat ze het beter wisten.

Aldus op de hoogte van de Allerhoogste Heer Zijn verzoek gingen ze er niettemin niet op in. Oppervlakkig druk in de weer met hun rituele bezigheden dachten ze dat ze het beter wisten. (Vedabase)

 

 Tekst 10-11

Hoewel de plaats en tijd, de gebruikte artikelen, de lofzangen, de rituelen, de priesters en het vuur, de halfgoden, de uitvoerder van de offerplechtigheid, het geofferde en het dharmische resultaat ervan allen deel uitmaken van de rechtstreeks zichtbare werkelijkheid van Zijn Absolute Waarheid, van Hem, de Allerhoogste Heer Voorbij de Zinnen, beschouwden ze Hem in hun geleende intelligentie laatdunkend als een gewoon iemand.

Hoewel plaats en tijd, de artikelen gebruikt, de lofzangen, de rituelen, de priesters en het vuur, de godbewusten die voorgingen, de uitvoerder van de offerande, de uitvoering en het resultaat van dharma allen het rechtstreeks zichtbare uitmaken van de Absolute Waarheid van Hem, de Allerhoogste Heer voorbij de zinnen, beschouwden ze Hem in hun geleende intelligentie als een gewoon iemand. (Vedabase)

   

Tekst 12

Nog niet eens een ja of nee van hen te horen krijgend, keerden de gopa's, o bestraffer van de vijand, ontmoedigd terug om Krishna en Rāma erover te informeren.

Met hen nog niet eens een ja of nee laten horend, keerden de gopa's aldus ontmoedigd, o bestraffer der vijanden, terug om Krishna en Rāma erover te vertellen. (Vedabase)

 

Tekst 13

Toen Ze dat hoorden moest de Allerhoogste Heer, de Heerser over het Universum, lachen en richtte Hij zich wederom tot de koeherdersjongens om hen te laten zien hoe het er aan toe gaat in de wereld:

Toen ze dat hoorden moest de Allerhoogste Heer, de Beheerser van het Universum, lachen en richtte Hij zich wederom tot de koeherdersjongens om hen te laten zien hoe het er aantoe gaat in de wereld: (Vedabase)

 

Tekst 14

'Vertel hun echtgenotes dat Ik ben gearriveerd samen met Sankarshana. Zij zullen jullie al het nodige voedsel geven, want zij, met hun intelligentie steeds in Mij verkerend, zijn vol van liefde voor Mij.'

'Meld hun echtgenotes maar dat Ik tezamen met Sankarshana ben aangekomen; zij zullen jullie al het verlangde voedsel verschaffen, omdat zij met hun intelligentie steeds op Mij gericht vol van liefde zijn voor Mij.' (Vedabase)

  

Tekst 15

Toen ze daarop naar het huis van de echtgenotes gingen, zagen ze ze daar bijeen zitten, fraai met sieraden omhangen. De gopa's verbogen zich voor de kuise vrouwen van de tweemaal geborenen en zeiden nederig:

Toen ze vervolgens naar het huis gingen van de echtgenotes verbogen de gopa's zich voor die kuise vrouwen van de tweemaal geborenen die ze daar fraai met sieraden omhangen bijeen zagen zitten, en zeiden ze nederig: (Vedabase)

 

Tekst 16

'Onze eerbetuigingen, o echtgenotes van de brahmanen, luister alstublieft naar onze woorden: niet ver van hier trekken we rond met Krishna, die ons hier naartoe gestuurd heeft.

'Weest gegroet, o echtgenotes van de geschoolden, luister alstublieft naar onze woorden: niet ver van hier trekken we rond met Krishna die ons hier naartoe gestuurd heeft. (Vedabase)

 

Tekst 17

Met de gopa's en met Rāma de koeien hoedend, heeft Hij een lange weg achter de rug. Hij en Zijn metgezellen hebben honger en zouden wat voedsel moeten krijgen.'

De koeien hoedend met de gopa's en met Rāma is Hij van verre gekomen; Hij die met Zijn metgezellen rammelen van de honger zouden wat te eten moeten krijgen'.  (Vedabase)

 

Tekst 18

Toen ze hoorden dat Krishna in de buurt was die zij, met hun geesten bekoord door de verhalen over Hem, altijd al graag hadden wilden zien, gaf dat een hoop opwinding.

Toen ze hoorden dat Krishna in de buurt was die zij, met hun geesten bekoord door de verhalen over Hem, altijd graag wilden zien, gaf dat een hoop opwinding. (Vedabase)

 

Tekst 19

Als rivieren die naar de oceaan stromen werden de vier soorten voedsel [kauwbaar, zuigbaar, likbaar en drinkbaar] in de vorm van allerlei smakelijke gerechten bijeen gebracht en in potten en pannen naar Hem vervoerd van wie ze allen hielden.

Als rivieren die naar de oceaan stromen werden de vier soorten [kauwbare, zuigbare, likbare en drinkbare] etenswaren in de vorm van allerlei smakelijke gerechten bijeen gebracht en in potten en pannen naar hun aller beminde vervoerd. (Vedabase)

 

Tekst 20-21

Ondanks dat hun echtgenoten, broers, zoons en andere verwanten hen probeerden tegen te houden, begaven zij, die al zo lang over Hem gehoord en naar Hem verlangd hadden, zich naar de Allerhoogste Heer Geprezen in de Geschriften. De dames troffen Hem, samen met de gopa's en Zijn oudere broer rondtrekkend, aan in een stukje bos nabij de Yamunā dat volstond met bloeiende as'oka's.

Hoewel hun echtgenoten, broers, zoons en andere verwanten ze probeerden tegen te houden, richtten ze zich, nu ze al zo lang over Hem gehoord en naar Hem verlangd hadden, tot de Allerhoogste Heer Geprezen in de Geschriften. De dames troffen Hem aan rondtrekkend met de gopa's en Zijn oudere broer in een stukje bos met bloeiende as'oka's nabij de Yamunā. (Vedabase)

 

Tekst 22

Met Zijn donkere huidskleur, goudkleurige kledingstuk en slinger van woudbloemen, met Zijn pauwenveer, kleurige steentjes en bloesemtakken, was Hij aangekleed als een danser op een podium. Zijn hand rustte op de schouder van een vriend en met de andere hand zwaaide Hij met een lotus. Zijn lotusgezicht glimlachte, Zijn haar viel langs Zijn gezicht en Hij had lelies achter Zijn oren.

Met Zijn donkere huidskleur, gouden kledingstuk, slinger van woudbloemen, pauwenveer, kleurige steentjes en bloesemtakken, stond Hij, aangekleed als een danser op een podium, met Zijn hand over de schouder van een vriend en met de andere zwaaiend met een lotus, daar te glimlachen met Zijn lotusgezicht, Zijn haar langs Zijn gezicht en de lelies achter Zijn oren. (Vedabase)

 

Tekst 23

Na herhaaldelijk gehoord te hebben over de heerlijkheden van hun teerbeminde [Krishna], het sieraad voor hun oren waarin hun geesten waren verzonken, omhelsden ze Hem die nu binnen hun gezichtsveld was gekomen, voor een lange tijd [in hun harten] en gaven ze hun innerlijke smart op, o vorst van de mensen, die het resultaat was van hun zich identificeren met hun lichamen.

Keer op keer gehoord hebbend over de heerlijkheden van hun teerbeminde, het sieraad voor hun oren waarin hun geesten waren verzonken, omhelsden ze Hem, die nu binnen hun gezichtsveld was gekomen, voor een lange tijd en gaven ze hun innerlijke smart op, o vorst der mensen, die het resultaat was van het feit dat ze zich met hun lichaam identificeerden. (Vedabase)


Tekst 24

Met begrip voor de staat van deze vrouwen die uit verlangen naar Hem alle materiėle verlangens hadden opgegeven, richtte Hij, die ieders standpunt kent, met een glimlach op Zijn gezicht het woord tot hen.

Als degene die het overzicht heeft over de gezichtspunten van alle schepselen richtte Hij met een glimlach op Zijn gezicht het woord tot hen, begrijpend dat daar aangekomen om Hem persoonlijk te ontmoeten ze in die staat gebroken hadden met alle wereldse verwachtingen. (Vedabase)

 

Tekst 25

'Ik heet jullie allen van harte welkom, neem alsjeblieft plaats. Wat kan Ik voor jullie betekenen? Wat goed van jullie om hiernaartoe te komen om Mij te zien!

'Ik heet jullie allen van harte welkom, alsjeblieft neem plaats, wat kan Ik voor jullie betekenen; wat goed van jullie dat jullie hier naartoe gekomen zijn om Mij te zien! (Vedabase)

 

Tekst 26

Mensen van onderscheid die zich heel goed bewust zijn van wat goed voor hen is, houden hun aandacht rechtstreeks op Mij gericht, hun meest geliefde Zelf. In dat geval zijn ze voortdurend van toegewijde dienst, een dienst die is zoals die moet zijn als die zonder enig nevenmotief wordt geleverd.

Mensen van onderscheid zich wel bewust van wat goed voor hen is houden zich steeds direct gericht op Mij, hun meest geliefde Zelf, bezig met een niet aflatende toegewijde dienst die naar behoren is zonder enig nevenmotief. (Vedabase)

 

Tekst 27

[Wie of] wat anders zou er aantrekkelijker zijn dan dit Zelf, in verbinding waarmee je levenskracht, intelligentie, geest, verwanten, lichaam, echtgenote, kinderen, weelde, etc., je zo dierbaar werden?

Wat anders ook zou zo dierbaar zijn als dat voorwerp van liefde waarvan het contact het gekoesterde teweegbracht van iemands levenskracht, intelligentie, geest, verwanten, lichaam, echtgenote, kinderen, weelde enzovoorts? (Vedabase)


Tekst 28

Begeef jullie daarom naar het offerperk zodat jullie echtgenoten, als brahmaanse huishouders, samen met jullie hun offerplechtigheden kunnen voltooien.'

Ga derhalve naar het offerperk zodat jullie brahmaanse echtgenoten samen met jullie als huishouders in staat zullen zijn hun offerplechtigheden te volbrengen.' (Vedabase)

 

Tekst 29

De vrouwen antwoordden: 'Praat niet zo hardvochtig tegen ons, o Almachtige, wees trouw aan Uw [schriftuurlijke] belofte dat je met het bereikt hebben van de basis van Uw lotusvoeten en het hebben afgezien van alle relaties, je op je haar de tulsī-slinger mag dragen die door Uw voeten werd vrijgegeven.

De vrouwen antwoordden: 'Wees niet zo streng met ons, o Almachtige, wees trouw aan Uw [schriftuurlijke] belofte dat met het verworven hebben van de basis van Uw lotusvoeten wij, met het afzien van alle relaties, op ons hoofd de tulsī-slinger mogen dragen weggeschopt door Uw voet. (Vedabase)

 

Tekst 30

Onze echtgenoten, vaders, zoons en broers, andere verwanten en vrienden, zullen ons niet aanvaarden! En hoe zouden andere mensen reageren? Wilt U daarom dat alstUblieft ons gunnen, wiens lichamen zijn neergevallen aan Uw voeten en voor wie er geen andere bestemming bestaat, o Bestraffer van de Vijanden?'

Onze echtgenoten, vaders, zoons, en broers, andere verwanten en vrienden zullen ons niet weer terugnemen en hoe zouden andere mensen dan reageren? Daarom kan er voor ons, wiens lichamen zijn neergevallen aan Uw voeten, geen andere bestemming zijn o Bestraffer der Vijanden; alstUblieft gun ons dat!'  (Vedabase)

 

Tekst 31

De Allerhoogste Heer zei: 'Jullie echtgenoten zullen niet kwaad zijn van jaloezie noch zullen jullie vaders, broers, zoons of andere mensen dat zijn. Zelfs de halfgoden zullen, op Mijn woord, jullie gunstig gezind zijn.

De Allerhoogste Heer zei: 'Jullie echtgenoten zullen niet kwaad zijn van de jaloezie noch zullen jullie vaders, broers, zoons of andere mensen dat zijn; zelfs de halfgoden zullen, op Mijn woord, jullie gunstig gezind zijn. (Vedabase)


Tekst 32

Fysieke omgang maakt de mensen in de wereld niet meer tevreden of liefdevoller. Als jullie [in plaats daarvan] je geesten op Mij fixeren, zullen jullie snel bij Me zijn.

- geen voorgaande versie -.' [in de vorige versie 2, waren vers 31 en 32 samengevoegd, met de tekst van vers 31 hierboven] (Vedabase)


Tekst 33

Luisterend, samenkomend [voor de beeltenis of voor omgang met de toegewijden], mediterend op en zingend over Mij, zijn jullie van liefde voor Mij, niet zozeer door fysiek in Mijn nabijheid te verkeren. Keer daarom terug naar huis.'

Luisterend, samenkomend [voor de beeltenis en/of bijeenkomst van toegewijden], mediterend op en zingend over Mij, zijn jullie van liefde voor Mij, en niet zozeer door Mij fysiek nabij te zijn; keert daarom allen naar huis terug.' (Vedabase)

 

Tekst 34

S'rī S'uka zei: 'Nadat dit tegen de echtgenotes van de brahmanen was gezegd, gingen ze terug naar de plaats van het offer. Daar aangekomen wezen hun mannen hen niet terecht en rondden ze samen met hen de plechtigheid af.

S'rī S'uka zei: 'Toen Hij dit tegen de echtgenotes van de tweemaal geborenen gezegd had gingen ze terug naar de offerplaats waar hun mannen die hen niet terechtwezen samen met hen de uitvoering afrondden. (Vedabase)


Tekst 35

Een van was met geweld tegengehouden door haar echtgenoot. Toen ze van de anderen vernam over de Allerhoogste Heer, omhelsde ze Hem in haar hart en gaf ze het materiėle lichaam op dat de bron vormt van de karmische gebondenheid.

Een van hen, die met geweld tegen was gehouden door haar echtgenoot, omarmde, van de anderen vernemend over de Allerhoogste Heer, Hem in haar hart en gaf haar lichaam op dat de basis vormde voor de karmische gebondenheid. (Vedabase)

 

Tekst 36

De Allerhoogste Heer, die ook wel bekend staat als Govinda, gaf de gopa's te eten met de vier soorten voedsel [die de vrouwen brachten], waarna ook Hij, de Almachtige, deelnam aan de maaltijd.

De Allerhoogste Heer, ook wel bekend als Govinda, gaf met datzelfde voedsel in vier soorten de gopa's te eten, waarna ook Hij, de Almachtige, een deel nam. (Vedabase)

 

Tekst 37

En zo genoot Hij er in Zijn wederwaardigheden van om, met Zijn bovenzinnelijke verschijning, de menselijke manier van doen te imiteren en de koeien, de gopa's en de gopī's te behagen met Zijn schoonheid, woorden en daden.

En zo genoot Hij ervan in Zijn wederwaardigheden, met Zijn bovenzinnelijke verschijning de gang van zaken volgend met de menselijke aangelegenheid, om de koeien, de gopa's en de gopī's te behagen met Zijn schoonheid, woorden en daden. (Vedabase)

 

Tekst 38

De brahmanen kwamen nadien weer tot zichzelf en hadden er veel spijt van in overtreding te zijn geweest met hun arrogantie over het nederige verzoek van de Heren van het universum die waren verschenen als menselijke wezens.

Nadien kwamen de brahmanen weer bij zinnen en voelden ze zich zeer bezwaard zo in overtreding te zijn geweest met hun verbeelding in relatie tot het nederige verzoek van de Heren van het Universum die waren verschenen als menselijke wezens. (Vedabase)

 

Tekst 39

Toen ze zagen hoezeer de toewijding voor Krishna als de Hoogste Persoonlijkheid bij hun echtgenotes een hoge vlucht had genomen, een toewijding die bij hen totaal ontbrak, veroordeelden ze zichzelf, verzuchtend:

Toen ze zagen hoe bij de echtgenotes jegens Krishna, de Allerhoogste Heer, hun toewijding een geweldige vlucht had genomen, een toewijding die bij hen totaal ontbrak, veroordeelden ze zichzelf al weeklagend: (Vedabase)

 

Tekst 40

'Vervloekt zijn we met onze drie geboorten [biologisch, brahmaans en ritueel], onze geloften, onze uitgebreide geestelijke kennis, onze afstamming en onze deskundigheid in de rituelen, als we de Heer Voorbij de Zinnen vijandig gezind zijn.

'Vervloekt al die drie geboorten van ons [biologisch, brahmaans en ritueel], onze geloften, onze uitgebreide geestelijke kennis, onze afstamming en onze deskundigheid met de rituelen, als wij ons hebben afgekeerd van Hem, de Ongeziene. (Vedabase)

 

Tekst 41

Māyā, het begoochelend vermogen van de Allerhoogste Heer dat zelfs de grootste yogi's misleidt, is er de oorzaak van dat wij, de tweemaal geborenen, de geestelijk leraren van de samenleving, verbijsterd waren over ons werkelijke belang.

Waarlijk is de Allerhoogste Heer Zijn māyā, die zelfs de grootste yogi's misleidt, er de oorzaak van dat wij, de tweemaal geborenen, de geestelijk leraren van de samenleving, verbijsterd zijn geraakt wat betreft ons ware eigenbelang. (Vedabase)

 

Tekst 42

Zie toch eens die onbegrensde toewijding van de vrouwen voor Krishna, de geestelijk leraar van het ganse universum, een toewijding die zelfs de banden met de dood van [hun gehechtheid aan] het familieleven wist te doorbreken.

Zie toch hoe er zelfs met deze vrouwen voor Krishna, de geestelijk leraar van het universum, een onbegrensde toewijding is die de band met de dood heeft doorbroken die bekend staat als het gezinsleven. (Vedabase)


Tekst 43-44

Nimmer ondergingen ze zuiveringsriten ter wedergeboorte, ze woonden niet bij de goeroe en hielden zich niet bezig met verzakingen, noch waren ze van filosofisch onderzoek naar de ware aard van het zelf of van enige bijzondere reinheid of vroom handelen. Niettemin zijn ze, in tegenstelling tot ons die vol zijn van die zuivering, stevig verankerd in hun toegewijde dienst aan Krishna, de Heer Geprezen in de Verzen en de Meester van alle Meesters van de Yoga.

Van hun kant waren er geen zuiveringsriten van wedergeboorte, ze woonden niet bij de goeroe en hielden zich niet bezig met verzakingen, noch waren ze van filosofisch onderzoek naar de ware aard van het zelf of van enige bijzondere reinheid of vroom handelen; niettemin zijn ze, in tegenstelling tot ons - hoe vol we van die zuivering ook allemaal zijn-, stevig verankerd in hun toegewijde dienst voor Krishna, de Heer Geprezen in de Verzen en de Meester van alle Meesters van de Yoga. (Vedabase)

 

Tekst 45

Och, hoezeer heeft Hij niet, middels de woorden van de koeherdersjongens, ons herinnerd aan de uiteindelijke bestemming van alle transcendentalisten, heeft Hij ons niet geholpen die, in onze verbijstering over onze huishoudelijke belangen, inderdaad onachtzaam waren!

Och, hoezeer heeft Hij niet, middels de woorden van de bovenzinnelijke zielen van die koeherdersjongens, ons herinnerd aan de uiteindelijke bestemming die er bestaat voor ons die inderdaad door ons verzot zijn in onze huishoudelijke aangelegenheden verbijsterd waren wat betreft ons ware eigenbelang. (Vedabase)

 

Tekst 46

Waarom anders zou Hij, de Meester van Bevrijding en van alle andere zegeningen, die voldaan is in ieder opzicht, van deze vermomming zijn [in de gedaante van een gopa] met ons die onder Zijn gezag vallen?

Om welke andere reden zou Hij, de Meester der Bevrijding en alle andere zegeningen die voldaan is in ieder opzicht, met ons, degenen die moeten worden beheerst, van deze aanspraak zijn? (Vedabase)

 

Tekst 47

De Godin van het Geluk ziet af van anderen en aanbidt zonder ophouden alleen maar Hem, in de hoop Zijn lotusvoeten te mogen aanraken en een einde te maken aan de fouten [van trots en wispelturigheid] in haar eigen wezen. Zijn verzoek [om voedsel] doet werkelijk iedereen versteld staan.

Met Zijn verzoek [om voedsel] dat de menselijke wezens verbijstert, is de Godin van het Geluk, anderen vergetend en een eind makend aan de fouten [van trots en wispelturigheid] in haar eigen wezen, van aanbidding voor Hem in een constant verlangen Zijn voeten aan te raken. (Vedabase)


Tekst 48-49

Hij vormt de tijd en plaats, de gebruikte artikelen, de hymnen, de rituelen, de priesters en het vuur, de leidende godsbewusten, de uitvoerder van het offer, de plechtigheid en het dharmische resultaat [zie vers 10-11]. Hij, de Allerhoogste Heer Vishnu, de Meester van alle Yogameesters, heeft rechtstreeks zichtbaar voor ons Zijn geboorte genomen onder de Yadu's, maar ondanks dat we hierover vernamen slaagden wij er dwaas genoeg niet in dat te begrijpen.

De plaats en de tijd, de gebruikte artikelen, de lofzangen, de rituelen, de priesters en het vuur, de voorzittende godsbewusten, de uitvoerder van het offer, de plechtigheid en het dharmische resultaat ervan [zie vers 10-11] uitmakend, heeft Hij, de Allerhoogste Heer van Vishnu, de Meester der Yogameesters, inderdaad rechtstreeks zichtbaar geboorte genomen onder de Yadu's, maar ondanks het feit dat we hiervan gehoord hadden slaagden wij er verdwaasd niet in het te begrijpen. (Vedabase)

 

Tekst 50

De Allerhoogste Heer Krishna, die van een onmetelijke intelligentie is en door wiens begoochelend vermogen wij met verbijsterde geesten ronddolen op de wegen van het baatzuchtig handelen, bieden we onze eerbetuigingen.

Hem, de Allerhoogste Heer Krishna van een onmetelijke intelligentie, door wiens begoochelend vermogen wij met verbijsterde geesten ronddolen op de wegen van het baatzuchtig handelen, bieden we onze eerbetuigingen. (Vedabase)

 

Tekst 51

Hij, onze Oorspronkelijke Heer en Hoogste Persoonlijkheid van God wiens invloed we niet kunnen doorgronden omdat onze geesten verbijsterd zijn door Zijn māyā, moet ons onze overtreding maar vergeven.'

Hij, onze Oorspronkelijke Persoonlijkheid van God wiens invloed we met onze geesten verbijsterd door māyā niet kunnen peilen, moet ons onze overtreding maar vergeven.' (Vedabase)

 

Tekst 52

Aldus nadenkend over hun overtreding van het minachten van Krishna, wilden ze Hem gaan opzoeken, maar uit angst om Kamsa['s aandacht te trekken], gingen ze niet naar Vraja.'

Aldus hun eigen overtreding overpeinzend tegen Krishna wensten zij na hun acte van berouw het toen om Hem in Vraja te zien maar, bang om Kamsa (zijn aandacht dan te veel op Hem te vestigen], gingen ze er niet naar toe.' (Vedabase)

 

*: Er wordt beweerd dat iedereen geheiligd door het Sautrāmani offer voor Heer Indra zich onder de goden begeeft en sarva-tanūh geboren wordt, dat wil zeggen, met zijn gehele lichaam.

 

 

 

 

Creative
            Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Het eerste schilderij op deze pagina is een detail van een panorama © van Vrindavan Das, gebruikt met toestemming.
Het tweede schilderij is a page from a dispersed Bhagavata Purana Series. Rajasthan, India, ca. 1680. Bron: Brooklyn Museum.
De derde afbeelding is getiteld: 'Dana lila', vroeg 20e eeuw, Nathadwara, India.
Bron:
Smithsonian Freer Sackler Gallery.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd.

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties